Przymusowe małżeństwa jako zbrodnia przeciwko ludzkości w orzecznictwie Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone

master
dc.abstract.enThe master's thesis is an analysis of the rulings of the Trial Chamber and the Appeals Chamber of the Special Court for Sierra Leone in a case against revolutionary commanders who commanded troops during the civil war. The case involved a number of crimes against humanity committed by the defendants, including committing the act of forced marriage. However, this was a new concept, not previously analyzed in international criminal jurisprudence. The Special Court was therefore faced with the issue of its classification. The Trial Chamber took the position that forced marriages are acts that fall entirely within the category of sexual slavery, as the sexual element of the act is predominant. A completely different position was taken by the Appeals Chamber, which did not share such findings. The main consideration then was the broader context, the seriousness of the suffering suffered by the victims forced into marriage, and the pattern of marriages taking place in Sierra Leonean society.The main purpose of this thesis is to bring closer the dilemmas faced by these chambers of the Court. However, the work is not limited solely to the analysis of the said judgments. It also brings closer the protection of marriage under public international law. An analysis of the definitions of the concepts of forced and arranged marriages, which is important from the perspective of further parts of the thesis, is also undertaken. In order to complete the assessment of the phenomenon, relevant statistics showing the scale of forced marriages in the world are also cited. The next part of the study focuses on the category of crimes against humanity and on the formation over the years of the scope of the concept of other inhumane act. Finally, the last part includes an analysis of the rulings issued by the Trial and Appeals Chambers in the context of the allegations of the act of forced marriages before them. The Special Court's observations were groundbreaking for the subsequent framing of sexually-motivated acts and their classification as potentially other inhumane acts. This section is presented in such a way as to illustrate the judicial dialogue between the Chambers of the Special Court, subsequently continued by other courts and tribunals.pl
dc.abstract.plPraca magisterska stanowi analizę orzeczeń Izby Procesowej oraz Izby Apelacyjnej Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone w sprawie przeciwko dowódcom rewolucyjnych oddziałów, którzy dowodzili wojskami w trakcie wojny domowej. Sprawa dotyczyła szeregu popełnionych przez oskarżonych zbrodni przeciwko ludzkości, w tym dopuszczenia się czynu przymusowych małżeństw. Było to jednak pojęcie nowe, nieanalizowane dotychczas w międzynarodowym orzecznictwie karnym. Specjalny Trybunał stanął więc przed problematyką jego zakwalifikowania. Izba Procesowa stanęła na stanowisku, że przymusowe małżeństwa to czyny w całości mieszczące się w kategorii niewolnictwa seksualnego, jako, że element seksualny tego czynu jest dominującym. Całkowicie odmienne stanowisko przyjęła Izba Apelacyjna, która nie podzieliła takich ustaleń. Wzięto wówczas pod uwagę przede wszystkim szerszy kontekst, skalę cierpień doznanych przez ofiary zmuszone do zawierania małżeństw oraz model małżeństw zawieranych w społeczeństwie Sierra Leone.Główny cel poznawczy tejże pracy to przybliżenie dylematów, przed jakimi stanęły owe izby Trybunału. Praca nie ogranicza się jednak wyłącznie do analizy wspomnianych judykatów. Przybliża ona bowiem także ochronę małżeństwa na gruncie międzynarodowego prawa publicznego. Podjęto także istotną z perspektywy dalszych części pracy analizę definicji pojęć przymusowych oraz aranżowanych małżeństw. Celem uzupełnienia oceny zjawiska przywołano też odpowiednie statystyki obrazujące skalę zawierania małżeństw pod wpływem przymusu na świecie. W kolejnej części opracowania skupiono się już na kategorii zbrodni przeciwko ludzkości oraz na kształtowaniu się na przestrzeni lat zakresu pojęcia innego nieludzkiego czynu. W tejże części podjęto też problematykę braku wiążącego aktu prawnego traktującego o zbrodniach przeciwko ludzkości. W końcu ostatnia część obejmuje analizę orzeczeń wydanych przez Izby Procesową oraz Apelacyjną w kontekście podnoszonych przed nimi zarzutów popełnienia czynu przymusowych małżeństw. Spostrzeżenia Specjalnego Trybunału stały się przełomowe dla późniejszego ujmowania czynów o nośniku seksualnym i ich kwalifikowania jako potencjalnie inne nieludzkie czyny. Część ta została przedstawiona tak, by zobrazować dialog między Izbami Specjalnego Trybunału, kontynuowany następnie przez inne sądy i trybunały.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.authorKasprzak, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.reviewerMarcinko, Marcin - 130316 pl
dc.date.accessioned2023-09-13T21:47:41Z
dc.date.available2023-09-13T21:47:41Z
dc.date.submitted2023-09-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-169567-227222pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318859
dc.languagepolpl
dc.subject.enSpecial Court for Sierra Leone, forced marriage, crime against humanity, other inhumane act, Rome Statute, international criminal lawpl
dc.subject.plSpecjalny Trybunał dla Sierra Leone, przymusowe małżeństwa, zbrodnia przeciwko ludzkości, inny nieludzki czyn, Statut Rzymski, międzynarodowe prawo karnepl
dc.titlePrzymusowe małżeństwa jako zbrodnia przeciwko ludzkości w orzecznictwie Specjalnego Trybunału dla Sierra Leonepl
dc.title.alternativeForced marriage as crime against humanity in the jurisprudence of the Special Court for Sierra Leonepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis is an analysis of the rulings of the Trial Chamber and the Appeals Chamber of the Special Court for Sierra Leone in a case against revolutionary commanders who commanded troops during the civil war. The case involved a number of crimes against humanity committed by the defendants, including committing the act of forced marriage. However, this was a new concept, not previously analyzed in international criminal jurisprudence. The Special Court was therefore faced with the issue of its classification. The Trial Chamber took the position that forced marriages are acts that fall entirely within the category of sexual slavery, as the sexual element of the act is predominant. A completely different position was taken by the Appeals Chamber, which did not share such findings. The main consideration then was the broader context, the seriousness of the suffering suffered by the victims forced into marriage, and the pattern of marriages taking place in Sierra Leonean society.The main purpose of this thesis is to bring closer the dilemmas faced by these chambers of the Court. However, the work is not limited solely to the analysis of the said judgments. It also brings closer the protection of marriage under public international law. An analysis of the definitions of the concepts of forced and arranged marriages, which is important from the perspective of further parts of the thesis, is also undertaken. In order to complete the assessment of the phenomenon, relevant statistics showing the scale of forced marriages in the world are also cited. The next part of the study focuses on the category of crimes against humanity and on the formation over the years of the scope of the concept of other inhumane act. Finally, the last part includes an analysis of the rulings issued by the Trial and Appeals Chambers in the context of the allegations of the act of forced marriages before them. The Special Court's observations were groundbreaking for the subsequent framing of sexually-motivated acts and their classification as potentially other inhumane acts. This section is presented in such a way as to illustrate the judicial dialogue between the Chambers of the Special Court, subsequently continued by other courts and tribunals.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska stanowi analizę orzeczeń Izby Procesowej oraz Izby Apelacyjnej Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone w sprawie przeciwko dowódcom rewolucyjnych oddziałów, którzy dowodzili wojskami w trakcie wojny domowej. Sprawa dotyczyła szeregu popełnionych przez oskarżonych zbrodni przeciwko ludzkości, w tym dopuszczenia się czynu przymusowych małżeństw. Było to jednak pojęcie nowe, nieanalizowane dotychczas w międzynarodowym orzecznictwie karnym. Specjalny Trybunał stanął więc przed problematyką jego zakwalifikowania. Izba Procesowa stanęła na stanowisku, że przymusowe małżeństwa to czyny w całości mieszczące się w kategorii niewolnictwa seksualnego, jako, że element seksualny tego czynu jest dominującym. Całkowicie odmienne stanowisko przyjęła Izba Apelacyjna, która nie podzieliła takich ustaleń. Wzięto wówczas pod uwagę przede wszystkim szerszy kontekst, skalę cierpień doznanych przez ofiary zmuszone do zawierania małżeństw oraz model małżeństw zawieranych w społeczeństwie Sierra Leone.Główny cel poznawczy tejże pracy to przybliżenie dylematów, przed jakimi stanęły owe izby Trybunału. Praca nie ogranicza się jednak wyłącznie do analizy wspomnianych judykatów. Przybliża ona bowiem także ochronę małżeństwa na gruncie międzynarodowego prawa publicznego. Podjęto także istotną z perspektywy dalszych części pracy analizę definicji pojęć przymusowych oraz aranżowanych małżeństw. Celem uzupełnienia oceny zjawiska przywołano też odpowiednie statystyki obrazujące skalę zawierania małżeństw pod wpływem przymusu na świecie. W kolejnej części opracowania skupiono się już na kategorii zbrodni przeciwko ludzkości oraz na kształtowaniu się na przestrzeni lat zakresu pojęcia innego nieludzkiego czynu. W tejże części podjęto też problematykę braku wiążącego aktu prawnego traktującego o zbrodniach przeciwko ludzkości. W końcu ostatnia część obejmuje analizę orzeczeń wydanych przez Izby Procesową oraz Apelacyjną w kontekście podnoszonych przed nimi zarzutów popełnienia czynu przymusowych małżeństw. Spostrzeżenia Specjalnego Trybunału stały się przełomowe dla późniejszego ujmowania czynów o nośniku seksualnym i ich kwalifikowania jako potencjalnie inne nieludzkie czyny. Część ta została przedstawiona tak, by zobrazować dialog między Izbami Specjalnego Trybunału, kontynuowany następnie przez inne sądy i trybunały.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.authorpl
Kasprzak, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.reviewerpl
Marcinko, Marcin - 130316
dc.date.accessioned
2023-09-13T21:47:41Z
dc.date.available
2023-09-13T21:47:41Z
dc.date.submittedpl
2023-09-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-169567-227222
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318859
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Special Court for Sierra Leone, forced marriage, crime against humanity, other inhumane act, Rome Statute, international criminal law
dc.subject.plpl
Specjalny Trybunał dla Sierra Leone, przymusowe małżeństwa, zbrodnia przeciwko ludzkości, inny nieludzki czyn, Statut Rzymski, międzynarodowe prawo karne
dc.titlepl
Przymusowe małżeństwa jako zbrodnia przeciwko ludzkości w orzecznictwie Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone
dc.title.alternativepl
Forced marriage as crime against humanity in the jurisprudence of the Special Court for Sierra Leone
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Poole
4
Poznan
3
Szczecin
2
Torun
2
Bydgoszcz
1
Lusowko
1
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections