Nazwy terenowe Ropczyc i wsi okolicznych

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this bachelor’s thesis are microtoponyms occurring in Ropczyce and the surrounding villages. The purpose of this thesis is to present geographical names in the context of the specificity of the region. The search material contains 136 names collected from October 2022 to May 2023 during informal conversations with members of the middle and oldest generation using the focus method. The main part of this thesis is preceded by three theoretical chapters. In the first one the area of research has been characterized, i.a. its history and culture. The next part discusses the differences between appellatives and propria, and then – between place names and microtoponyms. There is also attention paid to the state of research in the field of microtoponymy. The main part of this thesis includes the classification and analysis of collected onimic material, which is complemented by the conclusions provided in the summary. Moreover, the work contains an annex in which the Dictionary of Microtoponyms of Ropczyce and the surrounding villages is included. The microtoponyms reflect both the industrialization typical of the city and the agricultural conditions proper to the surrounding villages. They also perpetuate characteristic of the area dialectal features. Microtoponymy is therefore an archive of knowledge about the area of the community and its inhabitants, who, by nominating given objects, document what is important from the perspective of the members of the microcommunity.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem badań niniejszej pracy są nazwy terenowe Ropczyc i wsi okolicznych. Celem opracowania jest przedstawienie systemu mikrotoponimicznego na tle specyfiki regionu. Materiał badawczy stanowi 136 nazw zgromadzonych od października 2022 r. do maja 2023 r. podczas nieoficjalnych rozmów z członkami średniego i najstarszego pokolenia przy wykorzystaniu metody fokusowej. Główną część pracy poprzedzają trzy rozdziały o charakterze teoretycznym. W pierwszym scharakteryzowano obszar badań, m.in. jego historię i kulturę. W kolejnych omówiono różnice pomiędzy apelatywami i propriami, a następnie – między nazwami miejscowymi i mikrotoponimami. Zwrócono również uwagę na stan badań w zakresie mikrotoponimii. W zasadniczej części pracy przedstawiono klasyfikację oraz analizę zebranego materiału onimicznego, której dopełnienie stanowią zawarte w podsumowaniu wnioski. Ponadto praca zawiera aneks, w którym mieści się Słownik nazw terenowych Ropczyc. Mikrotoponimy odzwierciedlają zarówno typowe dla miasta uprzemysłowienie, jak i właściwą okolicznym wsiom kulturę rolną. Utrwalają także charakterystyczne dla tych okolic cechy gwarowe. Mikrotoponimia stanowi zatem archiwum wiedzy na temat terenu gminy i jej mieszkańców, którzy, nominując dane obiekty, dokumentują to, co jest istotne z perspektywy członków mikrowspólnoty.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorJelonek, Tomaszpl
dc.contributor.authorZawadzka, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJurczyńska-Kłosok, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerJelonek, Tomaszpl
dc.date.accessioned2023-07-17T22:03:50Z
dc.date.available2023-07-17T22:03:50Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-167297-292088pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316744
dc.languagepolpl
dc.subject.engeographical name, microtoponym, toponymy, semantic motivation, Ropczycepl
dc.subject.plnazwa terenowa, mikrotoponim, toponimia, motywacja semantyczna, Ropczycepl
dc.titleNazwy terenowe Ropczyc i wsi okolicznychpl
dc.title.alternativeMicrotoponyms of Ropczyce and the surrounding villagespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this bachelor’s thesis are microtoponyms occurring in Ropczyce and the surrounding villages. The purpose of this thesis is to present geographical names in the context of the specificity of the region. The search material contains 136 names collected from October 2022 to May 2023 during informal conversations with members of the middle and oldest generation using the focus method. The main part of this thesis is preceded by three theoretical chapters. In the first one the area of research has been characterized, i.a. its history and culture. The next part discusses the differences between appellatives and propria, and then – between place names and microtoponyms. There is also attention paid to the state of research in the field of microtoponymy. The main part of this thesis includes the classification and analysis of collected onimic material, which is complemented by the conclusions provided in the summary. Moreover, the work contains an annex in which the Dictionary of Microtoponyms of Ropczyce and the surrounding villages is included. The microtoponyms reflect both the industrialization typical of the city and the agricultural conditions proper to the surrounding villages. They also perpetuate characteristic of the area dialectal features. Microtoponymy is therefore an archive of knowledge about the area of the community and its inhabitants, who, by nominating given objects, document what is important from the perspective of the members of the microcommunity.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem badań niniejszej pracy są nazwy terenowe Ropczyc i wsi okolicznych. Celem opracowania jest przedstawienie systemu mikrotoponimicznego na tle specyfiki regionu. Materiał badawczy stanowi 136 nazw zgromadzonych od października 2022 r. do maja 2023 r. podczas nieoficjalnych rozmów z członkami średniego i najstarszego pokolenia przy wykorzystaniu metody fokusowej. Główną część pracy poprzedzają trzy rozdziały o charakterze teoretycznym. W pierwszym scharakteryzowano obszar badań, m.in. jego historię i kulturę. W kolejnych omówiono różnice pomiędzy apelatywami i propriami, a następnie – między nazwami miejscowymi i mikrotoponimami. Zwrócono również uwagę na stan badań w zakresie mikrotoponimii. W zasadniczej części pracy przedstawiono klasyfikację oraz analizę zebranego materiału onimicznego, której dopełnienie stanowią zawarte w podsumowaniu wnioski. Ponadto praca zawiera aneks, w którym mieści się Słownik nazw terenowych Ropczyc. Mikrotoponimy odzwierciedlają zarówno typowe dla miasta uprzemysłowienie, jak i właściwą okolicznym wsiom kulturę rolną. Utrwalają także charakterystyczne dla tych okolic cechy gwarowe. Mikrotoponimia stanowi zatem archiwum wiedzy na temat terenu gminy i jej mieszkańców, którzy, nominując dane obiekty, dokumentują to, co jest istotne z perspektywy członków mikrowspólnoty.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Jelonek, Tomasz
dc.contributor.authorpl
Zawadzka, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jurczyńska-Kłosok, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Jelonek, Tomasz
dc.date.accessioned
2023-07-17T22:03:50Z
dc.date.available
2023-07-17T22:03:50Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-167297-292088
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316744
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
geographical name, microtoponym, toponymy, semantic motivation, Ropczyce
dc.subject.plpl
nazwa terenowa, mikrotoponim, toponimia, motywacja semantyczna, Ropczyce
dc.titlepl
Nazwy terenowe Ropczyc i wsi okolicznych
dc.title.alternativepl
Microtoponyms of Ropczyce and the surrounding villages
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
1
Żywiec
1

No access

No Thumbnail Available