Jagiellonian University Repository

Z archipelagu "utopii" : o filmach Roberta Flaherty'ego i Wojciecha Staronia

pcg.skipToMenu

Z archipelagu "utopii" : o filmach Roberta Flaherty'ego i Wojciecha Staronia

Show full item record

dc.contributor.author Hučková, Jadwiga [SAP11011790] pl
dc.date.accessioned 2019-12-19T14:30:41Z
dc.date.available 2019-12-19T14:30:41Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0452-9502 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129572
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Z archipelagu "utopii" : o filmach Roberta Flaherty'ego i Wojciecha Staronia pl
dc.title.alternative From the "Utopia" Archipelago : about the films of Robert Flaherty and Wojciech Staroń pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-114 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/160 pl
dc.abstract.pl Autorka porównuje wybrane aspekty twórczości dwóch reżyserów, których dzieli spory dystans czasowy: Roberta Flaherty'ego i Wojciecha Staronia. Amerykański klasyk przybywał z kamerą w odległe miejsca, by odnaleźć Innego, by uchronić od zapomnienia i promować wartości, których ów Inny był nośnikiem. Filmowiec współczesny coraz częściej wyprawia się w odległe rejony, aby uchronić i odnaleźć na nowo samego siebie. Obaj autorzy odwołują się do utopii miejsca. Niczym w utopii "edukacyjnej", najważniejszym celem pobytu poza własnym kręgiem cywilizacyjnym wydaje się w obu przypadkach właśnie edukacja bądź reedukacja. Zwłaszcza Argentyńska lekcja Staronia inspiruje do refleksji nad edukacyjnym aspektem filmów i takim wymiarem dokumentów obu reżyserów, który odsyła do poszukiwania autentyczności - dążenia obecnego w kulturze zachodniej od czasów Oświecenia. pl
dc.abstract.en The author compares selected aspects of the work of two directors who are separated by a considerable time distance: Robert Flaherty and Wojciech Staroń. The American classic travelled with the camera to distant places to find the Other, to save from oblivion and to promote the values that the Other was carrier of. Contemporary film-makers are increasingly travelling to distans areas to protect themselves and to find themselves again. Both authors refer to the utopia of the place. Like in an "educational" utopia, the most important goal of staying outside one's own civilization circle seems to be education or re-education. Especially Staroń's Argentinian Lesson inspires reflection on the educational aspect and dimension of films and documentaries of both directors, which refer to the search for the authenticity, an aspiration present in Western culture since Enlightenment. pl
dc.subject.pl film dokumentalny pl
dc.subject.pl Robert Flaherty pl
dc.subject.pl Wojciech Staroń pl
dc.subject.pl utopia miejsca pl
dc.subject.pl utopia edukacyjna pl
dc.subject.pl wyspy szczęśliwe pl
dc.subject.pl Syberyjska lekcja pl
dc.subject.pl Argentyńska lekcja pl
dc.subject.en documentary pl
dc.subject.en Robert Flaherty pl
dc.subject.en Wojciech Staroń pl
dc.subject.en utopia of the place pl
dc.subject.en an educational utopia pl
dc.subject.en happy islands pl
dc.subject.en Siberian Lesson pl
dc.subject.en Argentinian Lesson pl
dc.description.volume 41 pl
dc.description.number 107 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.36744/kf.160 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filmowy pl
dc.title.volume Podróż, (e)migracja, pielgrzymka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa