Jagiellonian University Repository

Bóle w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa : istotny i narastający problem u dzieci i młodzieży : przegląd piśmiennictwa

pcg.skipToMenu

Bóle w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa : istotny i narastający problem u dzieci i młodzieży : przegląd piśmiennictwa

Show full item record

dc.contributor.author Martyniuk, Anna pl
dc.contributor.author Górski, Stanisław [SAP20013892] pl
dc.contributor.author Górska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:14:28Z
dc.date.available 2020-01-17T09:14:28Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1233-9989 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139967
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Bóle w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa : istotny i narastający problem u dzieci i młodzieży : przegląd piśmiennictwa pl
dc.title.alternative Low back pain : a significant and increasing problem among children and adolescents : a literature review pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-73 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Bole-w-odcinku-ledzwiowo-krzyzowym-kregoslupa-istotny-i-narastajacy-problem-u-dzieci-i-mlodziezy-Przeglad-pismiennictwa,134,35629,0,1.html pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej doniesień wskazujących, że występowanie bólów w odcinku lędźwiowo- -krzyżowym kręgosłupa stanowi problem leczniczy, socjalny i zawodowy osób młodych. Badacze wykazują zaniepokojenie faktem przesuwania się granicy występowania dolegliwości do coraz młodszych roczników. Celem pracy była analiza częstości występowania bólów dolnego odcinka kręgosłupa u młodzieży i młodych dorosłych oraz określenie ich przyczyn i czynników predysponujących na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Zarówno doniesienia polskie, jak i anglojęzyczne wskazują, że odsetek osób z bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa do 30. roku życia sięga aż do około 50%. Z kolei, "przynajmniej raz w życiu" incydent bólowy ze strony kręgosłupa wystąpił u ponad 60% młodzieży w wieku 14-17 lat. Jedną z głównych przyczyn bólów dolnego odcinka kręgosłupa u młodocianych jest sedanteryjny tryb życia. W wielu badaniach podkreśla się istotny wpływ na występowanie tego typu dolegliwości chorób kręgosłupa, a w szczególności wadliwą postawę. Również czynniki psychospołeczne stanowią ważny punkt odniesienia w ocenie niespecyficznych bólów w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Negatywistyczne, lękowo-depresyjne nastawienie do świata rzutuje nie tylko niekorzystnie na pojawienie się tego typu dolegliwości w wieku młodzieńczym, ale też na występowanie z tendencją do przewlekania się w wieku dorosłym. Poczucie szczęścia, dobry sen i dobry stan zdrowia związany jest z brakiem skarg dotyczących bólów kręgosłupa. Wystąpienie incydentu bólowego ze strony dolnego odcinka kręgosłupa w okresie młodzieńczym jest ważnym czynnikiem predykcyjnym przewlekłych bólów dolnego odcinka kręgosłupa w wieku dorosłym. Konieczne więc jest podejmowanie działań profilaktycznych bólów w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa już od wczesnego okresu szkolnego. Ogromną rolę w edukacji nie tylko w odniesieniu do uczniów, ale i ich rodzin może odegrać pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. pl
dc.abstract.en In recent years an increasing number of reports are being published which indicate that the occurrence of low back pain is a medical, social and professional issue among young people. Researchers express their concern about the fact that younger and younger generations complain about lower back pain, demonstrating the shift in the time of occurrence of this complaint. The aim of the study was to analyze the frequency of low back pain incidence among adolescents and young adults and to determine its cause and predisposing factors based on the review of medical literature. Polish and English-language study reports indicate that approximately 50% of people under 30 complain about low back pain. Additionally, over 60% of young people aged 14-17 admit to have had at least one incident of back pain in their life. One of the main reasons of low back pain among adolescents is a sedentary lifestyle. A number of studies emphasize how spinal diseases, including poor posture, affect the occurrence of lower back pain. Moreover, psychosocial factors are an important point of reference in the evaluation of non-specific lower back pain. Negative and depressive attitude as well as anxiety not only affect the occurrence of such condition at an early age, but also chronic lower back pain in adult life. Feeling of happiness, good sleep and good health are related to lack of complaints about lower back pain. The incidence of low back pain in adolescence is an important predictor of chronic lower back pain in adulthood. Therefore, it is necessary to take preventive measures related to lower back pain from the early school age. Nurses can play an important role in educating not only schoolchildren, but also their families. pl
dc.subject.pl ból dolnego odcinka kręgosłupa pl
dc.subject.pl czynniki ryzyka pl
dc.subject.pl profilaktyka pl
dc.subject.en low back pain pl
dc.subject.en risk factors pl
dc.subject.en prevention pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.doi 10.5603/PP.2016.0011 pl
dc.identifier.eissn 2299-8284 pl
dc.title.journal Problemy Pielęgniarstwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-12 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Dydaktyki Medycznej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81168
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa