Jagiellonian University Repository

Opinion of members of Medical Rescue Teams on the functioning of the ECG teletransmission system

pcg.skipToMenu

Opinion of members of Medical Rescue Teams on the functioning of the ECG teletransmission system

Show full item record

dc.contributor.author Wypyszewska, J. pl
dc.contributor.author Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Głowacka, M. pl
dc.contributor.author Mazurek, M. pl
dc.contributor.author Rowiński, J. pl
dc.contributor.author Ptak, W. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.available 2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145111
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Opinion of members of Medical Rescue Teams on the functioning of the ECG teletransmission system pl
dc.title.alternative Opinia członków ZRM dotycząca funkcjonowania systemu teletransmisji EKG pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 40-45 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2018_2/201829.pdf pl
dc.abstract.pl Wstęp. Do istotnych elementów pracy personelu ZRM należy zarówno sporządzanie elektronicznej dokumentacji medycznej (składającej się na elektroniczny rekord pacjenta), jak i udostępnianie zawartych w niej danych, co możliwe jest dzięki wdrożeniu rozwiązań telemedycznych, takich jak system teletransmisji EKG. Ponieważ opinia pracowników może warunkować wykorzystywanie wdrożonych systemów, duże znaczenie mają poglądy personelu nt. przydatności opracowanych rozwiązań oraz wynikających z nich korzyści. Cel pracy. Celem pracy było ustalenie opinii członków ZRM (P oraz S) dotyczącej funkcjonowania systemu teletransmisji EKG. Materiał i metoda. Na potrzeby badania (przeprowadzonego metodą sondażu diagnostycznego) przygotowano kwestionariusz ankiety składający się z 18 pytań. W badaniu udział wzięło 115 członków ZRM pracujących w KPR (w tym 82 ratowników medycznych, 21 pielęgniarek oraz 12 lekarzy). Wyniki. Wykonywanie teletransmisji EKG zadeklarowało 93,91% (n=108) respondentów. Ze stwierdzeniem, że bezpośredni transport pacjenta do OKI znacznie skraca czas rozpoczęcia inwazyjnego leczenia w porównaniu do przewiezienia chorego do najbliższego SOR zdecydowanie lub raczej zgadza się 99,13% ankietowanych. 87,83% (n=101) respondentów jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z możliwości wykonywania teletransmisji EKG. Wdrożony system oceniony został jako zdecydowanie lub raczej przydatny przez 93,91% członków ZRM. Wśród respondentów 91,30% osób jest zdecydowanie lub raczej pozytywnie nastawionych wobec wdrażania oraz rozwijania w systemie PRM rozwiązań telemedycznych. Wnioski. Ratownicy medyczni i pielęgniarki znamiennie statystycznie częściej deklarują wykonywanie teletransmisji ECG podczas pracy zawodowej w porównaniu do lekarzy. Ratownicy medyczni i pielęgniarki istotnie statystycznie częściej postrzegają system teletransmisji ECG jako przydatny w opiece nad pacjentem z podejrzeniem Ostrego Zespołu Wieńcowego w porównaniu do lekarzy. Ratownicy medyczni istotnie statystycznie częściej uważają, że wdrożenie systemu teletransmisji ECG wpływa na poprawę jakości pracy ZRM w porównaniu do lekarzy. Ratownicy medyczni znamiennie statystycznie częściej są zadowoleni z możliwości wykonywania teletransmisji ECG w porównaniu do lekarz. pl
dc.abstract.en Introduction. Filling in the electronic medical documentation (which the electronic patient record is comprising of) and sharing data (which are included in documents) are important elements of Medical Rescue Team (MRT) staff’s work. That’s possible due to implementation telemedicine solutions like ECG teletransmission. The personnel’s opinions can affect the use of systems. That is the reason, the staff’s opinion on usefulness and benefits of systems is very important. The purpose of the study. The aim of the study is to establish the MRT (Basic: BMRT and Specialist: SMRT) staff’s opinion on the subject of functioning of ECG teletransmission system in Emergency Medical Service (EMS) in Cracow. Material and method. The survey questionnaire (which contains 18 questions) was prepared for the needs of the study (carried out by a method of diagnostic survey). 115 MRT employees of EMS in Cracow (82 paramedics, 21 nurses and 12 doctors) took part in the research. Results. 93,91% respondents declared making an ECG teletransmission. 99,13% participants definitely or rather agree with the statement that direct patient transport to the interventional cardiology unit significantly shortens the time of invasive treatment. 87,83% MRT members are definitely or rather satisfied with the possibility of using ECG teletransmission system. 93,91% MRT employees evaluate the implemented system as definitely or ra-ther useful. 91,30% respondents are definitely or rather positive about the implementing and developing the telemedicine in EMS in Poland. Conclusions. Medical rescuers and nurses significantly more often declare Electrocardiograpfy teletransmissions during their professional work than doctors. Medical rescuers and nurses significantly more often perceive the ECG teletransmission system as useful in the care of a patient with suspected Acute Coronary Syndrome compared to doctors. Medical rescuers are statistically signifi-cantly more likely to believe that the implementation of the ECG teletransmission system improves the quality of work of the Medical Rescue Team as compared to physicians. Medical rescuers are statistically significantly more often satisfied with the possibility of ECG teletransmission in comparison to physicians. pl
dc.subject.pl Ostry Zespół Wieńcowy pl
dc.subject.pl system teletransmisji ECG pl
dc.subject.pl ZRM pl
dc.subject.en acute coronary syndrome pl
dc.subject.en ECG teletransmission system pl
dc.subject.en Medical Rescue Team pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92612
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa