Jagiellonian University Repository

Przebieg konklawe na podstawie konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II Universi Dominici Gregis z 22 lutego 1996 roku

pcg.skipToMenu

Przebieg konklawe na podstawie konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II Universi Dominici Gregis z 22 lutego 1996 roku

Show full item record

dc.contributor.author Paczocha, Bartosz pl
dc.date.accessioned 2020-01-16T09:16:38Z
dc.date.available 2020-01-16T09:16:38Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130872
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przebieg konklawe na podstawie konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II Universi Dominici Gregis z 22 lutego 1996 roku pl
dc.title.alternative The course of the conclave on the grounds of the John Paul II's Universi Dominici Gregis apostolic constitution of 22 February 1996 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 80-99 pl
dc.identifier.weblink https://drive.google.com/file/d/196gaM5cyp5rcsPTEXVbROMXr77G0n07T/view pl
dc.abstract.pl Wybór Biskupa Rzymu stanowi doniosłe wydarzenie dla Kościoła katolickiego, ponieważ osoba następcy świętego Piotra ma szczególne znaczenie dla przyszłości wspólnoty wiernych. Najistotniejszą rolę w uregulowanej prawnie procedurze wyboru pełni konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis, promulgowana przez Jana Pawła II w dniu 22 lutego 1996 r., zastępująca poprzednio obowiązującą konstytucję apostolską Pawła VI Romano Pontifici eligendo z 1975 r. Kreuje ona instytucję konklawe, będącą fundamentem stosownych przepisów. Konstytucja apostolska determinuje nie tylko formę wyboru, czynne i bierne prawo wyborcze, ale również takie aspekty jak m.in. przygotowanie do głosowania, tajemnicę konklawe i skutki jej złamania. Normuje również niektóre liturgiczne aspekty wyboru papieża. Artykuł uwzględnia elementy historyczno-prawne wyboru głowy Kościoła katolickiego. Zostały one zestawione z obecną regulacją, w celu ukazania zmian, które ukształtowały obowiązującą procedurę elekcji. pl
dc.abstract.en The election of the Bishop of Rome poses a great event for the Catholic Church because of the fact that St. Peter's successor is of the particular importance for the future of the community of worshippers. The most significant role in the legally regulated procedure is played by the apostolic constitution Universi Dominici Gregis promulgated by John Paul II on 22nd February 1996, superseded Paul VI's Romano Pontifici eligendo apostolic constitution of 1975. It creates the conclave institution, posing the basis of the regulations. The apostolic constitution determines not only the form of the election, the right to vote and the right to stand for election, but also such aspects as inter alia preparing for voting, secrecy of conclave and implications of its breaking. It also regulates some liturgical aspects of the election. The article includes historical-legal points of the election of the head of the Catholic Church. They have been correlated with the current regulation in order to present changes which formed effective procedure of the election. pl
dc.subject.pl elektor pl
dc.subject.pl głosowanie pl
dc.subject.pl Kolegium Kardynalskie pl
dc.subject.pl konklawe pl
dc.subject.pl papież pl
dc.subject.pl wakat pl
dc.subject.pl Watykan pl
dc.subject.pl większość głosów pl
dc.subject.en elector pl
dc.subject.en voting pl
dc.subject.en College of Cardinals pl
dc.subject.en conclave pl
dc.subject.en pope pl
dc.subject.en vacancy pl
dc.subject.en Vatican pl
dc.subject.en majority of votes pl
dc.description.number 3 (47) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-16 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa