Jagiellonian University Repository

Zaratusztriański Nowy Rok (Nouruz) w kontekście badań tożsamości

pcg.skipToMenu

Zaratusztriański Nowy Rok (Nouruz) w kontekście badań tożsamości

Show full item record

dc.contributor.author Niechciał, Paulina [SAP14010869] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:52:42Z
dc.date.available 2020-01-17T10:52:42Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0076-1435 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146598
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode *
dc.title Zaratusztriański Nowy Rok (Nouruz) w kontekście badań tożsamości pl
dc.title.alternative New Year (Nouruz) of Zoroastrians in Iran in the context of research on identity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 231-250 pl
dc.identifier.weblink https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud103.2019.12 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi refleksję nad obrzędowością noworoczną zaratusztrian w kontekście badań nad tożsamością zbiorową tej społeczności w Iranie. Analizie poddano materiał badawczy, pozyskany w trakcie badań terenowych oraz uzupełniające go materiały zastane. W artykule wprowadzono czytelnika w zagadnienia związane z zaratusztriańskim kalendarzem i obrzędowością noworoczną, a następnie pokazano wielowymiarowość Nouruzu. W świetle analizy jest on zarówno jednym z głównych wyróżników zaratusztrian jako odrębnej od pozostałych mieszkańców Iranu grupy etnoreligijnej, jak i elementem kultury mającym łączyć te społeczności w kontraście do nie-Irańczyków, postrzeganych jako obcy. pl
dc.abstract.en The article reflects on the Zoroastrian New Near’s rituals in the context of research on collective identity of the community in Iran. Re-search materials obtained as a result of fieldwork and the supplemental writ-ten data has been analyzed. The article introduces the reader to the issues related to the Zoroastrian calendar and New Year’s rituals, and then shows the multidimensionality of Nouruz. According to the analysis it is one of the main features distinguishing Zoroastrian as a separate ethnoreligious group from other Iranian citizens, as well as an element of culture that may connect these communities in contrast to non-Iranians perceived as others. pl
dc.subject.pl kalendarz zaratusztriański pl
dc.subject.pl Nouruz pl
dc.subject.pl Iran pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.subject.pl obrzędowość noworoczna pl
dc.subject.pl zaratusztrianizm pl
dc.subject.pl zaratusztrianie pl
dc.subject.en Zoroastrians pl
dc.subject.en Nouruz pl
dc.subject.en Iran pl
dc.subject.en identity pl
dc.subject.en New Year’s rituals pl
dc.subject.en Zoroastrianism pl
dc.subject.en Zoroastrian calendar pl
dc.description.volume 103 pl
dc.description.points 40 pl
dc.identifier.doi 10.12775/lud103.2019.12 pl
dc.title.journal Lud pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0