"Problematyka ustalania postaci zamiaru sprawcy w perspektywie wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu"

master
dc.abstract.enAn inspiration to write the master thesis entitled “Problematic aspects of determining a shape of a perpetrator’s intention in the light of chosen crimes against life and health” under patronage of prof. Włodzimierz Wróbel, was VII Bielan Criminal Law Colloquium, organized on 19th May 2010 by the Department of Criminal Law or Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Speakers of that conference emphasized problematic aspects regarding the subject party features of prohibited acts, particularly negligence manifested by judicial authorities during the process of determining those features. On the ground of current Penal Code, deliberate intent that is regulated by Art. 8 and 9 § 1 of the Penal Code, and which may take a form of a direct or possible intent as the subject party feature of prohibited acts, constitutes – apart from object party features – a set of statutory features that shape a particular type of a prohibited act described in the Penal Act. Hence, it ought to be equal with subject features of the subject of evidence findings that are demonstrated by judicial authorities during a suit course. Within file research conducted for the purpose of this master thesis in Penal Departments of the following Courts: Regional in Dąbrowa Górnicza and District in Katowice, I encountered numerous inaccuracies within the scope of proving realization of prohibited act subject features to a perpetrator. Most often, those inaccuracies encompassed the fact that the description of the prohibited act ascribed to the perpetrator omitted a form of intention, with which the perpetrator acted, that justifications of delivered judgements were incomplete to the extent of form of intention and evidence that established foundations for Court’s belief regarding the form of intention, that the form of the perpetrator’s intention was determined enigmatically as “at least possible” intention, and that the use of general intention construction in case of crimes against life and health that result in victim bearing health impairment was unauthorized according to current Penal Code. This master thesis also includes a historical outline regarding the process of shaping normative regulations within the scope of mental attitude of the perpetrator towards the prohibited act committed by him, starting from ancient times and ending at current legal provisions. The presented master dissertation unfortunately confirmed the thesis put forward by PhD Jarosław Majewski during VII Bielan Criminal Law Colloquium, that in practice of Polish judicature there was non-statutory assumption of deliberate intent of the committed prohibited acts.pl
dc.abstract.plInspiracją do napisania pod kierunkiem dra hab. W. Wróbla, prof. UJ pracy magisterskiej pt. „Problematyka ustalania postaci zamiaru sprawcy w perspektywie wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu” był udział w VII Bielańskim Kolokwium Karnistycznym zorganizowanym dnia 19 maja 2010 r. przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelegenci niniejszej konferencji zwrócili uwagę na problematykę znamion strony podmiotowej czynu zabronionego, a konkretnie na zaniechania czynione przez organy wymiaru sprawiedliwości w procesie ich ustalania.Na gruncie aktualnie obowiązującego kodeksu karnego umyślność, która normowana jest przez art. 8 oraz 9§ 1 kodeksu karnego, a która może przybrać postać zamiaru bezpośredniego bądź zamiaru ewentualnego jako znamię podmiotowe czynu zabronionego stanowi obok znamion przedmiotowych kompleks ustawowych znamion składających się na konkretny typ czynu zabronionego opisany w ustawie karnej. Powinna być zatem na równi ze znamionami przedmiotowymi przedmiotem ustaleń dowodowych podejmowanych w toku sprawy przez organy wymiaru sprawiedliwości.W toku badań aktowych przeprowadzanych na potrzeby niniejszej pracy magisterskiej w Wydziałach Karnych Sądów: Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz Okręgowego w Katowicach natknęłam się na liczne nieprawidłowości w zakresie udowadniana sprawcy realizacji znamion podmiotowych czynu zabronionego. Nieprawidłowości te polegały najczęściej na pomijaniu w opisie przypisanego sprawcy czynu zabronionego formy zamiaru z jakim działał sprawca, na brakach w uzasadnieniach zapadłych wyroków w zakresie ustalenia postaci zamiaru oraz dowodach, na których Sąd oparł swe przekonanie co do postaci zamiaru z jakim działał sprawca, na enigmatycznym określeniu postaci zamiaru sprawcy jako zamiaru „ co najmniej ewentualnego”, oraz na nieuprawnionym posługiwaniu się na gruncie aktualnie obowiązującego kodeksu karnego konstrukcją zamiaru ogólnego w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu skutkujących wystąpieniem u pokrzywdzonego uszczerbków na zdrowiu. Niniejsza praca magisterska zawiera również rys historyczny kształtowania się uregulowań normatywnych w zakresie nastawienia psychicznego sprawcy do popełnionego przezeń czynu zabronionego począwszy od starożytności do obecnej regulacji prawnej.Prezentowana praca magisterska niestety potwierdziła tezę prezentowaną przez dra hab. Jarosława Majewskiego podczas VII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, jakoby w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości istniało pozaustawowe domniemanie umyślności popełnianych czynów zabronionych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.authorŻurek-Siudyka, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZontek, Witoldpl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:09:29Z
dc.date.available2020-07-24T22:09:29Z
dc.date.submitted2013-11-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-83814-67498pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193223
dc.languagepolpl
dc.subject.enintention, deliberate intent, direct intent, possible intent,pl
dc.subject.plzamiar ewentualny, zamiar bezpośredni, strona podmiotowa, nastawienie psychiczne, znamiona przedmiotowepl
dc.title"Problematyka ustalania postaci zamiaru sprawcy w perspektywie wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu"pl
dc.title.alternativeProblematic aspects of determining a shape of a perpetrator's intention in the light of chosen crimes against life and healthpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
An inspiration to write the master thesis entitled “Problematic aspects of determining a shape of a perpetrator’s intention in the light of chosen crimes against life and health” under patronage of prof. Włodzimierz Wróbel, was VII Bielan Criminal Law Colloquium, organized on 19th May 2010 by the Department of Criminal Law or Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Speakers of that conference emphasized problematic aspects regarding the subject party features of prohibited acts, particularly negligence manifested by judicial authorities during the process of determining those features. On the ground of current Penal Code, deliberate intent that is regulated by Art. 8 and 9 § 1 of the Penal Code, and which may take a form of a direct or possible intent as the subject party feature of prohibited acts, constitutes – apart from object party features – a set of statutory features that shape a particular type of a prohibited act described in the Penal Act. Hence, it ought to be equal with subject features of the subject of evidence findings that are demonstrated by judicial authorities during a suit course. Within file research conducted for the purpose of this master thesis in Penal Departments of the following Courts: Regional in Dąbrowa Górnicza and District in Katowice, I encountered numerous inaccuracies within the scope of proving realization of prohibited act subject features to a perpetrator. Most often, those inaccuracies encompassed the fact that the description of the prohibited act ascribed to the perpetrator omitted a form of intention, with which the perpetrator acted, that justifications of delivered judgements were incomplete to the extent of form of intention and evidence that established foundations for Court’s belief regarding the form of intention, that the form of the perpetrator’s intention was determined enigmatically as “at least possible” intention, and that the use of general intention construction in case of crimes against life and health that result in victim bearing health impairment was unauthorized according to current Penal Code. This master thesis also includes a historical outline regarding the process of shaping normative regulations within the scope of mental attitude of the perpetrator towards the prohibited act committed by him, starting from ancient times and ending at current legal provisions. The presented master dissertation unfortunately confirmed the thesis put forward by PhD Jarosław Majewski during VII Bielan Criminal Law Colloquium, that in practice of Polish judicature there was non-statutory assumption of deliberate intent of the committed prohibited acts.
dc.abstract.plpl
Inspiracją do napisania pod kierunkiem dra hab. W. Wróbla, prof. UJ pracy magisterskiej pt. „Problematyka ustalania postaci zamiaru sprawcy w perspektywie wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu” był udział w VII Bielańskim Kolokwium Karnistycznym zorganizowanym dnia 19 maja 2010 r. przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelegenci niniejszej konferencji zwrócili uwagę na problematykę znamion strony podmiotowej czynu zabronionego, a konkretnie na zaniechania czynione przez organy wymiaru sprawiedliwości w procesie ich ustalania.Na gruncie aktualnie obowiązującego kodeksu karnego umyślność, która normowana jest przez art. 8 oraz 9§ 1 kodeksu karnego, a która może przybrać postać zamiaru bezpośredniego bądź zamiaru ewentualnego jako znamię podmiotowe czynu zabronionego stanowi obok znamion przedmiotowych kompleks ustawowych znamion składających się na konkretny typ czynu zabronionego opisany w ustawie karnej. Powinna być zatem na równi ze znamionami przedmiotowymi przedmiotem ustaleń dowodowych podejmowanych w toku sprawy przez organy wymiaru sprawiedliwości.W toku badań aktowych przeprowadzanych na potrzeby niniejszej pracy magisterskiej w Wydziałach Karnych Sądów: Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz Okręgowego w Katowicach natknęłam się na liczne nieprawidłowości w zakresie udowadniana sprawcy realizacji znamion podmiotowych czynu zabronionego. Nieprawidłowości te polegały najczęściej na pomijaniu w opisie przypisanego sprawcy czynu zabronionego formy zamiaru z jakim działał sprawca, na brakach w uzasadnieniach zapadłych wyroków w zakresie ustalenia postaci zamiaru oraz dowodach, na których Sąd oparł swe przekonanie co do postaci zamiaru z jakim działał sprawca, na enigmatycznym określeniu postaci zamiaru sprawcy jako zamiaru „ co najmniej ewentualnego”, oraz na nieuprawnionym posługiwaniu się na gruncie aktualnie obowiązującego kodeksu karnego konstrukcją zamiaru ogólnego w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu skutkujących wystąpieniem u pokrzywdzonego uszczerbków na zdrowiu. Niniejsza praca magisterska zawiera również rys historyczny kształtowania się uregulowań normatywnych w zakresie nastawienia psychicznego sprawcy do popełnionego przezeń czynu zabronionego począwszy od starożytności do obecnej regulacji prawnej.Prezentowana praca magisterska niestety potwierdziła tezę prezentowaną przez dra hab. Jarosława Majewskiego podczas VII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, jakoby w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości istniało pozaustawowe domniemanie umyślności popełnianych czynów zabronionych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.authorpl
Żurek-Siudyka, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zontek, Witold
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:09:29Z
dc.date.available
2020-07-24T22:09:29Z
dc.date.submittedpl
2013-11-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-83814-67498
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193223
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
intention, deliberate intent, direct intent, possible intent,
dc.subject.plpl
zamiar ewentualny, zamiar bezpośredni, strona podmiotowa, nastawienie psychiczne, znamiona przedmiotowe
dc.titlepl
"Problematyka ustalania postaci zamiaru sprawcy w perspektywie wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu"
dc.title.alternativepl
Problematic aspects of determining a shape of a perpetrator's intention in the light of chosen crimes against life and health
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Strumien
2
Warsaw
2
Dublin
1
Dąbrowa Górnicza
1
Kielce
1
Poznan
1
Radom
1
Sedziszow
1

No access

No Thumbnail Available