Jagiellonian University Repository

Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji

pcg.skipToMenu

Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji

Show full item record

dc.contributor.author Antoniuk, Mateusz [SAP13000107] pl
dc.date.accessioned 2020-01-21T13:28:11Z
dc.date.available 2020-01-21T13:28:11Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146979
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji pl
dc.title.alternative Herbert, Narcissus and the fly, or the text-creating process as a work of reinterpretation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 65-82 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2018/Tom-15-zeszyt-1/art/11983/ pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia historię pracy Zbigniewa Herberta nad prozatorską miniaturą poświęconą postaci mitologicznego Narcyza. Analizaza chowanych wersji rękopiśmiennych służy unaocznieniu wielowariantowości procesu reinterpretacji mitu. Herbert w "laboratorium brulionu" testował rozmaite koncepty reinterpretacyjne. Herbertowskie teksty o Narcyzie ogłoszone drukiem tylko w niewielkim stopniu ujawniają skalę autorskiej inwencji w dekonstruowaniu i przekształcaniu kanonicznych wersji greckiego mitu. pl
dc.abstract.en The article presents the history of Zbigniew Herbert’s work on the prose miniature devoted to mythological Narcissus. The analysis of the preserved manuscript versions serves to illustrate the multi-layer process of reinterpretation of the myth. Herbert in the "laboratory of the draft" tested various concepts of this reinterpretation. The Herbert’s texts on Narcissus published in print reveal only to a limited degree the scale of the author’s invention in deconstructing and transforming the canonical versions of the Greek myth. pl
dc.subject.pl Zbigniew Herbert pl
dc.subject.pl krytyka genetyczna pl
dc.subject.pl archiwum pl
dc.subject.en Zbigniew Herbert pl
dc.subject.en genetic criticism pl
dc.subject.en archive pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.18.004.8770 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-21 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project 11H 13 0167 82 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa