Jagiellonian University Repository

Body posture and selected stabilometric parameters among patients with depression

pcg.skipToMenu

Body posture and selected stabilometric parameters among patients with depression

Show full item record

dc.contributor.author Szczygieł, Elżbieta [SAP20002521] pl
dc.contributor.author Łopatka, Karolina pl
dc.contributor.author Madej, Magdalena pl
dc.contributor.author Malec, Aleksandra [SAP20017742] pl
dc.contributor.author Golec, Joanna pl
dc.contributor.author Czechowska, Dorota pl
dc.contributor.author Masloń, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:14:28Z
dc.date.available 2020-01-17T09:14:28Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1427-9622 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139972
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Body posture and selected stabilometric parameters among patients with depression pl
dc.title.alternative Postawa ciała a wybrane zmienne stabilometryczne u chorych na depresję pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-18 pl
dc.identifier.weblink https://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=126113 pl
dc.abstract.pl Wstęp: Pionowa postawa ciała wyróżnia człowieka spośród innych istot żywych. Wyznacza również specyficzne warunki dla ruchu. Elementem łączącym zarówno postawę, jak i ruch jest stabilność. Polega ona na statycznym i dynamicznym równoważeniu destabilizujących sił grawitacji oraz bezwładności przez pobudzenie odpowiednich grup mięśniowych. Zakłócenia kontroli posturalnej mogą być uwarunkowane różnymi czynnikami. Wśród nich wymieniany jest udział czynnika psychicznego. Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych zmiennych charakteryzujących stabilność posturalną osób z depresją. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 54 osoby, które przydzielono do dwóch grup. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 28 pacjentów ze zdiagnozowaną depresją. Średnia wieku badanych wynosiła 37,25 +/- 3,88 lat. Do drugiej grupy zakwalifikowano 26 osób. Osoby te były w pełni zdrowe, rekrutowane z ogólnej populacji, u których wykluczono depresję i obniżenie nastroju. Średnia wieku badanych wynosiła 33,31 +/- 5,19 lat. Do badań oceniających stabilność wykorzystano platformę PEL 38 i oprogramowanie komputerowe TWIN 99. Wyniki: Uzyskane wyniki różniły się istotnie między grupami w zakresie pięciu zmiennych: zmian oscylacji środka ciężkości w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej, średniego odchylenia w płaszczyźnie czołowej oraz w parametrach niestabilności: pola powierzchni i stosunku długości do powierzchni. Grupa z depresją w porównaniu z grupą kontrolną uzyskała wyższe wartości 4 z 5 ocenianych parametrów. Wnioski: Osoby z depresją cechuje zmniejszenie stabilności ciała w porównaniu do osób bez depresji. pl
dc.abstract.en Introduction: A vertical posture distinguishes humans from other living beings. It also determines the specific conditions for movement. The element which connects body posture and movement is stability. It is based on the static and dynamic balancing of the destabilising forces of gravity and inertia through stimulating the appropriate muscle groups. A disruption of postural control may be conditioned by various factors, among which the literature mentions mental health. The purpose of this study wasa comparative analysis of selected variables characterising the postural stability of persons with depression. Material and methods: The study involved fifty-four persons who were divided into two groups. The first group comprised 28 patients diagnosed with depression. The mean age of the participants was 37.25 +/- 3.88. The second group consisted of 26 completely healthy persons who were recruited from the general population, excluding persons with depression ora low mood. The mean age of the participants was 33.31 +/- 5.19 years. The postural stability was assessed usinga PEL 38 posturographic platform and TWIN 99 computer software. Results: The results differed significantly between the two groups with regard to five variables: oscillations of the centre of gravity in the frontal and the sagittal planes, average deviation in the frontal plane, and deviations in the parameters of instability (the surface area and the ratio of length to the surface area). It was observed that the group witha diagnosis of depression displayed higher values in 4 out of 5 the evaluated parameters when compared to the control group. Conclusions: Persons with depression are characterised bya reduced body stability compared to those who do not suffer from depression. pl
dc.subject.pl równowaga pl
dc.subject.pl depresja pl
dc.subject.pl stabilność pl
dc.subject.en balance pl
dc.subject.en depression pl
dc.subject.en stability pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.eissn 1896-3250 pl
dc.title.journal Rehabilitacja Medyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-24 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81173
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa