Jagiellonian University Repository

Psychologiczny aspekt bezpieczeństwa cyfrowego

pcg.skipToMenu

Psychologiczny aspekt bezpieczeństwa cyfrowego

Show full item record

dc.contributor.author Dankiewicz, Malwina [USOS17577] pl
dc.date.accessioned 2015-07-28T10:17:16Z
dc.date.available 2015-07-28T10:17:16Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14148
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Psychologiczny aspekt bezpieczeństwa cyfrowego pl
dc.title.alternative Psychological aspect of digital security pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 113-120 pl
dc.identifier.weblink http://kultura-bezpieczenstwa.pl/archive/kultura-bezpieczenstwa-nr-16/psychologiczny-aspekt-bezpieczenstwa-cyfrowego-2/ pl
dc.abstract.pl Bezpieczeństwo cyfrowe to rozległy temat, w który wpisuje się bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii, w tym takich form nowych mediów jak Internet, telewizja i gry komputerowe. Głównym zagrożeniem psychologicznym, jakie niesie ze sobą technologia informacyjno-komunikacyjna, jest problem agresji w mediach, w tym agresji elektronicznej. W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu obserwowania agresji w telewizji i filmach, brania udziału w agresywnych grach komputerowych oraz bycia ofiarą lub sprawcą agresji elektronicznej. Wskazano możliwe konsekwencje oraz podkreślono rolę edukacji w prewencji negatywnych zjawisk związanych z postępem technicznym. pl
dc.abstract.en Digital security is an extensive subject, part of which is the safe use of modern technology, including such forms of new media as the Internet, television and video games. The main psychological threat posed by information and communication technology, is the problem of violence in the media, including electronic aggression. The article presents studies on the effect of watching violence on television and in films, playing in violent video games, and being a victim or perpetrator of electronic aggression. The possible consequences were indicated, and highlighted the role of education in preventing negative effects of technological progress. pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo cyfrowe pl
dc.subject.pl nowe media pl
dc.subject.pl agresja w mediach pl
dc.subject.pl agresja elektroniczna pl
dc.subject.en digital security pl
dc.subject.en new media pl
dc.subject.en media violence pl
dc.subject.en electronic aggression pl
dc.description.number 16 pl
dc.description.points 6 pl
dc.description.publication 0,57 pl
dc.identifier.eissn 2299-4033 pl
dc.title.journal Kultura Bezpieczeństwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-22 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska