Jagiellonian University Repository

The care over the injured according to the Tactical Combat Casualty Care standard : introduction

pcg.skipToMenu

The care over the injured according to the Tactical Combat Casualty Care standard : introduction

Show full item record

dc.contributor.author Ostrowski, K. pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Osłowski, R. pl
dc.contributor.author Leszczyński, P. pl
dc.contributor.author Brukwicka, I. pl
dc.contributor.author Sianos, G. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:03:52Z
dc.date.available 2020-01-17T09:03:52Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137743
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title The care over the injured according to the Tactical Combat Casualty Care standard : introduction pl
dc.title.alternative Opieka nad poszkodowanym w warunkach działań taktycznych w oparciu o standard TCCC : wprowadzenie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-4 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2016_1/201611.pdf pl
dc.abstract.pl Działania zbrojne, prowadzone od wielu lat na całym świecie niosą za sobą śmiertelne w skutkach zdarzenia. Z badań wynika, że aż 80% zgonów stanowią tzw. „zgony niemożliwe do uniknięcia”. Prowadzenie działań w warunkach bojowych związane jest ze swoistą specyfiką. Realizacja zdań prowadzona pod bezpośrednim zagrożeniem ognia nieprzyjaciela, przy za-chowaniu dyscypliny świetlnej, dźwiękowej, przy ekstremalnej pogodzie, wreszcie odmienności urazów jest skuteczna przy za-stosowaniu odpowiednich procedur postępowania ratunkowego w środowisku taktycznym. Celem pracy było przedstawienie rysu historycznego powstawania Tactical Combat Casualty Care. Piśmiennictwo tematyczne wytypowano w oparciu o bazę Scopus używając hasła Tactical Combat Casualty Care za okres 2004-2015r. Następnie przy wykorzystaniu Google Scholar wyselekcjonowano artykuły, komentarze, opracowania zwarte o największej liczbie cytowań, dotyczących powyższej tematyki. Tak zgromadzone piśmiennictwo posłużyło za materiał do opracowania niniejszej pracy. pl
dc.abstract.en Combat-related activities that have been undertaken all over the world for many years pose a threat of lethal consequences. Research indicates that as much as 80% of deaths are the socalled inevitable deaths. Activity in a combat environment is a very specific and characteristic context. The tasks at hand are performed under a direct threat of the enemy opening fire, with a strict code applied to using light or sound, in extreme weather conditions and given the variety of injuries. Actions taken can only be successful is the procedures of tactical combat care are followed. The aim of this paper was to provide an overview of the origins of Tactical Combat Casualty Care. The literature on the subject was found based on the Scopus data-base after running a search on Tactical Combat Casualty Care in years 2004 to 2014. Then, Google Scholar was used to select articles, comments, and thematic publications with the largest number of citations on the aforementioned topic. Thus collected sources were the material for this paper. pl
dc.subject.pl opieka nad poszkodowanym w warunkach działań bojowych pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.en Tactical Combat Casualty Care pl
dc.subject.en history pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-09-09 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 77337
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa