Jagiellonian University Repository

Kultura, instytucje, władza : ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego

Kultura, instytucje, władza : ciągłość i zmiana ...

Show full item record

dc.contributor.author Bukowski, Andrzej [SAP11013982] pl
dc.date.accessioned 2015-07-07T09:52:37Z
dc.date.available 2015-07-07T09:52:37Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1898-3529 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11918
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode *
dc.title Kultura, instytucje, władza : ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego pl
dc.title.alternative Culture, institutions, and power : continuity and change of institutional order pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-74 pl
dc.identifier.weblink http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-97973042-d07f-4286-a3bc-b7aeb800045c pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest pokazanie w jaki sposób użycie kategorii kulturowych w analizie władzy i konfliktu umożliwia wyjaśnienie ciągłości i zmiany porządku instytucjonalnego. Dzięki odniesieniu kategorii kultury do grupowego wymiaru życia społecznego można analizować funkcjonowanie instytucji poprzez trzy wzajemnie oddziaływujące na siebie sfery: tożsamościowo-legitymizacyjną (symbolika, narracje, mity), aksjo-normatywną (normy i wartości) i sferę kompetencji kulturowych (schematy percepcji i działania). Grupy, frakcje, zbiorowości: (1) walczą o narzucenie jako obowiązujących własnych kompetencji kulturowych, wykorzystując w tym celu między innymi sferę aksjo-normatywną i legitymizacyjną dzięki czemu maksymalizują korzyści własne; (2) walczą o wprowadzenie własnych norm i wartości jako obowiązujących, dzięki czemu zwiększają dystrybucyjną przewagę własnej grupy nad innymi grupami, jeśli chodzi o dostęp do kluczowych pozycji i zasobów; wreszcie (3) podtrzymują odrębność i tożsamość, dzięki czemu realizować mogą władzę w dwóch poprzednich wymiarach. W artykule przedstawiono empiryczne przykłady tego typu napięć i konfliktów oraz ich konsekwencje dla ciągłości zmiany porządku instytucjonalnego. pl
dc.abstract.en The aim of the paper is to show how the way cultural categories are employed in power and conflict analysis enables explanation of continuity and change of institutional order. Referring culture as category to the corporate dimension of social life one can analyse institutions through three interrelated spheres: identity and legitimization sphere (symbols, narratives, myths) axio-normative sphere (norms and values) and sphere of cultural competencies (schemes of perception and action). Groups, factions and collectives: (1) trying to impose their own cultural competencies, using norms, values and symbols among others to maximize their benefits; (2) struggle for introducing their own norms and values as binding rules to take distributive advantage over other groups to get access to the key positions and resources; (3) maintain their distinctiveness and identity, owing to that they can execute power in two previous dimensions. In the article there are some empirical examples of these type of tensions and conflicts presented as well as their consequences for institutional order permanence and change. pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl instytucje pl
dc.subject.pl władza pl
dc.subject.pl konflikt pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en institutions pl
dc.subject.en power pl
dc.subject.en conflict pl
dc.description.number 2-3 (24-25) pl
dc.description.points 8 pl
dc.identifier.doi 10.7366/1898352932506 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne pl
dc.title.volume Instytucje i działania społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-22 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0