Jagiellonian University Repository

Krakowskie studia pracy socjalnej

Krakowskie studia pracy socjalnej

Show full item record

dc.contributor.editor Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.date.accessioned 2015-07-13T11:13:09Z
dc.date.available 2015-07-13T11:13:09Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3683-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12589
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Krakowskie studia pracy socjalnej pl
dc.title.alternative Cracow studies of social work pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 295, [3] pl
dc.description.additional Bibliogr. przy rozdz., teksty częściowo ang. i streszcz. ang. pl
dc.abstract.pl Dwadzieścia pięć lat temu, l października 1988 roku, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapoczątkowano program magisterskich studiów socjologicznych o specjalności praca socjalna. Był to pierwszy polski program akademicki, w ramach którego praca socjalna została oficjalnie wyróżniona i nazwana. Dokładnie ćwierć wieku później program ten został zakończony, a nasz Instytut zmierza do otwarcia całkowicie odrębnego magisterskiego programu studiów w dyscyplinie pracy socjalnej. Inaczej mówiąc, w ciągu owych dwudziestu pięciu lat socjologia i praca socjalna były u nas w pewnym formalnym, instytucjonalnym edukacyjnym związku, a wkrótce będą występowały w przyjaznym „sąsiedztwie", opartym na dotychczasowych doświadczeniach, przemyśleniach i pragnieniach. Jesteśmy oraz zapewne będziemy socjologiczno-socjalni, ale to wyodrębnienie pracy socjalnej z myślą o naszych uniwersyteckich partnerach reprezentujących pokrewne dyscypliny, o naszych studentach, wreszcie - co szczególnie ważne - o zobowiązaniach wobec społeczeństwa, którego jesteśmy częścią i któremu służymy, staje się oczywiście dodatkowym wyzwaniem. Niniejsza książka ma więc nieco symboliczną wymowę, ponieważ pojawia się w czasie, gdy - mówiąc nieco metaforycznie -jedna historia się kończy, a druga zaczyna. Ma ona jednocześnie charakter zespołowy, gdyż taka w swej istocie jest ta problematyka, oraz odzwierciedla zarówno różnorodność, jak i współdziałanie w obszarze, o którego znaczeniu jesteśmy przekonani. pl
dc.abstract.en Twenty-five years ago, the first of October 1988, at the Institute of Sociology at the Jagiellonian University in Krakow initiated sociological studies master's program with a specialization in social work. It was the first Polish academic program, under which social work was officially awarded and named. Exactly a quarter of a century later, this program has been completed and our Institute aims to open up a completely separate master's degree program in the discipline of social work. In other words, during these twenty-five years sociology and social work were with us in a formal, institutional relationship education, and soon will occur in a friendly "neighborhood" based on past experiences, thoughts and desires. We are, and will likely socio-social but this separation of social work for our university partners representing related discipline, of our students, and finally - most importantly - the obligations towards the society of which we are a part and whom we serve, it becomes obviously an additional challenge. This book is therefore somewhat symbolic pronunciation, because it comes at a time when - speaking somewhat metaphorically -one story ends and the other begins. It is also the nature of a team, because this essentially is the issues, and reflects both the diversity and cooperation in the area of whose importance we are convinced. pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.pl problemy społeczne pl
dc.subject.en social work pl
dc.subject.en social problems pl
dc.description.publication 19,5 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)