Jagiellonian University Repository

Realizacja funkcji repozytoryjnych przez największe przedsięwzięcia zarejestrowane w Federacji Bibliotek Cyfrowych tworzone i współtworzone przez uczelnie

pcg.skipToMenu

Realizacja funkcji repozytoryjnych przez największe przedsięwzięcia zarejestrowane w Federacji Bibliotek Cyfrowych tworzone i współtworzone przez uczelnie

Show full item record

dc.contributor.author Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.date.accessioned 2014-09-24T14:53:53Z
dc.date.available 2014-09-24T14:53:53Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1254
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Realizacja funkcji repozytoryjnych przez największe przedsięwzięcia zarejestrowane w Federacji Bibliotek Cyfrowych tworzone i współtworzone przez uczelnie pl
dc.title.alternative Performing the functions of university repositories by the biggest projects registered in Digital Libraries Federation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-132 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2381 pl
dc.abstract.pl Celem badań było ustalenie, w jakim stopniu i w jaki sposób przedsięwzięcia zarejestrowane w Federacji Bibliotek Cyfrowych, bez względu na ich nazwę czy deklaracje twórców, realizują funkcje cyfrowych repozytoriów uczelnianych. Metoda badań: Badania przeprowadzono w grudniu 2012 i marcu 2013 r. Objęły 21 (spośród 50 największych pod względem liczby oferowanych obiektów przedsięwzięć budowanych lub współtworzonych przez uczelnie. Poszukiwano informacji na stronach WWW badanych przedsięwzięć, analizowano zawartość poszczególnych kolekcji oraz korzystano z wyszukiwania zaawansowanego. Wyniki i wnioski: Z wyjątkiem upubliczniania danych z badań i formalnego publikowania oryginalnych tekstów, można dostrzec próby realizacji większości funkcji repozytoriów uczelnianych. Poza dwoma repozytoriami z nazwy, działania te podejmowane są na niewielką skalę, sprawiają wrażenie spontanicznych i nieopartych na konsekwentnej strategii. Mimo dominacji podejścia zorientowanego na budowanie kolekcji przydatnych użytkownikowi końcowemu w oparciu o zasoby pochodzące z różnych źródeł, nad podejściem zorientowanym na gromadzenie dorobku danej uczelni, dostrzec można interesujący potencjał tkwiący w ich łączeniu w ramach poszczególnych przedsięwzięć. pl
dc.abstract.en Objective: The aim of the research was to discover how and to what extent the projects registered in Digital Library Federation (DLF), regardless of their names and official declarations, perform various functions of university digital repositories. Research method: The research was conducted in December 2012 and March 2013. It covered 21 out of the 50 largest ones (in terms of the number of objects stored) registered in DLF and created or co-created by the universities. The projects’ websites were searched for any information regarding the way repository functions were performed. The content of their collections were analysed and internal search engines were used to find specific materials. Results and conclusions: With the exception of research data curation and formal publication of original texts, some efforts to perform the majority of the functions of university digital repositories could be noticed in each project taken here into consideration. Apart from two projects named as "Repositories", such attempts are very limited and seem to be spontaneous rather than performed in accordance with any consistent strategy. Although the approach oriented on collecting useful documents from various sources (typical for libraries) dominates over the approach based on gathering first of all the output of a given university (characteristic for institutional repositories), a very interesting potential of joining those two approaches within individual enterprises could be noticed. pl
dc.subject.pl cyfrowe repozytoria uczelniane pl
dc.subject.pl funkcje repozytoriów cyfrowych pl
dc.subject.pl Federacja Bibliotek Cyfrowych pl
dc.subject.en university digital repositories pl
dc.subject.en functions of digital repositories pl
dc.subject.en Polish Digital Library Federation pl
dc.description.volume 81 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska