Jagiellonian University Repository

Dobletes "románicos" en el español (1611-1739) : análisis del fenómeno

pcg.skipToMenu

Dobletes "románicos" en el español (1611-1739) : análisis del fenómeno

Show full item record

dc.contributor.author Stala, Ewa [SAP11017361] pl
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:23Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:23Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3479-8 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13917
dc.language spa pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Dobletes "románicos" en el español (1611-1739) : análisis del fenómeno pl
dc.title.alternative Romance doublets in Spanish (1611-1739) : analysis of the phenomenon pl
dc.title.alternative Romańskie dublety w języku hiszpańskim (1611-1739) : analiza zjawiska pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 38-54 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska zasygnalizowanego uprzednio (Stala 2011): dubletów etymologicznych w języku hiszpańskim, powstałych wskutek zapożyczenia jednego z elementów z języka łacińskiego poprzez inny język romański (francuski, okcytański, gaskoński, portugalski, kataloński, włoski), podczas gdy drugim elementem dubletu jest bądź zapożyczenie bezpośrednie z łaciny, bądź wyraz będący wynikiem regularnego rozwoju historycznego. Artykuł obejmuje wprowadzenie do zjawiska takiego rodzaju dubletów, dokumentację historyczną i omówienie wyłonionych par (grup) na poziomie fonetyki, morfologii i semantyki wyłącznie w kontekście zapożyczeń romańskich pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to describe the phenomenon previously flagged (Stala 2011): this of etymological doublets in Spanish, where one of the components is a borrowing from Latin via another Romance language (French, Occitan, Gascon, Portuguese, Catalan, Italian), while the second element of the doublet is either a direct borrowing from Latin or a word which is the result of a regular historical development. The article includes an introduction to the phenomenon of this kind of doublets, a historical documentation and a discussion of the excerpted pairs (groups) at the level of Phonetics, Morphology and Semantics exclusively from the viewpoint of the Romance borrowings. pl
dc.subject.pl dublety zapożyczenia pl
dc.subject.pl etymologia pl
dc.subject.pl język hiszpański pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.12.003.0720 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych