Jagiellonian University Repository

Przygotowanie pacjenta po implantacji kardiowertera-defibrylatora do samoopieki

pcg.skipToMenu

Przygotowanie pacjenta po implantacji kardiowertera-defibrylatora do samoopieki

Show full item record

dc.contributor.author Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.contributor.author Piekarz, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:17:47Z
dc.date.available 2020-01-17T09:17:47Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1233-9989 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141213
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przygotowanie pacjenta po implantacji kardiowertera-defibrylatora do samoopieki pl
dc.title.alternative Preparation of an ICD patient for self-care pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-126 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Journal/-134/pdf-35683-1?filename=file-content-in-pdf.pdf pl
dc.abstract.pl Pacjentom zagrożonym nagłym zgonem sercowym coraz częściej implantuje się kardiowertery-defibrylatory. Są to urządzenia programowane, wpływające na rytm serca. Najważniejszym rodzajem terapii tych urządzeń jest terapia wysokoenergetyczna. Pacjenci po implantacji kardiowertera-defibrylatora wymagają objęcia specjalistyczną opieką, okresowej kontroli urządzenia, jak również wsparcia i przygotowania do samoopieki. Celem pracy było przedstawienie wybranych aspektów dotyczących funkcjonowania w codziennym życiu, z którymi powinien być zapoznany pacjent po implantacji kardiowertera-defibrylatora. Wśród nich wyodrębniono: obserwację miejsca implantacji, aktywność fizyczną i sport, napady arytmii i interwencje kardiowertera-defibrylatora, oddziaływanie urządzeń elektrycznych i magnetycznych na pracę implantowanego urządzenia, podróżowanie i prowadzenie pojazdów oraz kontrolę w poradni specjalistycznej. pl
dc.abstract.en Patients at risk for sudden cardiac death are more and more often fitted with implantable cardioverter defibrillators (ICDs). These are programmable devices influencing the heart rhythm. The most important type of therapy delivered by them is shock therapy. Having had a cardioverter defibrillator implanted, patients require specialist care as well as support and preparation for self-care. The aim of this work is to present some selected aspects of everyday life which an ICD patient should be acquainted with. These include: observing the site of the implantation, physical activity and sport, episodes of arrhythmia and ICD interventions, influence of electrical and magnetic devices on the work of the implanted cardioverter defibrillator, travelling and driving as well as follow-up appointments in a specialist clinic. pl
dc.subject.pl samoopieka pl
dc.subject.pl implantowany kardiowerter-defibrylator pl
dc.subject.pl implantacja pl
dc.subject.en self-care pl
dc.subject.en implantable cardioverter defibrillator (ICD) pl
dc.subject.en implantation pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.doi 10.5603/PP.2017.0020 pl
dc.identifier.eissn 2299-8284 pl
dc.title.journal Problemy Pielęgniarstwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-11 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 84768
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa