Jagiellonian University Repository

Ład Rzeczypospolitej : polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska

Ład Rzeczypospolitej : polska myśl polityczna XVI ...

Show full item record

dc.contributor.author Pietrzyk-Reeves, Dorota [SAP11017873] pl
dc.date.accessioned 2014-09-26T15:45:31Z
dc.date.available 2014-09-26T15:45:31Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-229-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1424
dc.language pol pl
dc.title Ład Rzeczypospolitej : polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 465 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 423-452. Indeks pl
dc.abstract.pl Przedstawiona w tej książce analiza polskich idei politycznych XVI wieku, kształtowanych w ramach dyskursu republikańskiego, jako przynależących do klasycznej tradycji republikańskiej, ukazuje zarazem istotę właściwego dla tej tradycji namysłu politycznego i znaczenie jej najważniejszych kategorii, jak i niezwykle bogaty koncepcyjnie dorobek polskich autorów późnego renesansu. Nie jest to krytyczne studium polskiej szesnastowiecznej myśli politycznej jako takiej, lecz jej głównych pojęć i koncepcji, ze szczególnym uwzględnieniem ich źródeł ideowych oraz kontekstu politycznego i historycznego, w jakim były rozwijane. Najważniejsze wśród nich są pojęcia rzeczypospolitej, wspólnoty, sprawiedliwości i prawa oraz wolności (normatywne podstawy ładu politycznego), cnót obywatelskich, obyczaju, dobra publicznego i obywatelskości (moralne podstawy ładu politycznego) oraz ustroju mieszanego, władzy i zwierzchności (instytucjonalne podstawy ładu rzeczypospolitej). Tłem i punktem odniesienia dla tych dociekań jest przedstawiona w pierwszej części książki analiza klasycznej tradycji republikańskiej: antycznej, wywodzonej od Arystotelesa oraz wczesnonowożytnej, rozwijanej najszerzej w Wenecji, Florencji i w Anglii w XV i XVI wieku. Analiza ta pozwoliła ustalić i ukazać republikański wzorzec myślenia o polityce jako pewną spójną teorię ładu politycznego wykorzystywaną i rozwijaną przez polskich autorów okresu odrodzenia. pl
dc.abstract.en One of the main goals of this book is to demonstrate that the Polish republican discourse of the sixteenth century was not only influenced by the ancient republican tradition, but can in itself be seen as a contribution to the classical republican tradition. The most important aspect of the approach presented in this book is its focus on the normative foundations of the political order of respublica, as well as presenting a well-thought delineation of the classical republican tradition, which was deeply influenced by Aristotle in contrast to modern versions of republicanism. This is the first monograph that attempts to analyze the republican heritage of sixteenth-century Polish political thought as belonging to the classical republican tradition, while also discussing the meaning, concepts and the time-span of that tradition. pl
dc.subject.pl idee polityczne pl
dc.subject.pl republikanizm pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Monography pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)