Jagiellonian University Repository

Jerzego Nowosielskiego wczesna koncepcja sztuki (1948-1949)

pcg.skipToMenu

Jerzego Nowosielskiego wczesna koncepcja sztuki (1948-1949)

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2015-07-06T05:59:12Z
dc.date.available 2015-07-06T05:59:12Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2306-028X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11540
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other Юрій Новосільський (1923-2011) pl
dc.subject.other історія культури pl
dc.subject.other історія мистецтва pl
dc.subject.other історія мистецьких доктрин pl
dc.subject.other мистецтво pl
dc.subject.other погляди на мистецтво pl
dc.subject.other теорія мистецтва pl
dc.subject.other філософія мистецтва pl
dc.subject.other сучасне мистецтво pl
dc.subject.other Польща pl
dc.subject.other період комунізму pl
dc.title Jerzego Nowosielskiego wczesna koncepcja sztuki (1948-1949) pl
dc.title.alternative Jerzy Nowosielski's early conception of art (1948-1949) pl
dc.title.alternative Рання концепція мистецтва Юрія Новосільского (1948-1949) pl
dc.title.alternative Ранняя концепция искусства Юрия Новосельского (1948-1949) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-105 pl
dc.description.additional W wersji papierowej czasopisma artykuł jest na s. 90-98. pl
dc.abstract.pl Autor w swoim artykule przedstawia Jerzego Nowosielskiego wczesną koncepcję sztuki (1948–1949). Koncepcja ta była ateistyczna, niedojrzała, niesamodzielna, sensualistyczna, antyestetyczna, redukcjonistyczna, realistyczna, fotograficzna, empiryczna, antyliteracka, zależna od innych autorów. Młody J. Nowosielski (1949) używał elementów komunistycznej nowomowy w swoich artykułach. Proponował, aby komuniści używali sztuki nowoczesnej do komunistycznych celów propagandowych zamiast używać socrealizmu. J. Nowosielski miał powierzchowny stosunek do sztuki staroruskiej. pl
dc.abstract.en The author in his article shows Jerzy Nowosielski‟s early conception (idea) of art (1948–1949). This conception (idea) was atheistic, immatureand dependent, sensual, anti-aesthetical, reductionistic, realistic, photographic, empirical,anti-literary.His conception (idea) was dependentofanotherauthors.Young J. Nowosielski(1949) usedelementsof the communist„newspeak‟in his articles. He suggestedthatthe communistshad tousemodern artfor communist propaganda purposesinstead of using thesocialist realism. He hadsuperficial opinion on the Old Russian art. pl
dc.abstract.other Автор у статті представляє ранню концепцію мистецтва Юрія Новосільського (1948–1949). Це була атеїстична, незріла, несамостійна, сенсуалістична, антиестетична, редукціоністська, реалістична, фотографічна, емпірична, антилітературна, залежна від інших авторів концепція. Молодий Ю. Новосільський (1949) у публікаціях використовував елементи комуністичної новомови. Пропонував комуністам замість соцреалізму використовувати сучасне мистецтво для комуністичної пропаганди. Ю. Новосільський володів поверховими знаннями про давньоруське мистецтво. pl
dc.subject.pl Jerzy Nowosielski (1923-2011) pl
dc.subject.pl historia kultury pl
dc.subject.pl historia sztuki pl
dc.subject.pl historia doktryn artystycznych pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl poglądy na sztukę pl
dc.subject.pl teoria sztuki pl
dc.subject.pl filozofia sztuki pl
dc.subject.pl sztuka nowoczesna pl
dc.subject.pl Polska, pl
dc.subject.pl okres komunizmu pl
dc.subject.en Jerzy Nowosielski (1923-2011) pl
dc.subject.en history of culture pl
dc.subject.en history of art pl
dc.subject.en history of artistic doctrines pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en opinions on art pl
dc.subject.en theory of art pl
dc.subject.en philosophy of art pl
dc.subject.en modern art pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en period of communism pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Україна та Польща = Ukraïna ta Polʹŝa pl
dc.language.container ukr pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska