Kanclerze dzielnicowi w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1320-1370). Skład osobowy i kompetencje

master
dc.abstract.enThe thesis is dedicated to province chancellors in the monarchy of Władysław Łokietek and Kazimierz Wielki. The aim of the study is to determine the competences of the province chancellors in the Kingdom of Poland. To study this issue, documents written from 1320 to 1370, especially royal ones, are indispensable. They will constitute the source basis of the paper. The background for the diplomatic material will be narrative sources: Chronicle of Jan of Czarnków, Traski Annal and Annals of Jan Długosz. In addition to indicated sources, valuable information about the persons holding the office of the chancellor can be found in the protocols of the Polish-Teutonic trials as well as in documents and supplications from the papal chancellery. They will highlight, to a greater or lesser extent, the activity of the chancellors in activities outside the office. The introduction to the thesis presents the state of research collecting the source literature and summarizing the current findings of historians in the subject of functioning of the royal chancellery in the 13th and 14th century. The first chapter discusses the system of administration by Władysław Łokietek and Kazimierz Wielki. The second, most extensive chapter, deals with such issues as: the chancellery in Poland from the 12th and 13th centuries, the condition of the chancellery at the time of Władysław Łokietek seizing power, the staff of province chancellors from 1320 to 1370, the competences of province chancellors, their non-office activities and emolument. The ending summarizes the conclusions drawn in the paper and attempts to specify the tasks of the province chancellors and their position at the royal court. The paper was supplemented by two annexes, the first is a collection of biographies of province chancellors from 1320 to 1370. The second is a repertory of documents from 1320-1370.pl
dc.abstract.plPraca jest poświęcona kanclerzom dzielnicowym w monarchii Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego. Celem pracy jest określenie kompetencji kanclerzy dzielnicowych w Królestwie Polskim. Do opracowania tego zagadnienia niezbędne są dokumenty wydane w latach 1320-1370, zwłaszcza królewskie. Będą one stanowić podstawę źródłową pracy. Tłem do materiału dyplomatycznego będą źródła narracyjne: Kronika Jana z Czarnkowa, Rocznik Traski oraz Roczniki Jana Długosza. Prócz wskazanych źródeł, wartościowe informacje o osobach piastujących urząd kanclerza znajdują się w protokołach procesów polsko-krzyżackich oraz w dokumentach i suplikach pochodzących z kancelarii papieskiej. Naświetlą one, w mniejszym lub większym stopniu, aktywność kanclerzy w czynnościach pozakancelaryjnych. Wstęp do pracy zawiera stan badań, który zbiera literaturę przedmiotu oraz podsumowuje dotychczasowe ustalenia historyków w temacie funkcjonowania kancelarii królewskiej w XIII i XIV wieku. W pierwszym rozdziale został omówiony system sprawowania władzy przez Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego. Drugi rozdział, najbardziej rozbudowany, porusza takie zagadnienia jak: kanclerstwa na ziemiach polskich w XII i XIII wieku, kondycja kanclerstw w chwili przejęcia władzy przez Władysława Łokietka, personel kancelarii dzielnicowych w latach 1320-1370, kompetencje kanclerzy dzielnicowych, ich działalność pozakancelaryjna i uposażenie. Zakończenie podsumowuje wysunięte w pracy wnioski oraz stanowi próbę sprecyzowania zadań kanclerzy oraz ich pozycji na dworze królewskim. Praca została uzupełniona dwoma aneksami, pierwszym z nich jest zbiór biogramów kanclerzy dzielnicowych z lat 1320-1370. Drugi to repertorium dokumentów z lat 1320-1370.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiech, Zenon - 131369 pl
dc.contributor.authorRajchel, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPiech, Zenon - 131369 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Andrzej - 162126 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T18:56:20Z
dc.date.available2020-10-21T18:56:20Z
dc.date.submitted2020-09-28pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-144599-208734pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249888
dc.languagepolpl
dc.subject.enWładysława Łokietek, Kazimierz Wielki, Poland in the 14th century, province chancellor, royal chancellery, royal court, Kingdom of Poland, Middle Ages, documents, diplomaticspl
dc.subject.plWładysława Łokietek, Kazimierz Wielki, Polska w XIV w., kanclerz dzielnicowy, kancelaria królewska, dwór królewski, Królestwo Polskie, średniowiecze, dokumenty, dyplomatykapl
dc.titleKanclerze dzielnicowi w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1320-1370). Skład osobowy i kompetencjepl
dc.title.alternativeProvince chancellors in the monarchy of Władysław Łokietek and Kazimierz Wielki (1320-1370). Staff and competencespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is dedicated to province chancellors in the monarchy of Władysław Łokietek and Kazimierz Wielki. The aim of the study is to determine the competences of the province chancellors in the Kingdom of Poland. To study this issue, documents written from 1320 to 1370, especially royal ones, are indispensable. They will constitute the source basis of the paper. The background for the diplomatic material will be narrative sources: Chronicle of Jan of Czarnków, Traski Annal and Annals of Jan Długosz. In addition to indicated sources, valuable information about the persons holding the office of the chancellor can be found in the protocols of the Polish-Teutonic trials as well as in documents and supplications from the papal chancellery. They will highlight, to a greater or lesser extent, the activity of the chancellors in activities outside the office. The introduction to the thesis presents the state of research collecting the source literature and summarizing the current findings of historians in the subject of functioning of the royal chancellery in the 13th and 14th century. The first chapter discusses the system of administration by Władysław Łokietek and Kazimierz Wielki. The second, most extensive chapter, deals with such issues as: the chancellery in Poland from the 12th and 13th centuries, the condition of the chancellery at the time of Władysław Łokietek seizing power, the staff of province chancellors from 1320 to 1370, the competences of province chancellors, their non-office activities and emolument. The ending summarizes the conclusions drawn in the paper and attempts to specify the tasks of the province chancellors and their position at the royal court. The paper was supplemented by two annexes, the first is a collection of biographies of province chancellors from 1320 to 1370. The second is a repertory of documents from 1320-1370.
dc.abstract.plpl
Praca jest poświęcona kanclerzom dzielnicowym w monarchii Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego. Celem pracy jest określenie kompetencji kanclerzy dzielnicowych w Królestwie Polskim. Do opracowania tego zagadnienia niezbędne są dokumenty wydane w latach 1320-1370, zwłaszcza królewskie. Będą one stanowić podstawę źródłową pracy. Tłem do materiału dyplomatycznego będą źródła narracyjne: Kronika Jana z Czarnkowa, Rocznik Traski oraz Roczniki Jana Długosza. Prócz wskazanych źródeł, wartościowe informacje o osobach piastujących urząd kanclerza znajdują się w protokołach procesów polsko-krzyżackich oraz w dokumentach i suplikach pochodzących z kancelarii papieskiej. Naświetlą one, w mniejszym lub większym stopniu, aktywność kanclerzy w czynnościach pozakancelaryjnych. Wstęp do pracy zawiera stan badań, który zbiera literaturę przedmiotu oraz podsumowuje dotychczasowe ustalenia historyków w temacie funkcjonowania kancelarii królewskiej w XIII i XIV wieku. W pierwszym rozdziale został omówiony system sprawowania władzy przez Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego. Drugi rozdział, najbardziej rozbudowany, porusza takie zagadnienia jak: kanclerstwa na ziemiach polskich w XII i XIII wieku, kondycja kanclerstw w chwili przejęcia władzy przez Władysława Łokietka, personel kancelarii dzielnicowych w latach 1320-1370, kompetencje kanclerzy dzielnicowych, ich działalność pozakancelaryjna i uposażenie. Zakończenie podsumowuje wysunięte w pracy wnioski oraz stanowi próbę sprecyzowania zadań kanclerzy oraz ich pozycji na dworze królewskim. Praca została uzupełniona dwoma aneksami, pierwszym z nich jest zbiór biogramów kanclerzy dzielnicowych z lat 1320-1370. Drugi to repertorium dokumentów z lat 1320-1370.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piech, Zenon - 131369
dc.contributor.authorpl
Rajchel, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Piech, Zenon - 131369
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Andrzej - 162126
dc.date.accessioned
2020-10-21T18:56:20Z
dc.date.available
2020-10-21T18:56:20Z
dc.date.submittedpl
2020-09-28
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-144599-208734
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249888
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Władysława Łokietek, Kazimierz Wielki, Poland in the 14th century, province chancellor, royal chancellery, royal court, Kingdom of Poland, Middle Ages, documents, diplomatics
dc.subject.plpl
Władysława Łokietek, Kazimierz Wielki, Polska w XIV w., kanclerz dzielnicowy, kancelaria królewska, dwór królewski, Królestwo Polskie, średniowiecze, dokumenty, dyplomatyka
dc.titlepl
Kanclerze dzielnicowi w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1320-1370). Skład osobowy i kompetencje
dc.title.alternativepl
Province chancellors in the monarchy of Władysław Łokietek and Kazimierz Wielki (1320-1370). Staff and competences
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
2
Warsaw
2
Berlin
1

No access

No Thumbnail Available