Wady i zalety substancji promieniochronnych wchodzących w skład kosmetyków

master
dc.abstract.enABSTRACT Ultraviolet radiation is necessary for human life, but also often a serious threat. In general, they are divided into three ranges: UVA, UVB, UVC. Many dermatological conditions such as xeroderma pigmentosum, summer prurigo, solar urticaria, lupus erythema and Darier's disease is exacerbated or disclosure under the influence of UV light. Human skin has a natural defense mechanism that partially protect the skin against harmful UV radiation. However, during prolonged exposure, they are not sufficient. To ensure adequate protection of the skin should use products that contain UV sunscreen. To ensure adequate protection preparations are marked with SPF index, which is multiplied the amount of time that a person with the autotype can spend in the sun before the rash appears in relation to the time before the rash appears during the exposure without the use of protective preparation. Sunscreens generally divided into physical and chemical properties. To include natural substances such as titanium dioxide or zinc oxide, typically in the micronized form. Filters are a number of chemical substances having different characteristics, the effectiveness of which ensure the fact that they contain a carboxyl group in the molecule, which is under the influence of the energy acting on it is isomerised. For chemical filters include: derivatives of PABA, cinnamates, salicylates, camphor derivatives, benzophenones. These are substances with a wide spectrum of protection, but their use entails a certain risk. The most controversial induce benzophenones, which have the ability to penetrate into the body and there effects on hormone receptors, especially of the estrogen receptor. Studies in humans (volunteers) who applied to the skin cream containing 10% of oxybenzone in the amount of 2mg/cm ² showed that after 3-4 hours after application of the preparation BP-3, concentration in blood plasma was 200ng/ml of the women in the group. BP-3 concentration in blood plasma of men participating in the study who imposition of the same amount of the preparation at the same concentration after 3-4 hours of application was 300ng/ml. After 24 and 96 hours BP-3 concentration in blood plasma did not differ substantially in both groups, and the maximum concentration was observed after 3-4 hours. Studies carried out on rats showed estrogenic activity (enlargement of the uterus). PABA derivatives: Padimat A and O showed an photoallergic and photocarcinogenic activities. It was also noted for their ability to inhibit the synthesis of vitamin D in the skin by UV filters.There have been many studies about ecotoxicity of UV filters and it has been found that they are accumulated in the water, showed estrogenic activity in fish and inhibited growth of algae. Studies in the effect on the estrogen receptors in human and fish has been shown to operate most fish receptors camphor derivatives, salicylates and certain benzophenones. Estrogenic activity of BP-1 was 87 times lower than that of estradiol for ER fish and 5000 less than estradiol to human ER. Despite the many risks arising from the use of filters should be aware of the serious consequences of the lack of protection. The biggest threat of all skin diseases are skin cancers. The most common of these are basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and melanoma. To minimize the risk to be aware of proper protection and control of UV exposure time.pl
dc.abstract.plSTRESZCZENIE Promieniowanie ultrafioletowe jest człowiekowi niezbędne do życia, ale również często stanowi poważne zagrożenie. Ogólnie dzieli się je na trzy zakresy: UVA, UVB, UVC. Wiele schorzeń dermatologicznych takich jak: skóra pergaminowa, świerzbiączka letnia, pokrzywka słoneczna, toczeń rumieniowaty czy choroba Dariera ulega zaostrzeniu lub ujawnieniu pod wpływem UV. Ludzka skóra posiada naturalne mechanizmy obronne, które częściowo chronią skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania UV, jednak podczas dłuższych ekspozycji są one niewystarczające. Aby zapewnić odpowiednią ochronę skóry należy stosować preparaty promieniochronne zawierające filtry przeciwsłoneczne. Preparaty oznaczane są wskaźnikiem SPF, który oznacza zwielokrotnioną ilość czasu, jaką osoba o danym fototypie może spędzić na słońcu zanim pojawi się rumień w odniesieniu do czasu, po jakim pojawia się rumień podczas ekspozycji bez zastosowania preparatu ochronnego. Filtry UV najogólniej dzieli się na fizyczne i chemiczne. Do fizycznych zalicza się substancje takie jak dwutlenek tytanu czy tlenek cynku, najczęściej w postaci zmikronizowanej. Filtry chemiczne to cały szereg substancji o różnych właściwościach, zawierające w cząsteczce grupę karboksylową, która pod wpływem działającej na nią energii ulega izomeryzacji równocześnie pochłaniając promieniowanie. Do filtrów chemicznych zalicza się: pochodne PABA, cynamoniany, salicylany, pochodne kamfory, benzofenony. Są to substancje o bardzo szerokim spektrum ochrony, ale ich stosowanie wiąże się z pewnym ryzykiem. Największe kontrowersje wzbudzają benzofenony, które mają zdolność przenikania do organizmu a tam oddziaływania na receptory hormonów steroidowych, zwłaszcza na receptor estrogenowy. Badania przeprowadzone na ludziach (ochotnikach), którzy nakładali na skórę krem zawierający 10% oxybenzon w ilości 2mg/cm² wykazały, że po 3-4 godzinach od nałożenia preparatu stężenie BP-3 w osoczu krwi wyniosło 200ng/ml w grupie badanych kobiet. Stężenie BP-3 w osoczu krwi mężczyzn biorących udział w badaniu, którzy nakładali taką samą ilość preparatu w takim samym stężeniu po upływie 3-4 godzin od aplikacji wynosiło 300ng/ml. Po upływie 24 i 96 godzin stężenie BP-3 w osoczu krwi nie różniło się zasadniczo u obu badanych grup, a maksymalne stężenie zaobserwowano po 3-4 godzinach. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały estrogenne działanie niektórych benzofenonów (wzrost masy macicy u niedojrzałych samic). Także palmitynian retinylu, obecny w preparatach promieniochronnych, może wywierać działanie fotokancerogenne. Zwrócono również uwagę na możliwość hamowania syntezy witaminy D w skórze przez filtry UV. Przeprowadzono wiele badań nad ekotosycznością filtrów, stwierdzając ich akumulację w zbiornikach wodnych, działanie estrogenne u ryb oraz hamowanie wzrostu glonów. W badaniach nad wpływem na receptory estrogenowe u ludzi i ryb wykazano, że na receptory ryb najsilniej działały pochodne kamfory, salicylany oraz niektóre benzofenony. Aktywność estrogenna BP-1 była 87 razy niższa niż estradiolu w stosunku do ER ryb a 5000 mniejsza niż estradiolu na ludzki ER. Pomimo wielu zagrożeń wynikających ze stosowania filtrów należy pamiętać o poważnych konsekwencjach wynikających z braku ochrony przeciwsłonecznej. Największe zagrożenie stanowią nowotwory skóry. Najczęstsze z nich to rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy oraz czerniak. Aby zminimalizować ryzyko zachorowania należy pamiętać o odpowiedniej ochronie i kontroli czasu ekspozycji na UV.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBudziszewska, Bogusława - 162215 pl
dc.contributor.authorDymkowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerPomierny-Chamioło, Lucyna - 186551 pl
dc.contributor.reviewerBudziszewska, Bogusława - 162215 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:10:45Z
dc.date.available2020-07-24T10:10:45Z
dc.date.submitted2012-09-12pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-68907-135979pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182104
dc.languagepolpl
dc.subject.enultraviolet radiation, UV filters, photoallergy, phototoxicity, benzophenones, estrogenic activity, ecotoxicity, skin cancerpl
dc.subject.plpromieniowanie ultrafioletowe, filtry UV, fotoalergia, fototoksyczność, benzofenony, działanie estrogenne, ekotyskoczność,nowotwory skóry.pl
dc.titleWady i zalety substancji promieniochronnych wchodzących w skład kosmetykówpl
dc.title.alternativeAdvantages and disadvantages of UV sunscreen-included in cosmetics.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
ABSTRACT Ultraviolet radiation is necessary for human life, but also often a serious threat. In general, they are divided into three ranges: UVA, UVB, UVC. Many dermatological conditions such as xeroderma pigmentosum, summer prurigo, solar urticaria, lupus erythema and Darier's disease is exacerbated or disclosure under the influence of UV light. Human skin has a natural defense mechanism that partially protect the skin against harmful UV radiation. However, during prolonged exposure, they are not sufficient. To ensure adequate protection of the skin should use products that contain UV sunscreen. To ensure adequate protection preparations are marked with SPF index, which is multiplied the amount of time that a person with the autotype can spend in the sun before the rash appears in relation to the time before the rash appears during the exposure without the use of protective preparation. Sunscreens generally divided into physical and chemical properties. To include natural substances such as titanium dioxide or zinc oxide, typically in the micronized form. Filters are a number of chemical substances having different characteristics, the effectiveness of which ensure the fact that they contain a carboxyl group in the molecule, which is under the influence of the energy acting on it is isomerised. For chemical filters include: derivatives of PABA, cinnamates, salicylates, camphor derivatives, benzophenones. These are substances with a wide spectrum of protection, but their use entails a certain risk. The most controversial induce benzophenones, which have the ability to penetrate into the body and there effects on hormone receptors, especially of the estrogen receptor. Studies in humans (volunteers) who applied to the skin cream containing 10% of oxybenzone in the amount of 2mg/cm ² showed that after 3-4 hours after application of the preparation BP-3, concentration in blood plasma was 200ng/ml of the women in the group. BP-3 concentration in blood plasma of men participating in the study who imposition of the same amount of the preparation at the same concentration after 3-4 hours of application was 300ng/ml. After 24 and 96 hours BP-3 concentration in blood plasma did not differ substantially in both groups, and the maximum concentration was observed after 3-4 hours. Studies carried out on rats showed estrogenic activity (enlargement of the uterus). PABA derivatives: Padimat A and O showed an photoallergic and photocarcinogenic activities. It was also noted for their ability to inhibit the synthesis of vitamin D in the skin by UV filters.There have been many studies about ecotoxicity of UV filters and it has been found that they are accumulated in the water, showed estrogenic activity in fish and inhibited growth of algae. Studies in the effect on the estrogen receptors in human and fish has been shown to operate most fish receptors camphor derivatives, salicylates and certain benzophenones. Estrogenic activity of BP-1 was 87 times lower than that of estradiol for ER fish and 5000 less than estradiol to human ER. Despite the many risks arising from the use of filters should be aware of the serious consequences of the lack of protection. The biggest threat of all skin diseases are skin cancers. The most common of these are basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and melanoma. To minimize the risk to be aware of proper protection and control of UV exposure time.
dc.abstract.plpl
STRESZCZENIE Promieniowanie ultrafioletowe jest człowiekowi niezbędne do życia, ale również często stanowi poważne zagrożenie. Ogólnie dzieli się je na trzy zakresy: UVA, UVB, UVC. Wiele schorzeń dermatologicznych takich jak: skóra pergaminowa, świerzbiączka letnia, pokrzywka słoneczna, toczeń rumieniowaty czy choroba Dariera ulega zaostrzeniu lub ujawnieniu pod wpływem UV. Ludzka skóra posiada naturalne mechanizmy obronne, które częściowo chronią skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania UV, jednak podczas dłuższych ekspozycji są one niewystarczające. Aby zapewnić odpowiednią ochronę skóry należy stosować preparaty promieniochronne zawierające filtry przeciwsłoneczne. Preparaty oznaczane są wskaźnikiem SPF, który oznacza zwielokrotnioną ilość czasu, jaką osoba o danym fototypie może spędzić na słońcu zanim pojawi się rumień w odniesieniu do czasu, po jakim pojawia się rumień podczas ekspozycji bez zastosowania preparatu ochronnego. Filtry UV najogólniej dzieli się na fizyczne i chemiczne. Do fizycznych zalicza się substancje takie jak dwutlenek tytanu czy tlenek cynku, najczęściej w postaci zmikronizowanej. Filtry chemiczne to cały szereg substancji o różnych właściwościach, zawierające w cząsteczce grupę karboksylową, która pod wpływem działającej na nią energii ulega izomeryzacji równocześnie pochłaniając promieniowanie. Do filtrów chemicznych zalicza się: pochodne PABA, cynamoniany, salicylany, pochodne kamfory, benzofenony. Są to substancje o bardzo szerokim spektrum ochrony, ale ich stosowanie wiąże się z pewnym ryzykiem. Największe kontrowersje wzbudzają benzofenony, które mają zdolność przenikania do organizmu a tam oddziaływania na receptory hormonów steroidowych, zwłaszcza na receptor estrogenowy. Badania przeprowadzone na ludziach (ochotnikach), którzy nakładali na skórę krem zawierający 10% oxybenzon w ilości 2mg/cm² wykazały, że po 3-4 godzinach od nałożenia preparatu stężenie BP-3 w osoczu krwi wyniosło 200ng/ml w grupie badanych kobiet. Stężenie BP-3 w osoczu krwi mężczyzn biorących udział w badaniu, którzy nakładali taką samą ilość preparatu w takim samym stężeniu po upływie 3-4 godzin od aplikacji wynosiło 300ng/ml. Po upływie 24 i 96 godzin stężenie BP-3 w osoczu krwi nie różniło się zasadniczo u obu badanych grup, a maksymalne stężenie zaobserwowano po 3-4 godzinach. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały estrogenne działanie niektórych benzofenonów (wzrost masy macicy u niedojrzałych samic). Także palmitynian retinylu, obecny w preparatach promieniochronnych, może wywierać działanie fotokancerogenne. Zwrócono również uwagę na możliwość hamowania syntezy witaminy D w skórze przez filtry UV. Przeprowadzono wiele badań nad ekotosycznością filtrów, stwierdzając ich akumulację w zbiornikach wodnych, działanie estrogenne u ryb oraz hamowanie wzrostu glonów. W badaniach nad wpływem na receptory estrogenowe u ludzi i ryb wykazano, że na receptory ryb najsilniej działały pochodne kamfory, salicylany oraz niektóre benzofenony. Aktywność estrogenna BP-1 była 87 razy niższa niż estradiolu w stosunku do ER ryb a 5000 mniejsza niż estradiolu na ludzki ER. Pomimo wielu zagrożeń wynikających ze stosowania filtrów należy pamiętać o poważnych konsekwencjach wynikających z braku ochrony przeciwsłonecznej. Największe zagrożenie stanowią nowotwory skóry. Najczęstsze z nich to rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy oraz czerniak. Aby zminimalizować ryzyko zachorowania należy pamiętać o odpowiedniej ochronie i kontroli czasu ekspozycji na UV.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Budziszewska, Bogusława - 162215
dc.contributor.authorpl
Dymkowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Pomierny-Chamioło, Lucyna - 186551
dc.contributor.reviewerpl
Budziszewska, Bogusława - 162215
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:10:45Z
dc.date.available
2020-07-24T10:10:45Z
dc.date.submittedpl
2012-09-12
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-68907-135979
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182104
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ultraviolet radiation, UV filters, photoallergy, phototoxicity, benzophenones, estrogenic activity, ecotoxicity, skin cancer
dc.subject.plpl
promieniowanie ultrafioletowe, filtry UV, fotoalergia, fototoksyczność, benzofenony, działanie estrogenne, ekotyskoczność,nowotwory skóry.
dc.titlepl
Wady i zalety substancji promieniochronnych wchodzących w skład kosmetyków
dc.title.alternativepl
Advantages and disadvantages of UV sunscreen-included in cosmetics.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
121
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Krakow
10
Lublin
8
Ustron
8
Poznan
6
Szczecin
5
Wroclaw
5
Gdansk
4
Katowice
3
Lodz
3

No access

No Thumbnail Available