Jagiellonian University Repository

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zespołem Kelly'ego : opis przypadku

pcg.skipToMenu

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zespołem Kelly'ego : opis przypadku

Show full item record

dc.contributor.author Farmas, Sebastian pl
dc.contributor.author Gala, Andrzej [SAP20001302] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:57:27Z
dc.date.available 2020-01-17T09:57:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1732-0801 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142730
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zespołem Kelly'ego : opis przypadku pl
dc.title.alternative Prosthetic rehabilitation of a patient with Kelly's Syndrome : a case report pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 105-112 pl
dc.identifier.weblink http://www.dentalforum.ump.edu.pl/article.php?id=176 pl
dc.abstract.pl Zespół kombinowany Kelly’ego występuje u pacjentów z brakami C2 wg Eichnera, użytkujących protezy akrylowe: całkowite w szczęce oraz protezy częściowe uzupełniające braki skrzydłowe w żuchwie lub wyłącznie protezę górną. Do charakterystycznych objawów klinicznych tego zespołu należą: utrata kości wyrostka zębodołowego w przednim odcinku szczęki, rozrost guzów wyrostka zębodołowego szczęki, rozrost brodawkowaty błony śluzowej w centralnej części podniebienia twardego, zanik kości części zębodołowej żuchwy, ekstruzja zębów dolnych. Wszystkie te czynniki utrudniają skuteczne leczenie protetyczne. Lekarze dentyści starają się przezwyciężyć trudności związane z tym syndromem poprzez właściwe zaplanowanie postępowania, które w wielu przypadkach wymaga współpracy ze specjalistą z zakresu chirurgii stomatologicznej. W ramach leczenia przedprotetycznego konieczne jest przeprowadzenie zabiegów: korekty rozrostu guza/ów wyrostka zębodołowego szczęki, przerośniętych, nadmiernie ruchomych tkanek miękkich, wszczepienia implantów przy uzupełnieniach typu overdenture itp. Pomimo przewagi leczenia implantoprotetycznego nad pozostałymi metodami, duża liczba pacjentów wymaga - z powodów finansowych i medycznych - zastosowania konwencjonalnych protez ruchomych. W artykule przedstawiono przypadek rehabilitacji pacjentki z zespołem Kelly’ego i omówiono możliwości rozwiązania potencjalnych problemów. pl
dc.abstract.en Kelly’s combination syndrome occurs in patients belonging to the Eichner group C2 having acrylic dentures: complete in the jaw as well as mandibular bilateral distal-extension partial dentures, or those who have only a complete upper denture. The characteristic clinical symptoms of this syndrome include the following: the loss of alveolar bone in the anterior part of the maxilla, the growth of maxillary tubers, the overgrowth of papillary mucous membrane in the central part of the hard palate, alveolar bone loss of the mandible, and the extrusion of lower teeth. All these factors make the proper prosthetic treatment difficult. Dentists try to overcome the difficulties associated with this syndrome through proper planning procedure, which in many cases requires cooperation with a specialist in dental surgery in any pre-prosthetic treatment: correcting maxillary tuber/s, cutting excessively moving overgrown soft tissue, and implant restorations with an "overdenture" and so on. Despite the undoubted advantages of implantation procedures, a large number of patients require - for financial and medical reasons - treatment with conventional dentures. This article presents the case of a patient with Kelly’s syndrome and discusses various concepts regarding solving the problems associated with it. pl
dc.subject.pl zespół kombinowany pl
dc.subject.pl rozrost włóknisty guza wyrostka zębodołowego szczęki pl
dc.subject.pl rozrost brodawkowaty podniebienia pl
dc.subject.pl proteza akrylowa częściowa dolna pl
dc.subject.pl proteza nakładowa pl
dc.subject.en combination syndrome pl
dc.subject.en fibrous overgrowth of maxillary tuber pl
dc.subject.en papillary overgrowth of palate pl
dc.subject.en acrylic partial denture, overdenture pl
dc.description.volume 45 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 7 pl
dc.identifier.eissn 2300-6099 pl
dc.title.journal Dental Forum pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-22 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Stomatologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 87928
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa