Jagiellonian University Repository

Axiological problematic aspects in the works by the representatives of Polish general pedagogy : Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski

pcg.skipToMenu

Axiological problematic aspects in the works by the representatives of Polish general pedagogy : Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski

Show full item record

dc.contributor.author Dziaczkowska, Lucyna pl
dc.date.accessioned 2019-12-20T10:39:38Z
dc.date.available 2019-12-20T10:39:38Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129622
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Axiological problematic aspects in the works by the representatives of Polish general pedagogy : Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski pl
dc.title.alternative Problematyka aksjologiczna w twórczości reprezentantów polskiej pedagogiki ogólnej : Kazimierza Sośnickiego i Stefana Kunowskiego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-107 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 106-107 pl
dc.abstract.pl Artykuł ten stanowi próbę analizy aksjologicznych aspektów twórczości klasyków polskiej pedagogiki ogólnej. Kazimierz Sośnicki i Stefan Kunowski byli twórcami prac stanowiących fundament tej subdyscypliny w naszym kraju. Kreując pedagogikę ogólną jako zobiektywizowaną, metateoretyczną dyscyplinę analityczną, byli niejako zobowiązani do swoistego dystansu wobec kwestii wartości i wartościowania w wychowaniu. Jednocześnie każdy z tych pedagogów był autorem oryginalnej teorii wychowania, na której tle można prześledzić ich specyficzny sposób podejścia do kwestii aksjologicznych oraz obecności tych ostatnich w rzeczywistości wychowawczej. Analiza twórczości wybranych pedagogów na temat problematyki wartości i wartościowania prowadzi do postawienia pytań dotyczących współczesnych problemów pedagogiki i praktyki wychowania w tym zakresie. pl
dc.abstract.en This article is an attempt to analyse the axiological aspects of the works by the classics of Polish general pedagogy. Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski, were the creators of works constituting the foundation of this subdiscipline in our country. Creating general pedagogy as an objectified, meta-theoretical, analytical discipline, they were somewhat obliged to a certain distance towards the matter of values and evaluation in upbringing. At the same time, each of these pedagogues was the author of an original theory of upbringing, against which one can trace their specific approach to axiological matters and the presence of the latter in upbringing reality. An analysis of the works of the selected pedagogues on the subject of values and evaluation leads to questions about contemporary problems of pedagogy and upbringing practices in this area. pl
dc.subject.pl pedagogika ogólna pl
dc.subject.pl aksjologia pl
dc.subject.pl wartości pl
dc.subject.en general pedagogy pl
dc.subject.en axiology pl
dc.subject.en values pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.19.004.11099 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska