Jagiellonian University Repository

Information system in health care

pcg.skipToMenu

Information system in health care

Show full item record

dc.contributor.author Wypyszewska, J. pl
dc.contributor.author Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Głowacka, M. pl
dc.contributor.author Mazurek, M. pl
dc.contributor.author Rowiński, J. pl
dc.contributor.author Ptak, W. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.available 2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145105
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Information system in health care pl
dc.title.alternative System informacyjny w ochronie zdrowia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-4 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/article.php?idissue=201821 pl
dc.abstract.pl Autorzy omówili główne pojęcia związane z dokumentowaniem zdarzeń, określanych jako medyczne. Scharakteryzowali znaczenie elektronicznego rekordu medycznego. Podkreślili, że dane składające się na rekord dotyczą nie tylko przebiegu procesu terapii chorego, ale także wyników jego badań diagnostycznych (w tym także obrazowych), wykonanych przez personel medyczny procedur, zastosowanych leków, stylu życia pacjenta, a także uzyskiwanych przez pacjenta usług mających jakikolwiek związek z jego zdrowiem. Następnie omówili najważniejsze składowe projektowanego Systemu Informacyjnego w Ochronie Zdrowia. Podkreślili, główne założenia systemu czyli funkcjonalność, wydajność, niezawodność oraz konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej, a także oprogramowania pozwalającego na współpracę z innymi systemami w obszarze wymiany danych, w zakresie oraz formie zgodnej z przyjętymi standardami. W dalszej części artykułu scharakteryzowano System Informacji Medycznej. pl
dc.abstract.en The authors discussed the main concepts related to the documentation of events, referred to as medical. They characterized the meaning of electronic medical record. They emphasized that the data included in the record concern not only the course of the patient's therapy process, but also the results of diagnostic tests, procedures performed by the medical staff, drugs used, the patient's lifestyle, as well as services obtained by the patient that have any connection with his health. Next, they discussed the most important components of the planned Healthcare Information System. They emphasized the main assumptions of the system, i.e. functionality, efficiency, reliability and the necessity to have an appropriate IT infrastructure, as well as software allowing for cooperation with other systems in the area of data exchange, in the scope and form consistent with the adopted standards. The following part of the article describes the Medical Information System. pl
dc.subject.pl elektroniczny rekord medyczny pl
dc.subject.pl System Informacyjny w Ochronie Zdrowia pl
dc.subject.pl System Informacji Medycznej pl
dc.subject.en electronic medical record pl
dc.subject.en Healthcare Information System pl
dc.subject.en Medical Information System pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92606
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa