Jagiellonian University Repository

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z ostrym zespołem wieńcowym po przezskórnej interwencji wieńcowej

pcg.skipToMenu

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z ostrym zespołem wieńcowym po przezskórnej interwencji wieńcowej

Show full item record

dc.contributor.author Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.contributor.author Czech, Anna pl
dc.contributor.author Kawalec-Kajstura, Ewa [SAP20002316] pl
dc.contributor.author Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:14:18Z
dc.date.available 2020-01-17T09:14:18Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1233-9989 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139730
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Opieka pielęgniarska nad pacjentką z ostrym zespołem wieńcowym po przezskórnej interwencji wieńcowej pl
dc.title.alternative Nursing care of a female patient with acute coronary syndrome (ACS) following percutaneous coronary intervention (PCI) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 265-272 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Opieka-pielegniarska-nad-pacjentka-z-ostrym-zespolem-wiencowym-po-przezskornej-interwencji-wiencowej,134,35662,0,1.html pl
dc.abstract.pl Ostry zespół wieńcowy powstaje w wyniku ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego z powodu nagłego upośledzenia przepływu w krążeniu wieńcowym. Jest stanem zagrożenia życia i stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zachorowalności oraz zgonów. Przedstawienie sytuacji zdrowotnej chorej z ostrym zespołem wieńcowym, diagnoz pielęgniarskich, interwencji i wyników opieki pielęgniarskiej nad chorą po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w trakcie hospitalizacji. Badaniem objęto chorą z ostrym zespołem wieńcowym po pierwotnej PCI. W pracy posłużono się metodą studium indywidualnego przypadku. Po analizie sytuacji zdrowotnej badanej chorej postawiono wiele diagnoz pielęgniarskich. Wśród nich wyodrębniono: ból kończyny górnej, uczucie drętwienia, ochłodzenie, obrzęk dłoni z powodu zastosowania opatrunku uciskowego; trudności w oddychaniu z powodu zastoju w krążeniu płucnym, retencję moczu będącą przyczyną dolegliwości bólowych; zaburzenia gospodarki węglowodanowej; ograniczenie aktywności fizycznej i deficyt samoopieki; niedostateczną wiedzę chorej na temat niezbędnych zmian w stylu życia po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego. Do diagnoz pielęgniarskich potencjalnych zaliczono: ryzyko wystąpienia arytmii komorowej, zaburzeń wodno-elektrolitowych, powikłań krwotocznych i zaburzeń pracy nerek. W dalszej kolejności określono cele opieki pielęgniarskiej, przedstawiono interwencje pielęgniarskie, oceniono wyniki podjętych działań. Stan chorej był stabilny, nie wystąpiły powikłania, chora była przygotowana do funkcjonowania po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego. pl
dc.abstract.en Acute coronary syndrome (ACS) is due to acute ischaemia of the cardiac muscle, which results from a sudden obstruction of the blood flow in the coronary circulation. A life-threatening condition, it is one of the most common causes of illness and death. To present the ACS patient’s health condition, nursing diagnoses and actions, and the results of nursing care of the patient following percutaneous coronary intervention (PCI) during hospitalization. The study involved a female patient with acute coronary syndrome following primary PCI. The individual case study method was used. Having analyzed the patient’s health condition, a number of nursing diagnoses were made. These included: pain in the upper limb, the feeling of numbness, cooling, hand oedema as a result of applying a pressure dressing, difficulty breathing due to obstruction in the pulmonary circulation; urine retention resulting in pain; impaired carbohydrate metabolism; restricted physical activity and self-care deficiency; the patient’s insufficient knowledge concerning necessary changes in the lifestyle following acute coronary syndrome. Potential nursing diagnoses included the risk of occurrence of ventricular arrhythmia, fluid and electrolyte imbalance, bleeding complications and renal dysfunction. Then the aims of nursing care were established, the performed nursing actions were presented and their results assessed. The patient's condition was stable; there were no complications and the patient was prepared to live following acute coronary syndrome. pl
dc.subject.pl ostry zespół wieńcowy pl
dc.subject.pl diagnozy pielęgniarskie pl
dc.subject.pl studium przypadku pl
dc.subject.en acute coronary syndrome pl
dc.subject.en nursing diagnoses pl
dc.subject.en case study pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.doi 10.5603/PP.2016.0044 pl
dc.identifier.eissn 2299-8284 pl
dc.title.journal Problemy Pielęgniarstwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-13 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 80832
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa