Jagiellonian University Repository

Adaptation of the disabled to work

pcg.skipToMenu

Adaptation of the disabled to work

Show full item record

dc.contributor.author Zyznawska, Joanna [SAP20002355] pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Brukwicka, I. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:42:28Z
dc.date.available 2020-01-17T08:42:28Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/133102
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Adaptation of the disabled to work pl
dc.title.alternative Znaczenie aktywności fizycznej w przystosowaniu niepełnosprawnych do fizyczno-mentalnych obciążeń związanych z pracą pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 16-19 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2013_1/201313.pdf pl
dc.abstract.pl Cel badań: celem było ustalenie czy osoby niepełno-sprawne uprawiające sport przynajmniej raz w tygodniu uzyskują lepsze wyniki w kwestionariuszu Indeksu Zdolności do Pracy niż pozostali. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 127 osób niepełnosprawnych w wieku 28 – 49 lat oraz wśród 128 (wiek 29 – 53 lat) pełnosprawnych studentów i kadry dydaktycznej dwóch wyż-szych uczelni. Wszystkich przepytano techniką wywiadu kwestionariuszowego stosując Indeks Zdolności do Pracy oraz Ankieta dotycząca aktywności fizycznej – sportowej. Wyniki i wnioski: Dzięki regularnemu treningowi osoby niepełnosprawne osiągają lepszą sprawność fizyczna, nabierają wiary we własne siły, staja się bardziej aktywne społecznie i zawodowo. W grupie osób niepełnosprawnych osoby uprawiające sport uzyskały wyższe wynik zarówno w skali ogólnej zdolności do pracy jak i w skali zdolności do pracy odniesionej do jej wymogów, niż osoby nie uprawiające sportu. Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych może więc być choć dla części z nich „przepustką do lepszego jutra”.. pl
dc.abstract.en The purpose of the research: the purpose was to determine whether the disabled who do sports at least once a week get better score in the Work Ability Index questionnaire than others. The material and the methods: The research was conducted among 127 disabled people aged between 28 and 49 and 128 ablebodied students and academic staff of two higher education facilities, aged between 29 and 53). All of them were interviewed with reference to a questionnaire based on the Work Ability Index and a survey on physical and sport activity. The results and conclusions: Thanks to regular training, disabled people are in better physical condition, gain self-confidence and become more active in social and professional terms. The disabled people doing sports scored better on the general work ability scale as well as on the ability scale that pertains to particular requirements than people who are not involved in sports. Physical activity of the disabled can, if only for some of them, mean hopes for “better tomorrow”. pl
dc.subject.pl niepełnosprawni pl
dc.subject.pl Indeks Zdolności do Pracy pl
dc.subject.pl ankieta dotycząca aktywności fizycznej – sportowej pl
dc.subject.en disability pl
dc.subject.en Work Ability Index pl
dc.subject.en survey on physical and sport activity pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 4 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-10-20 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 63930
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2013 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa