Jagiellonian University Repository

Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-Nauce

Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-Nauce

Show full item record

dc.contributor.author Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.date.accessioned 2014-09-24T14:55:56Z
dc.date.available 2014-09-24T14:55:56Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0044-1619 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1258
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-Nauce pl
dc.title.alternative Evaluation of scholars and their publications in an open e-Science pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-66 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/108327/edition/93971/content pl
dc.abstract.pl Oprócz dotychczasowych metod, ilościowych i jakościowych, oceny naukowców i ich publikacji, stosowanych w środowisku druku, otwarte środowisko współczesnego Webu daje w tym zakresie nowe możliwości. Reputacja wszystkich uczestników komunikacji naukowej (instytucji nauki, naukowców, wydawców, publikacji) może być ustalana na podstawie dużej ilości miar, pozwalających na wieloaspektową ewaluację wpływu wymienionych uczestników na środowisko badaczy. W tym celu w nauce adaptowane są narzędzia i serwisy wykorzystywane w Webie 2.0. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania serwisów Nauki 2.0 do wieloaspektowej ewaluacji dorobku uczonych, w szczególności ich publikacji pl
dc.abstract.en In addition to the existing, quantitative and qualitative methods of research and publications assessment, used in the print environment, the open environment of the modern Web gives in this respect a new opportunities. Reputation of all participants in scientific communication (scientific institutions, scientists, publishers, publications) can be determined on the basis of a large number of metrics, allowing for a multi-faceted evaluation of the impact of these actors in the research community. For this purpose, the science adapted the tools and services used inWeb2.0. The paper presents the possibilities of using services of Science2.0 for multifaceted evaluation of achievements of scientists and especially their publications. pl
dc.subject.pl Web 2.0 pl
dc.subject.pl Nauka 2.0 pl
dc.subject.pl reputacja uczonego pl
dc.subject.pl miary reputacji pl
dc.subject.pl altmetrics pl
dc.subject.pl miary na poziomie artykułu pl
dc.subject.en Web 2.0 pl
dc.subject.en Science 2.0 pl
dc.subject.en scientist reputation pl
dc.subject.en reputation metrics pl
dc.subject.en altmetrics pl
dc.subject.en article-level metrics pl
dc.description.volume 49 pl
dc.description.number 1 (195) pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.title.journal Zagadnienia Naukoznawstwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-14 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0