Jagiellonian University Repository

O ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków doliny Wiernej Rzeki w okolicy Franisławic (Wyżyna Małopolska)

pcg.skipToMenu

O ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków doliny Wiernej Rzeki w okolicy Franisławic (Wyżyna Małopolska)

Show full item record

dc.contributor.author Podgórska, Monika [USOS57930] pl
dc.contributor.author Łazarski, Grzegorz [USOS38685] pl
dc.date.accessioned 2015-06-26T06:49:27Z
dc.date.available 2015-06-26T06:49:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0009-6172 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10416
dc.language pol pl
dc.title O ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków doliny Wiernej Rzeki w okolicy Franisławic (Wyżyna Małopolska) pl
dc.title.alternative Appeal for protection of endangered habitats and species in the Wierna Rzeka river valley near the village of Franisławice (Małopolska Upland, S Poland) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 195-207 pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia walory przyrodnicze środkowego odcinka doliny Wiernej Rzeki (woj. świętokrzyskie), na którym planowana jest regulacja koryta i budowa zbiornika rekreacyjno-retencyjnego. Rzeka tworzy liczne meandry i starorzecza w naturalnej i niedostępnej dolinie. Na obszarze tym występują siedliska wodno-błotne będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej (m.in. zbiorowiska makrofi tów wodnych ze związku Nymphaeion i Potamion, torfowiska niskie, przejściowe i trzęsawiska, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe), na których stwierdzono występowanie wielu rzadkich roślin, np. czarcikęsika Kluka Succisella infl exa i zwierząt, np. podgorzałki Aythya nyroca. Niniejsze opracowanie jest apelem o wsparcie działań zmierzających do powstrzymania zaplanowanej inwestycji i pomoc w ochronie przyrody i krajobrazu doliny Wiernej Rzeki. pl
dc.abstract.en The main objective of the paper is to present the natural values of the middle section of the Wierna Rzeka river valley, which is situated in the mesoregion of Łopuszańskie Hills, near the village of Franisławice, where the river engineering and construction of a recreational and retention reservoir is planned (Fig. 1). The valley of the Wierna Rzeka river has very natural and wild character (Fig. 2) – it forms numerous oxbow lakes resembling meanders (Fig. 3) and small ponds (Fig. 4). There are many natural habitats along the boundaries of the planned investment, especially: oxbow lakes rich in species (habitat code 3150) and plant communities of the Nymphaeion alliance and the Potamion alliance (e.g. the Nupharo-Nymphaeetum association with the dominance of the Yellow Water-Lily Nuphar luteum – Fig. 4), humid Molinia meadows of the Molinion alliance (habitat code 6410) and peat bog communities of the Scheuchzerio-Caricetea nigrae class (habitat code 7140), which forms a specifi c mosaic with bulrush communities of the Magnocaricion alliance. Many endangered and protected species of the Polish flora have been found in these plant communities, e.g. Polemonium coeruleum (Fig. 5), Drosera rotundifolia, Ophioglossum vulgatum and Succisella infl exa (Fig. 6). It is worth saying that Succisella infl exa (on a new location situated in the area of the planned investment) grows in the humid Molinia meadow, which turns into bulrush communities (Fig. 6). Unfortunately, all these natural, vulnerable characteristics of the Wierna Rzeka river valley are threatened by engineering of the river banks connected with the planned construction of a recreational-storage reservoir (Fig. 1). This kind of construction will have enormous, negative consequences for all habitats and species occurring not only along the researched river section, but also along the whole river valley. The aim of this paper is to warn about irreversible changes that will take place when the planned investment will be performed and, hopefully, to convince the decision-makers to resign from their plans. Th e latter would substantially improve the protection of nature and landscape values of the Wierna Rzeka river valley. pl
dc.subject.pl bioróżnorodność pl
dc.subject.pl zagrożone gatunki pl
dc.subject.pl Natura 2000 pl
dc.subject.pl starorzecza pl
dc.subject.pl antropopresja pl
dc.subject.pl Wzgórza Łopuszańskie pl
dc.description.volume 70 pl
dc.description.number 3 pl
dc.title.journal Chrońmy Przyrodę Ojczystą pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)