Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Impact of Positional Changes in Neural Monitoring ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Not affiliated
Kim, Hoon Yub
Tufano, Ralph P.
Randolph, Gregory
Barczyński Marcin
Wu, Che-Wei
Chiang, Feng-Yu
Liu, Xiaoli
Masuoka, Hiroo
Miyauchi, Akira
Park, Soo Young
Kwak, Hee Yong
Lee, Hye Yoon
Dionigi, Gianlorenzo

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski
Kim, Hoon Yub
Tufano, Ralph P.
Randolph, Gregory
Barczyński Marcin
Wu, Che-Wei
Chiang, Feng-Yu
Liu, Xiaoli
Masuoka, Hiroo
Miyauchi, Akira
Park, Soo Young
Kwak, Hee Yong
Lee, Hye Yoon
Dionigi, Gianlorenzo

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski
Kim, Hoon Yub
Tufano, Ralph P.
Randolph, Gregory
Barczyński Marcin
Wu, Che-Wei
Chiang, Feng-Yu
Liu, Xiaoli
Masuoka, Hiroo
Miyauchi, Akira
Park, Soo Young
Kwak, Hee Yong
Lee, Hye Yoon
Dionigi, Gianlorenzo