Jagiellonian University Repository

Zróżnicowanie poziomu zaawansowania procesów urbanizacji wokół istniejących i potencjalnych metropolii w Polsce

pcg.skipToMenu

Zróżnicowanie poziomu zaawansowania procesów urbanizacji wokół istniejących i potencjalnych metropolii w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Pawlak, Halina [USOS110448] pl
dc.contributor.author Łyszczarz, Agata [USOS45702] pl
dc.date.accessioned 2015-07-14T11:33:17Z
dc.date.available 2015-07-14T11:33:17Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7395-553-0 pl
dc.identifier.issn 2082-4793 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12811
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Zróżnicowanie poziomu zaawansowania procesów urbanizacji wokół istniejących i potencjalnych metropolii w Polsce pl
dc.title.alternative Diversity of level of advancement of urbanization processes around existing and potencial metropolis in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 61-69 pl
dc.description.additional Na publ. Agata Łyszczarz podpisana nazwiskiem Pisarek pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia dynamikę zmian oraz stopień zaawansowania i zróżnicowania procesów urbanizacyjnych zachodzących w obszarach metropolitalnych. Do badań wybrano dwa obszary metropolitalne różniące się wielkością miasta centralnego. Celem badań jest określenie stopnia zaawansowania i zróżnicowania procesów urbanizacyjnych zachodzących na terenie gmin istniejącego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) i potencjalnego Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego (ROM). Analizę porównawczą tych procesów dokonano w oparciu o mierniki demografi czne, ekonomiczne, społeczne i infrastrukturalne. Zestawienie syntetyczne tych mierników pozwoliło na wyszczególnienie czterech klas rozwoju gmin w zależności od stopnia zaawansowania procesów urbanizacji. pl
dc.abstract.en The paper presents the dynamics of change, advancement degree, as well as diversity of urbanisation processes occurring in metropolitan areas in Poland. Two metropolitan areas, diverse in terms of the central city's size, were selected for the study. e aim of the research is to determine the severity and diversity of urbanization processes in the municipalities of existing Kraków Metropolitan Area (KOM) and the potential Rzeszów Metropolitan Area (ROM). Comparative analysis of these processes was based on demographic, economic, social and infrastructural indicators. Finally, a synthetic summary of analysed indicators enabled the distinction of four types of municipalities' development, depending on the advancement of urbanisation. pl
dc.subject.pl urbanizacja pl
dc.subject.pl ośrodek centralny pl
dc.subject.pl obszar metropolitalny pl
dc.subject.en urbanization pl
dc.subject.en central city pl
dc.subject.en metropolitan area pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.publication 1,19 pl
dc.identifier.eissn 2543-5302 pl
dc.title.journal Studia Miejskie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)