Jagiellonian University Repository

Język odziedziczony a dwujęzyczność : o konieczności badań komparatywnych

pcg.skipToMenu

Język odziedziczony a dwujęzyczność : o konieczności badań komparatywnych

Show full item record

dc.contributor.author Lipińska, Ewa [SAP11011354] pl
dc.contributor.author Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.date.accessioned 2020-01-21T09:41:58Z
dc.date.available 2020-01-21T09:41:58Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0860-6587 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146870
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Język odziedziczony a dwujęzyczność : o konieczności badań komparatywnych pl
dc.title.alternative Heritage language and bilingualism : the necessity of comparative research studies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 287-300 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/6008/5659 pl
dc.abstract.pl Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne towarzyszące globalizacji sprawiły, że biografie językowe oraz przeszłość edukacyjna polskich dzieci stały się bardziej złożone. Obserwacje i prace badawcze pokazują, że znaczna część uczniów jest dwujęzyczna, zazwyczaj stosunkowo szybko przyswajają bowiem język kraju zamieszkania, zachowując lub poznając jednocześnie polszczyznę. Stopień jej znajomości może być jednak dość zróżnicowany ze względu na brak możliwości stałego i bezpośredniego z nią kontaktu. W rezultacie większą część młodych ludzi o polskich korzeniach cechuje dwujęzyczność naturalna, znacznie rzadziej natomiast ich udziałem jest dwujęzyczność kognitywna. W niniejszym artykule zjawisko dwujęzyczności będziemy rozważać na płaszczyźnie glottodydaktycznej. Zwrócimy również uwagę na konieczność badań komparatywnych kompetencji lingwistycznych osób bilingwalnych. Poszerzyłyby one naszą wiedzę o dwujęzyczności, w szczególności zaś o rzadko badanej - kognitywnej. Przyniosłyby również pełniejszą charakterystykę JOD jako fenomenu plasującego się językiem ojczystym a obcym, a ich wyniki znalazły zastosowanie nie tylko w glottodydaktyce, czy socjo- i psycholingwistyce, lecz także w edukacji. pl
dc.abstract.en Due to global social and economic changes the educational past and language biographies of Polish migrant children are currently more complex. Observations and research prove that a significant ratio of these children are bilingual. They learn the majority code relatively fast and at the same time they acquire/maintain Polish, their heritage language (HL). The level of their competency in Polish varies, however, due to limited contact with it and "little practice". Most of the young migrants are therefore naturally bilingual, only rarely however may they boast cognitive bilingualism. In the paper, we analyze the phenome on of bilingualism placing it in the learning/teaching perspective. We also emphasise the necessity of conducting comparative research into language competences of Polish bilingual teenagers. Such research would considerably expand our know-ledge of bilingualism, in particular of the rarely studied cognitive form. It should also show a more systematic and thorough description of HL itself as a phenomenon situated somewhere ‘in between’ a native language and a foreign one. The results of such research would be applicable not only in socio-, psycho- and applied linguistics and pedagogy, but also in the sphere of education. pl
dc.subject.pl język odziedziczony pl
dc.subject.pl dwujęzyczność kognitywna pl
dc.subject.pl potrzeba badań komparatywnych pl
dc.subject.en heritage language pl
dc.subject.en cognitive bilingualism pl
dc.subject.en necessity of comparative research pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.18778/0860-6587.26.20 pl
dc.identifier.eissn 2449-6839 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców pl
dc.title.volume Oblicza glottodydaktyki polonistycznej : powiązania i inspiracje pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-10 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa