Jagiellonian University Repository

Apokryficzne "Proroctwo o Chrystusie w pogańskiej świątyni boga Apollona" i jego znaczenie dla badań nad związkami literatury ruskiej z Bałkanami

pcg.skipToMenu

Apokryficzne "Proroctwo o Chrystusie w pogańskiej świątyni boga Apollona" i jego znaczenie dla badań nad związkami literatury ruskiej z Bałkanami

Show full item record

dc.contributor.author Stradomski, Jan [SAP11017865] pl
dc.date.accessioned 2019-12-19T11:19:02Z
dc.date.available 2019-12-19T11:19:02Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2082-9299 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129518
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Apokryficzne "Proroctwo o Chrystusie w pogańskiej świątyni boga Apollona" i jego znaczenie dla badań nad związkami literatury ruskiej z Bałkanami pl
dc.title.alternative Apocryphal "Prophecy about Christ in the pagan Temple of Apollo" and its significance for studies on relations between Ruthenian literature and the Balkans pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 85-100 pl
dc.identifier.weblink https://www.akademiasupraska.pl/page.php?id=39 pl
dc.abstract.pl "Opowieść Afrodycjana" to jeden z bardziej popularnych chrześcijańskich apokryfów biblijnych w literaturze bizantyńsko-słowiańskiej. W średniowiecznych rękopisach cyrylickich niekiedy towarzyszy mu krótki tekst zatytułowany "Proroctwo o Chrystusie w pogańskiej świątyni boga Apollona". Istnieją przypuszczenia, że oba teksty mają wspólne pochodzenie, choć nie udało się do dziś odnaleźć greckiego tekstu "Proroctwa". Dzięki analizie kilku kopii "Proroctwa" możliwa jest rekonstrukcja wspólnej historii obu apokryfów w literaturze cerkiewnosłowiańskiej, co po raz kolejny potwierdza trwałe związki piśmiennictwa dawnej Rusi z Bałkanami. Dla odtworzenia kilku niejasnych momentów w tekstologii "Opowieści Afrodycjana oraz Proroctwa o Chrystusie" bardzo pomocne są kopie obu apokryfów znajdujące się w rękopiśmiennym Kodeksie z Bonarówki. pl
dc.abstract.en The "Tale Afroditian" is one of the most popular Christian Biblical apocrypha in the Byzantine-Slavic literature. In the Medieval Cyrillic manuscripts, it is accompanied by a brief text entitled "Prophecy About Christ in the Pagan Temple of Apollo." There are assumptions that both texts have a common origin, even though the Greek text of the "Prophecy" has not been found to date. Thanks to the analysis of several copies of the "Prophecy", it is possible to reconstruct the common history of both apocrypha in the Church-Slavonic literature, which once again confirms durable relations of the literature of the former Ruthenia with the Balkans. Copies of both apocrypha from the handwritten "Bonarówka Code" are very helpful in re-tracing some unclear moments in the textology of the "Tale of Afroditian" and the “Prophecy About Christ”. pl
dc.subject.pl apokryfy chrześcijańskie pl
dc.subject.pl proroctwa o Jezusie Chrystusie pl
dc.subject.pl literatura bizantyńska i słowiańska pl
dc.subject.pl przekłady pl
dc.subject.pl rękopisy cyrylickie pl
dc.subject.en Christian Apocrypha pl
dc.subject.en prophecies about Jesus Christ pl
dc.subject.en Byzantine and Slavic literature pl
dc.subject.en translations pl
dc.subject.en Cyrillic manuscripts pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Latopisy Akademii Supraskiej pl
dc.title.volume Вѣнецъ хваленїѧ : studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-15 pl
dc.participation Stradomski, Jan: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa