Jagiellonian University Repository

Wpływ warunków meteorologicznych na przepływ i skład chemiczny wody w zlewni peryglacjalnej Lodowca Obruczewa (Ural Polarny)

pcg.skipToMenu

Wpływ warunków meteorologicznych na przepływ i skład chemiczny wody w zlewni peryglacjalnej Lodowca Obruczewa (Ural Polarny)

Show full item record

dc.contributor.author Stachnik, Łukasz [USOS25030] pl
dc.contributor.author Wałach, Piotr [USOS69356] pl
dc.date.accessioned 2015-07-14T13:30:36Z
dc.date.available 2015-07-14T13:30:36Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0033-2135 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12853
dc.language pol pl
dc.title Wpływ warunków meteorologicznych na przepływ i skład chemiczny wody w zlewni peryglacjalnej Lodowca Obruczewa (Ural Polarny) pl
dc.title.alternative Influence of meteorological conditions on discharge and water chemistry in the periglacial basin of Obruchev Glacier (Polar Urals) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 363-377 pl
dc.identifier.weblink http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,12,3 pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono wyniki pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych prowadzonych na Uralu Polarnym od 11 VII do 2 VIII 2008 r. Głównym celem badań było określenie wpływu wybranych elementów meteorologicznych na przepływ i skład chemiczny wody w zlewni peryglacjalnej. Analizie poddano przebieg temperatury, całkowitego promieniowania słonecznego, zachmurzenia, zmienność natężenia przepływu, przewodność elektrolityczną właściwą oraz temperaturę i skład jonowy wody. W czasie okresu badań zanik pokrywy śnieżnej był determinowany przez stabilną cyrkulację mas powietrza z kierunku wschodniego. Rzadziej występujące dni z cyrkulacją z zachodu wpływały na intensywny zanik pokrywy śnieżnej spowodowany wysokimi opadami deszczu. Pomimo małego natężenia procesów denudacji chemicznej, część zlewni z Lodowcem Obruczewa charakteryzuje się największą aktywnością procesów chemicznych. W cyrku niezlodowaconym natomiast natężenie procesów chemicznych jest najmniejsze. Na małe natężenie procesów chemicznych wpływa niewielka powierzchnia współczesnych pokryw morenowych zdeponowanych od końca ostatniego zlodowacenia. pl
dc.abstract.en This study consists of meteorological and hydrological measurements results conducted in the Polar Urals from July 11th to August 2nd 2008. The main aim was to determine infl uence of the meteorological conditions on the discharge and water chemistry in the periglacial basin. Course of air temperature, global solar radiation, cloudiness, discharge, specific electrolytic conductance, temperature and chemistry of water were examined. Results show that mean discharge measured at the hydrometric station highly depends on the snow cover melting. During fieldwork, intensive exhaustion of snow cover was determined by stable circulation of air masses from east direction. Rarely occuring circulation from the west influenced on more intensive snow cover exhaustion due to heavy rain events. In spite of lower activity of chemical denudation processes, glaciated part of basin occupied by Obruchev Glacier was relatively active in compare with other parts of basin. On contrary, lowest activity of chemical denudation processes was observed in the non-glaciated cirque. Generally low activity of chemical denudation processes was related to low area of the moraine cover deposited since the end of Last Glacial Maximum. pl
dc.subject.pl temperatura powietrza pl
dc.subject.pl przewodność elektrolityczna właściwa pl
dc.subject.pl chemizm wód pl
dc.subject.pl przepływ pl
dc.subject.pl Ural Polarny pl
dc.subject.en air temperature pl
dc.subject.en specific electrolytic conductivit pl
dc.subject.en water chemistry pl
dc.subject.en discharge pl
dc.subject.en Polar Urals pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.description.publication nie dotyczy pl
dc.identifier.eissn 2544-1655 pl
dc.title.journal Przegląd Geofizyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)