Jagiellonian University Repository

The scope of identification in Health Care

pcg.skipToMenu

The scope of identification in Health Care

Show full item record

dc.contributor.author Jakubowski, Szczepan [SAP20018029] pl
dc.contributor.author Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Strychar, J. pl
dc.contributor.author Liniarski, M. pl
dc.contributor.author Kilian, T. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:06:40Z
dc.date.available 2020-01-17T10:06:40Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145348
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The scope of identification in Health Care pl
dc.title.alternative Obszar identyfikacji w sektorze ochrony zdrowia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-5 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2018_4/201841.pdf pl
dc.abstract.pl Autorzy dokonali wprowadzenia w obszar identyfikacji, w tym uwierzytelniania w sektorze ochrony zdrowia, podkreślili znaczenie krajowych oraz zagranicznych stosownych regulacji tworzących nowe możliwości. Zwrócili uwagę, że współcześnie istnieje konieczność identyfikacji zarówno pacjenta, jak i osoby fizycznej/prawnej, która świadczy usługi medyczne. Z podstawowym przykładem potwierdzenia tożsamości pacjenta w Polsce mamy do czynienia podczas wizyty lekarskiej, gdzie sprawdzenie uprawnień następuje po okazaniu dowodu osobistego na podstawie sytemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Z kolei uprawnienia lekarza bądź diagnosty mogą być sprawdzone dzięki elektronicznym rejestrom pracowników, działającym w oparciu o stosowne regulacje prawne. pl
dc.abstract.en The authors of the paper have introduced into the scope of identification, including the authentication in the health care sector, and highlighted the importance of proper national and international regulations creating new opportunities. They drew the attention to the current need of identification of the patient and the natural person or legal entity, providing medical service. A classic case of confirmation of the identity of the patient in Poland is present during a medical visit. The verification of entitlement takes place with the presentation of the ID based on the eWUŚ electronic system (Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries). The eligibility of the medical practitioner or diagnostician, on the other hand, can be verified in the electronic register of staff members, operating based on proper legal regulations. pl
dc.subject.pl identyfikacja pl
dc.subject.pl sektor ochrony zdrowia pl
dc.subject.en identification pl
dc.subject.en health care sector pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-01 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92963
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa