Kvinnligheten underordnad och befriad i patriarkala system.En feministisk läsning av Pär Lagerkvists Sibyllan, Mariamne och Dvärgen

master
dc.abstract.enThe purpose of this master’s thesis is a feminist reading of Pär Lagerkvist's novels: "The Sibyl", "Herod and Mariamne" and "The Dwarf". With the help of Foucault's power theory as well as feminist and gender - oriented theories, I have depicted the place of female characters in the patriarchal structures and how power works in different spheres of the structure of society. My research has also focused on the female body and how it has been forced into the structures of patriarchy and become an object and an abject. Contrary to this patriarchal devaluation of the female body, I also emphasized the affirmation of female corporeality as integrated with the order of nature, and showed how sexuality and love can set women free from the bondage of power structures. Although social exclusion may be the price of this freedom, women find their subjectivity.pl
dc.abstract.otherSyftet med denna uppsats är en feministisk läsning av Pär Lagerkvists romaner: ”Sibyllan”, ”Mariamne” och ”Dvärgen”. Med hjälp av Foucaults maktteori samt feministiska och genusorienterade teorier har jag presenterat kvinnliga karaktärers plats i de patriarkala strukturerna och hur makten fungerar i olika sfärer av samhällsstrukturen. Min undersökning har även fokuserat på den kvinnliga kroppen och hur den har tvingats in i patriarkatens strukturer och blivit till objekt och abjekt. Mot denna patriarkala nedvärdering av kvinnans kropp har jag lyft vidare fram kvinnans bejakelse av sin kroppslighet som integrerad med naturens ordning och även visat hur sexualitet och kärlek kan befria kvinnan från fångenskap i maktstrukturerna. Även om priset för denna frihet kan bli en social uteslutning, finner kvinnorna sin subjektivitet.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest feministyczna interpretacja powieści Pära Lagerkvista: „Sybilla”, „Mariamne” i „Karzeł”. Za pomocą teorii władzy Foucaulta oraz teorii feministycznych i genderowych przedstawiłam pozycje postaci kobiecych w strukturach patriarchalnych oraz mechanizm funkcjonowania władzy w różnych przestrzeniach społecznych. Moje badania dotyczyły również kobiecego ciała i tego, jak zostało uprzedmiotowione i zmarginalizowane w strukturach patriarchatu. Wbrew tej patriarchalnej dewaluacji kobiecego ciała podkreśliłam ponadto afirmację kobiecej cielesności jako zintegrowanej z porządkiem natury, a także pokazałam, jak seksualność i miłość mogą wyzwolić kobiety z niewoli struktur władzy. Choć ceną tej wolności może być wykluczenie społeczne, kobiety odnajdują swoją podmiotowość.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWasilewska-Chmura, Magdalena - 132544 pl
dc.contributor.authorManios, Michalinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWasilewska-Chmura, Magdalena - 132544 pl
dc.contributor.reviewerKowal, Iwona - 129248 pl
dc.date.accessioned2021-10-22T21:51:20Z
dc.date.available2021-10-22T21:51:20Z
dc.date.submitted2021-10-22pl
dc.fieldofstudyfilologia szwedzkapl
dc.identifier.apddiploma-154992-279005pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281464
dc.languageswepl
dc.subject.enPär Lagerkvist, feminism, corporeal feminism, gender system, power, social exclusion, female body, patriarchy, abjectpl
dc.subject.otherPär Lagerkvist, feminism, kroppsfeminism, genussystem, makt, social uteslutning, kvinnokroppen, patriarkat, abjektpl
dc.subject.plPär Lagerkvist, feminizm, feminizm korporalny, system genderowy, władza, wykluczenie społeczne, kobiece ciało, patriarchat, abjektpl
dc.titleKvinnligheten underordnad och befriad i patriarkala system.En feministisk läsning av Pär Lagerkvists Sibyllan, Mariamne och Dvärgenpl
dc.title.alternativeKobiecość podporządkowana i wyzwolona w systemach patriarchalnych. Feministyczna interpretacja powieści Pära Lagerkvista: Sybilla, Mariamne i Karzeł.pl
dc.title.alternativeFemininity subordinate and liberated in patriarchal systems. A feminist reading of Pär Lagerkvist's novels : The Sibyl , Herod and Mariamne and The Dwarf.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this master’s thesis is a feminist reading of Pär Lagerkvist's novels: "The Sibyl", "Herod and Mariamne" and "The Dwarf". With the help of Foucault's power theory as well as feminist and gender - oriented theories, I have depicted the place of female characters in the patriarchal structures and how power works in different spheres of the structure of society. My research has also focused on the female body and how it has been forced into the structures of patriarchy and become an object and an abject. Contrary to this patriarchal devaluation of the female body, I also emphasized the affirmation of female corporeality as integrated with the order of nature, and showed how sexuality and love can set women free from the bondage of power structures. Although social exclusion may be the price of this freedom, women find their subjectivity.
dc.abstract.otherpl
Syftet med denna uppsats är en feministisk läsning av Pär Lagerkvists romaner: ”Sibyllan”, ”Mariamne” och ”Dvärgen”. Med hjälp av Foucaults maktteori samt feministiska och genusorienterade teorier har jag presenterat kvinnliga karaktärers plats i de patriarkala strukturerna och hur makten fungerar i olika sfärer av samhällsstrukturen. Min undersökning har även fokuserat på den kvinnliga kroppen och hur den har tvingats in i patriarkatens strukturer och blivit till objekt och abjekt. Mot denna patriarkala nedvärdering av kvinnans kropp har jag lyft vidare fram kvinnans bejakelse av sin kroppslighet som integrerad med naturens ordning och även visat hur sexualitet och kärlek kan befria kvinnan från fångenskap i maktstrukturerna. Även om priset för denna frihet kan bli en social uteslutning, finner kvinnorna sin subjektivitet.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest feministyczna interpretacja powieści Pära Lagerkvista: „Sybilla”, „Mariamne” i „Karzeł”. Za pomocą teorii władzy Foucaulta oraz teorii feministycznych i genderowych przedstawiłam pozycje postaci kobiecych w strukturach patriarchalnych oraz mechanizm funkcjonowania władzy w różnych przestrzeniach społecznych. Moje badania dotyczyły również kobiecego ciała i tego, jak zostało uprzedmiotowione i zmarginalizowane w strukturach patriarchatu. Wbrew tej patriarchalnej dewaluacji kobiecego ciała podkreśliłam ponadto afirmację kobiecej cielesności jako zintegrowanej z porządkiem natury, a także pokazałam, jak seksualność i miłość mogą wyzwolić kobiety z niewoli struktur władzy. Choć ceną tej wolności może być wykluczenie społeczne, kobiety odnajdują swoją podmiotowość.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewska-Chmura, Magdalena - 132544
dc.contributor.authorpl
Manios, Michalina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewska-Chmura, Magdalena - 132544
dc.contributor.reviewerpl
Kowal, Iwona - 129248
dc.date.accessioned
2021-10-22T21:51:20Z
dc.date.available
2021-10-22T21:51:20Z
dc.date.submittedpl
2021-10-22
dc.fieldofstudypl
filologia szwedzka
dc.identifier.apdpl
diploma-154992-279005
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281464
dc.languagepl
swe
dc.subject.enpl
Pär Lagerkvist, feminism, corporeal feminism, gender system, power, social exclusion, female body, patriarchy, abject
dc.subject.otherpl
Pär Lagerkvist, feminism, kroppsfeminism, genussystem, makt, social uteslutning, kvinnokroppen, patriarkat, abjekt
dc.subject.plpl
Pär Lagerkvist, feminizm, feminizm korporalny, system genderowy, władza, wykluczenie społeczne, kobiece ciało, patriarchat, abjekt
dc.titlepl
Kvinnligheten underordnad och befriad i patriarkala system.En feministisk läsning av Pär Lagerkvists Sibyllan, Mariamne och Dvärgen
dc.title.alternativepl
Kobiecość podporządkowana i wyzwolona w systemach patriarchalnych. Feministyczna interpretacja powieści Pära Lagerkvista: Sybilla, Mariamne i Karzeł.
dc.title.alternativepl
Femininity subordinate and liberated in patriarchal systems. A feminist reading of Pär Lagerkvist's novels : The Sibyl , Herod and Mariamne and The Dwarf.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available