Jagiellonian University Repository

The assessment of the selected professional groups' knowledge on the first aid in specific life-threatening situations

pcg.skipToMenu

The assessment of the selected professional groups' knowledge on the first aid in specific life-threatening situations

Show full item record

dc.contributor.author Drabik, Urszula pl
dc.contributor.author Zorska-Krzanik, A. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:14:19Z
dc.date.available 2020-01-17T09:14:19Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139739
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The assessment of the selected professional groups' knowledge on the first aid in specific life-threatening situations pl
dc.title.alternative Ocena wiedzy osób z wybranych grup zawodowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w określonych stanach zagrożenia życia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 62-65 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2016_3/2016310.pdf pl
dc.abstract.pl Wstęp. W ostatnich latach dużą wagę przywiązuje się do szkoleń społeczeństwa z zakresu udzielania pierwszej po-mocy. Człowiek będący świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia niosącego zagrożenie życia powinien posiadać wiedzę z zakresu prawidłowego przeprowadzenia pierwszej pomocy oraz powinien podjąć działania ratujące życie poszkodowanego, do czego obliguje go obowiązek wynikający z ustawy o Państwo-wym Ratownictwie Medycznym [1] oraz z artykułu 162§1 Kodeksu Karnego [2]. Czynności z zakresu pomocy przedmedycznej są niezmiernie istotne szczególnie w pierwszych minutach od nagłego zatrzymania krążenia. Cel pracy. Celem badań była ocena wiedzy teoretycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy w określonych stanach zagrożenia życia u osób z wybranych grup zawodowych oraz określenie, jak często odbywają się szkolenia wśród badanych. Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 147 osób, w tym 30 mężczyzn i 117 kobiet w wieku od 24. do 60. lat, reprezentujących wybrane grupy zawodowe, tj.: pielęgniarki, sanitariusze, nauczyciele, pracownicy administracyjni województwa małopolskiego. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką badawczą była ankieta, narzędziem autorski kwestionariusz ankiety. W analizie statystycznej zastosowano test Chi², za poziom istotności przyjęto p=0,05. Wyniki. Wyniki badań wskazują na znaczne różnice w poziomie wiedzy u personelu pielęgniarskiego w stosunku do pozostałych grup zawodowych, co wydaje się zrozumiałe ze względu na kie-runek kształcenia zawodowego pielęgniarek. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy u badanych jest niezadawalająca, podobnie jak częstotliwość szkoleń z tego zakresu. Blisko 26% respondentów podała, że szkolona jest raz na trzy lata lub rzadziej, natomiast 38% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Wnioski. Z uwagi na fakt, że wiedza większości ankietowanych na temat pierwszej pomocy jest niewystarczająca, aby mogli podjąć właściwe działania ratownicze, zachodzi konieczność organizacji częstszych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia w zakładach pracy powinny być prowadzone regularnie przez profesjonalistów, a znajomość wiedzy powinna być weryfikowana. pl
dc.abstract.en Introduction. Training the society at giving first aid has lately been considered a crucial issue. One who participates or observes a critical accident must possess the knowledge on the proper handling of rescue actions and should be ready to undertake such actions, which has been defined an obligation by the Emergency Medical Service Act and the clause 162§1 of the penal code. Actions defined as pre-medical aid are extremely important, particularly during first minutes of a sudden circulatory arrest. The aim of the study: The purpose of the survey was to estimate theoretical knowledge on giving first aid in defined states of health endangerment by the members of selected professional groups as well as defining how often first aid courses are taken. Materials and methods. The survey included 147 people, 30 men and women aged from 24 to 60, representing selected professional groups, e.g. nurses, paramedics, teachers, administrative employees of the Małopolskie region. Diagnostic survey method has been utilised in the survey, the research technique was survey, and the utilised tool was self-designed questionnaire. The Chisquared test has been utilised in the statistical analysis, and the accepted materiality threshold was p=0.05. Results. The research results indicate notable differences in the knowledge level by the nursing personnel compared to other professional groups, which seems understandable considering the direction of professional education of nurses. Knowledge on carrying out first aid by the respondents is unsatisfactory, as well as the frequency of such trainings. Nearly 26% of respondents have stated that courses take place every three years or more seldom and 38% of respondents gave no answer to this question. Conclusions. Considering the fact that the knowledge of giving first aid by the respondents is insufficient, so as they could im-plement appropriate rescue actions the necessity appears of more frequent trainings for the trainees to be able to undertake appropriate rescue actions. Trainings at workplaces should be held regularly by professionals and the knowledge level must be verified. pl
dc.subject.pl pierwsza pomoc pl
dc.subject.pl wiedza pl
dc.subject.pl wybrane grupy zawodowe pl
dc.subject.en first aid pl
dc.subject.en knowledge pl
dc.subject.en selected professional groups pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2017-02-20 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 80848
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa