Jagiellonian University Repository

The opinion of primary healthcare patients on the proposed solutions in e-Health in the light of selected social factors

pcg.skipToMenu

The opinion of primary healthcare patients on the proposed solutions in e-Health in the light of selected social factors

Show full item record

dc.contributor.author Strzelecka, A. pl
dc.contributor.author Nowak-Starz, G. pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:48:12Z
dc.date.available 2020-01-17T08:48:12Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/135025
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The opinion of primary healthcare patients on the proposed solutions in e-Health in the light of selected social factors pl
dc.title.alternative Opinia badanych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej dotycząca proponowanych rozwiązań w obszarze e-Zdrowia w świetle wybranych czynników społecznych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-36 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2014_4/201446.pdf pl
dc.abstract.pl Wstęp. Wysoka jakość usług ochrony zdrowia oraz świadczenie usług medycznych spełniających oczekiwania pacjentów to priorytetowe zadanie, które stawia się placówkom medycznym w krajach Unii Europejskiej. Jest to zadanie coraz trudniejsze do realizacji i zmusza placówki ochrony zdrowia do podnoszenia jakości i wydajności swoich usług. Celem badań było poznanie opinii badanych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na temat proponowanych rozwiązań w obszarze e-Zdrowia na terenie województwa świętokrzyskiego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w okresie od czerwca do grudnia 2011 roku obejmując w reprezentatywnej próbie pacjentów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zastosowano metodę losowania dwustopniowego, zespołowego ze stratyfikacją na typ placówki. Łącznie przebadano 422 pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z 20 placówek na terenie województwa świętokrzyskiego. Statystyczną analizę danych wykonano przy pomocy programu STATISTICA firmy StatSoft. Wyniki i wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badani pacjenci oczekują wprowadzenia narzędzi e- Zdrowia w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w postaci wystandaryzowanego systemu informatycznego czy wykorzystania telemedycyny w procesie leczenia. Pacjenci w przedziale wiekowym 65 lat i więcej, wdowy/wdowcy określający swój stan zdrowia jako słaby nie widzą jednak korzyści dotyczących rozwiązań obszaru e-Zdrowia. Autorzy są zdania, że kierownicy badanych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej powinni zamieszczać informacje w prowadzonych przez siebie placówkach na temat systemu e-Zdrowia oraz proponowanych założeń systemowych. Takie działania mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości pacjentów dotyczącej nowych rozwiązań technologicznych w obszarze ochrony zdrowia. pl
dc.abstract.en High quality of healthcare and providing medical service that meets patients’ requirements is a priority task set before healthcare facilities within the European Union. Accomplishing this task is becoming increasingly difficult, which is why healthcare institutions are under pressure to increase the quality and efficiency of the service provided. The aim of the study was to find out the opinion of the studied primary healthcare patients on the proposed e-Health solutions in the Świętokrzyskie province. Materials and methods. The study was conducted between June and December 2011. Patients from public and non-public healthcare facilities participated in the study. The two-stage cluster sampling with facility type stratification was applied. A total of 422 patients based in 20 healthcare facilities in the Świętokrzyskie province were included in the study. The statistical analysis was performed using the STATISTICA software developed by StatSoft. Results and conclusions. The analysis conducted has shown that the patients expected e-Health tools to be introduced, for example in the form of standardised IT system or the application of telemedicine in treatment. However, patients aged over 65 as well as widows and widowers who considered their own health poor see no advantage in e-Health solutions. The authors of the current paper claim that administrators and managers of primary healthcare facilities should put information on e-Health and proposed system solutions on display in their facilities. Such actions could increase patients’ awareness of new technological solutions in healthcare. pl
dc.subject.pl e-Zdrowie pl
dc.subject.pl podstawowa opieka zdrowotna pl
dc.subject.pl pacjent pl
dc.subject.en e-Health pl
dc.subject.en primary healthcare pl
dc.subject.en patient pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 4 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.date.accession 2015-10-20 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 71021
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa