Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ład aksjonormatywny a sposoby prowadzenia wojen : kultura wojenna jako regulator wojennej praktyki

Ład aksjonormatywny a sposoby prowadzenia wojen : ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Olzacka, Elżbieta [USOS22571] pl
dc.date.accessioned 2015-08-04T08:27:43Z
dc.date.available 2015-08-04T08:27:43Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14421
dc.language pol pl
dc.title Ład aksjonormatywny a sposoby prowadzenia wojen : kultura wojenna jako regulator wojennej praktyki pl
dc.title.alternative Axionormative order and the ways of conducting war : war culture as a war practice regulator pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 157–176 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 175-176 pl
dc.identifier.weblink http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/46899588/9_olzacka_157_176.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł ma na celu pokazanie, że badając czynniki kształtujące sposoby prowadzenia wojen, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko technologię oraz społeczno-ekonomiczny poziom walczących grup, ale również wartości, normy i przekonania, tworzące ład aksjonormatywny towarzyszący wojennej praktyce. Owa wojenna kultura, odzwierciedlająca charakterystyczne dla poszczególnych społeczności sposoby prowadzenia wojen, reguluje przebieg wojennej praktyki: pełni funkcję "drogowskazów" dla jednostek, pozwalając im podejmować działania zgodne z grupowymi wartościami i normami. Analitycznie możemy wyróżnić tu - opisane kolejno - ideały społeczne, idealne modele postaw oraz wzorce postępowania. Kultura wojenna może być również rozpatrywana jako narzędzie władzy, która świadomie wykorzystuje określone treści kulturowe - wartości, symbole, idee i normy - w celu usprawniania działań związanych z przygotowaniem do wojny, jej prowadzeniem oraz zakończeniem. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to show that not only the technology and the socio-economic factors, but also the values, norms and beliefs, which make an axionormative order accompanying military practice, should be taken into account during the analysis of the factors influencing ways of conducting the war. That war culture, reflecting the characteristic of the society's ways of conducting war, regulates the course of the war practice. It serves as a "road map" for individuals, allowing them to act in accordance with the values and norms of a group. The war culture can be also seen as an instrument of power, which consciously uses certain cultural content - values, symbols, ideas and norms - in order to improve the activities associated with the preparation for war and its conduct. pl
dc.subject.pl kultura wojenna pl
dc.subject.pl praktyka wojenna pl
dc.subject.pl ład aksjonormatywny pl
dc.subject.en war culture pl
dc.subject.en war practice pl
dc.subject.en axionormative order pl
dc.description.series Estetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal The Polish Journal of the Arts and Culture pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-04 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach