Jagiellonian University Repository

The benefits of using an e-prescription

pcg.skipToMenu

The benefits of using an e-prescription

Show full item record

dc.contributor.author Kiljan, A. pl
dc.contributor.author Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Liniarski, M. pl
dc.contributor.author Dyl, S. pl
dc.contributor.author Rowiński, J. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:47Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:47Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145683
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The benefits of using an e-prescription pl
dc.title.alternative Korzyści wynikające ze stosowania e-recepty pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 32-34 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2018_5/201858.pdf pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie elektronicznej recepty wiąże się z jednej strony z wieloma obawami, dotyczącymi przystosowania systemów informatycznych, koniecznością szkolenia personelu i koniecznością dużych wydatków finasowych, ale z drugiej strony, wszyscy uczestnicy systemu ochrony zdrowia skorzystają na tym rozwiązaniu. Celem jest przede wszystkim usprawnienie przepływu informacji w systemie ochrony zdrowia. Z wprowadzenia e-Recepty wynika szereg korzyści , które scharakteryzowano w artykule, z uwzględnieniem poszczególnych uczestników systemu ochrony zdrowia. pl
dc.abstract.en The introduction of the electronic prescription is associated with one hand with a lot of fears about adaptation present system that s Informatics, the necessity of personnel training and the need for large financial expenses, but on the other hand, all participants in the health care system will benefit from this solution. The aim is primarily to improve the flow of information in the health care system. The introduction of the e-Prescription results in a number of benefits, which were characterized in the article, taking into account individual participants of the health care system. pl
dc.subject.pl e-recepta pl
dc.subject.pl korzyści pl
dc.subject.pl uczestnicy systemu ochrony zdrowia pl
dc.subject.en e-prescription pl
dc.subject.en benefits pl
dc.subject.en participants of the health care system pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-03-15 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93464
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa