Jagiellonian University Repository

The use of R2P mechanism by international community in cases of serious human rights infringements in Africa

pcg.skipToMenu

The use of R2P mechanism by international community in cases of serious human rights infringements in Africa

Show full item record

dc.contributor.author Kościółek, Jakub [SAP14016836] pl
dc.date.accessioned 2020-01-15T13:30:40Z
dc.date.available 2020-01-15T13:30:40Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1733-6716 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130820
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The use of R2P mechanism by international community in cases of serious human rights infringements in Africa pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 193-209 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 207-209 pl
dc.identifier.weblink https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/878 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia ewolucję podejścia do interwencji humanitarnej, które w XXI wieku zostało sformułowane w koncepcji odpowiedzialności za ochronę. Artykuł koncentruje się w szczególności na możliwości przyjęcia reguły R2P w Afryce, zwłaszcza drugiego i trzeciego filaru tego mechanizmu. Omówiono tutaj różne przypadki konfliktu w Afryce i inne rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa; te, które zostały faktycznie wdrożone, i sytuacje, w których trzeba je było pominąć. Opis ten ma na celu zdefiniowanie sytuacji, w których mechanizm R2P okaże się przydatny w środkach bezpieczeństwa kontynentalnego, a także wskazanie czynników niezbędnych do jego praktycznego wdrożenia, niezależnie od czystych deklaracji państw i organizacji regionalnych. pl
dc.abstract.en The article presents the evolution of the approach to humanitarian intervention that in the 21st century had been framed in the concept of Responsibility to Protect. The article focuses particularly on the possibility of adopting R2P rule in Africa, especially second and third pillar of this mechanism Various cases of conflict in Africa and other types of security threats are discussed herein; those which were actually implemented and situations where they were had to be foregone. This description serves the purpose of defining situations when the R2P mechanism is found useful in continental security measures as well as indicating the factors needed to implement it in practice, regardless of pure declarations from regional states and organizations. pl
dc.subject.pl odpowiedzialność za ochronę pl
dc.subject.pl ludobójstwo pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo w Afryce pl
dc.subject.pl R2P pl
dc.subject.pl interwencja pl
dc.subject.en responsibility to protect pl
dc.subject.en genocide pl
dc.subject.en security in Africa pl
dc.subject.en R2P pl
dc.subject.en intervention pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 5 (56) pl
dc.description.publication 1,06 pl
dc.identifier.doi 10.12797/Politeja.15.2018.56.11 pl
dc.identifier.eissn 2391-6737 pl
dc.title.journal Politeja pl
dc.title.volume The problem of Africa's dysfunctional states pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-12-13 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa