Jagiellonian University Repository

Histeroskopia w leczeniu oszczędzającym płodność w przypadkach rozrostów atypowych i wczesnego raka endometrium : korzyści i zagrożenia

pcg.skipToMenu

Histeroskopia w leczeniu oszczędzającym płodność w przypadkach rozrostów atypowych i wczesnego raka endometrium : korzyści i zagrożenia

Show full item record

dc.contributor.author Sajdak, Stefan pl
dc.contributor.author Markowska, Anna pl
dc.contributor.author Rehlis, Sandra pl
dc.contributor.author Ludwin, Inga [SAP20002368] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:16:28Z
dc.date.available 2020-01-17T09:16:28Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2081-1632 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140588
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses pl
dc.title Histeroskopia w leczeniu oszczędzającym płodność w przypadkach rozrostów atypowych i wczesnego raka endometrium : korzyści i zagrożenia pl
dc.title.alternative Hysterescopy in fertility-sparing tretament in cases of atypical hyperplasia and early endometrial cancer : benefits and risks pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 231-236 pl
dc.abstract.pl Histeroskopia jest metodą wizualizacji jamy macicy, stosowaną jako procedura diagnostyczna, ale również terapeutyczna. Pozwala na diagnostykę przyczyn niepłodności (wady macicy, zrosty, nieprawidłowości ujść macicznych jajowodów), precyzyjne usunięcie nieprawidłowego endometrium, polipów macicy i mięśniaków podśluzówkowych, a także na ablację lub resekcję patologicznie zmienionego endometrium. Histeroskopię i wyłyżeczkowanie macicy stosuje się w diagnostyce i leczeniu oszczędzającym płodność u kobiet przed 40. rokiem życia chcących zachować płodność, u których stwierdzono rozrost atypowy lub wczesnego raka endometrium w stopniu I G1. Następowo pacjentki leczone są gestagenami – octanem medroksyprogesteronu, octanem megestrolu albo uwalnianym z wkładki wewnątrzmacicznej lewonorgestrelem. Kryteria wyłączenia w leczeniu oszczędzającym płodność stanowią: raki jasnokomórkowe lub surowicze w ocenie histologicznej, inwazja raka w mięśniówkę macicy oraz zmiany nowotworowe w przydatkach lub węzłach chłonnych w obrazowaniu rezonansem magnetycznym. Takie kryteria kwalifikacji pozwalają chorym na zajście w ciążę i urodzenie dziecka oraz następnie odpowiednie postępowanie onkologiczne po zakończonym leczeniu zachowawczym patologii endometrium. W badaniach klinicznych dotyczących histeroskopii przeprowadzanej w raku endometrium odnotowano rozsiew komórek raka do otrzewnej. Z niektórych badań wynika jednak, że jest to problem kontrowersyjny, gdyż zmniejszenie ciśnień wewnątrzmacicznych poniżej 80, a najkorzystniej 50 mm Hg znacząco zmniejsza to prawdopodobieństwo. pl
dc.abstract.en Hysteroscopy represents a method of uterine cavity visualization, used as both a diagnostic and also a therapeutic procedure. Hysteroscopy enables diagnosis of infertility causes (uterine defects, adhesions, changes in the uterine ostium of the oviducts), precise removal of abnormal endometrium, uterine polyps, submucosal myomas and ablation or resection of pathological endometrium. Hysteroscopy or curettage of the uterine cavity are used in diagnosis and fertility-sparing therapy in women of 40 years of age or younger with atypical hyperplasia or early endometrial cancer (FIGO grade I G1) who wish to preserve their fertility. These women undergo gestagen treatment: medroxyprogesterone acetate, megestrol acetate or levonorgestrel released from an intrauterine device. Exclusion criteria for fertility-sparing treatment are as follows: clear cell carcinoma, papillary serous carcinoma, myometrial invasion or malignant changes in the adnexa and lymph nodes identified by magnetic resonance imaging. Pregnancy and delivery of a child are possible when the above criteria are adhered to, which may then be followed by appropriate oncological procedures. Clinical studies on hysteroscopy for endometrial cancer have noted cancer cell dissemination within the peritoneum. Some studies indicate, however, that the problem is controversial: a decrease in intrauterine pressure below 80, and optimally 50 mm Hg, significantly reduces this risk. pl
dc.subject.pl histeroskopia pl
dc.subject.pl rak endometrium pl
dc.subject.pl leczenie oszczędzające płodność pl
dc.subject.en hysteroscopy pl
dc.subject.en endometrial cancer pl
dc.subject.en fertility-sparing therapy pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.doi 10.15557/CGO.2016.0028 pl
dc.identifier.eissn 2451-0750 pl
dc.title.journal Current Gynecologic Oncology pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Ginekologii i Onkologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 82208
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych