Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rola emigracji klasy kreatywnej w przemianach gospodarki innowacyjnej w Polsce

Rola emigracji klasy kreatywnej w przemianach ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Gałka, Jadwiga [SAP13036754] pl
dc.contributor.author Dorocki, Sławomir pl
dc.contributor.editor Zioło, Zbigniew pl
dc.contributor.editor Rachwał, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T10:59:53Z
dc.date.available 2015-07-02T10:59:53Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7271-853-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11214
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rola emigracji klasy kreatywnej w przemianach gospodarki innowacyjnej w Polsce pl
dc.title.alternative The Role of creative class emigration in the changes of an innovation economy in Poland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP pl
dc.description.physical 91-103 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 110-102 pl
dc.identifier.weblink http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/viewFile/1451/1254 pl
dc.abstract.pl Jednym z mierników poziomu rozwoju ekonomicznego regionów i krajów jest innowacyjność jego gospodarki. Powszechnie przyjmuje się, że współcześnie głównym czynnikiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest wysoki poziom kwalifikacji kapitału ludzkiego. W związku z dużym zapotrzebowaniem na wykształcone kadry oraz nasilającym się procesem globalizacji – osłabiającym bariery migracyjne, we współczesnym świecie coraz silniej uwidacznia się tzw. proces drenażu mózgów. Proces ten obejmuje osoby dobrze i bardzo dobrze wykształcone oraz profesjonalistów, którzy przyciągani są przez wysoko rozwinięte regiony i kraje. Ta selektywna emigracja ma zatem niekorzystny wpływ na potencjał innowacyjny obszarów biedniejszych. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, czy wzrost migracji międzynarodowych z Polski po jej akcesji do Unii Europejskiej spowodował negatywną selekcję kadr pracowniczych w Polsce oraz jak ten proces wpłynął na poziom innowacyjności w skali lokalnej? W pracy wykorzystano dane statystyczne GUS, dotyczące skali i kierunków wyjazdów zagranicznych Polaków po 1 maja 2004 roku oraz dane ankietowe zebrane wśród polskich imigrantów w Londynie w 2010 roku. Z badań wynika, że akcesja Polski do Unii Europejskiej zainicjowała negatywne zmiany struktury zasobów ludzkich, zwłaszcza w dużych miastach kraju, tj. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. pl
dc.abstract.en The innovativeness of an economy is one of the indicators of national and regional economic development. It is widely accepted that a major factor in the development of a knowledge-based economy is highly skilled human capital. Due to a high demand for an educated workforce and the intensifying process of globalization, which undermines migration barriers, the process of „brain drain” can be increasingly observed in the modern world. This process includes educated and very well educated individuals who are attracted by highly developed regions and countries. Therefore, this selective type of migration has a negative impact on the innovative potential of poorer areas. The aim of this paper is to show how international migration from Poland following the enlargement of the European Union affected the quality of the job applicant pool in Poland. We also want to show how international migration affects the level of innovation on a local scale. We used different sources of data to achieve our goals. This included statistical data provided by the Central Statistical Office (Polish acronym: GUS) and survey data collected among Polish immigrants in London in 2010. Research has shown that, following Poland’s entry into the European Union, changes in the quality of the job applicant pool are evident in large cities such as Warsaw, Kraków and Poznań. pl
dc.subject.pl drenaż mózgów pl
dc.subject.pl klasa kreatywna pl
dc.subject.pl Londyn pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl emigracja pl
dc.subject.en brain drain pl
dc.subject.en London pl
dc.subject.en creative class pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en emigration pl
dc.description.series Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Societye, ISSN 2080-1653; 23 pl
dc.description.publication 0,78 pl
dc.title.container Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = Role of innovativeness in socio-economic development of spatial systems pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-23 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach