Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce

master
dc.abstract.enThe purpose of the study is to present the character of high growth enterprises (HGE) and to define their specificity in relation to stable enterprises and declining enterprises in Poland from 2012 to 2018. The thesis was based on secondary sources in the form of books, statistical reports of GUS, PARP, OECD and scientific articles. The structure of the work includes four chapters, the first and second of which use structuring methodology by exploring the literature. The last two chapters are empirical. The research methods used in the study are statistical data analysis and comparative-historical analysis. Between 2012 and 2018, 2014 was the turning point, when the Polish economy began to gain momentum in its reconstruction after the global crisis in 2008. Since then trends have changed, and the contribution of HGE companies to revenues, export net revenues and gross financial results generated by active enterprises 10+ exceeded figures that could be expected based on the size of this group. The number of HGEs was increasing systematically, as well as the value of revenues per 1 enterprise, which explains the overall increase in total revenues generated by them in the analyzed period. Changes took different direction as compared to stable and declining enterprises. The number of these groups was decreasing, revenues per stable enterprise remained stable, while revenues per declining enterprise were decreasing.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie istoty przedsiębiorstw szybkiego wzrostu (PSW) oraz określenie ich specyfiki w relacji do przedsiębiorstw stabilnych oraz przedsiębiorstw schyłkowych w Polsce w latach 2012-2018. Pracę oparto na źródłach wtórnych w postaci druków zwartych, raportów statystycznych GUS, PARP, OECD oraz artykułów naukowych. Struktura pracy zawiera 4 rozdziały, w tym pierwsze dwa mają charakter systematyzujący w formie eksploracji literatury przedmiotu, a dwa ostatnie charakter empiryczny. Metody badawcze, którymi posługiwano się w pracy: to analiza danych statystycznych oraz analiza porównawczo-historyczna. Na przestrzeni lat 2012-2018 przełomowym rokiem był 2014, w którym polska gospodarka zaczęła nabierać dynamiki w obudowywaniu jej po światowym kryzysie w 2008 roku. Od tego momentu trendy uległy zmianie, a wkład przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w generowane przychody ogółem, przychody netto ze sprzedaży na eksport oraz w wypracowywany wynik finansowy brutto przedsiębiorstw aktywnych 10+, przekroczył wartości, których można byłoby oczekiwać bazując na liczebności tej zbiorowości. Systematycznie rosła liczba PSW, a także wartość przychodów w przeliczeniu na 1 jednostkę, co wyjaśnia wzrost generowanych przez nie przychodów ogółem w analizowanym okresie. W porównaniu do przedsiębiorstw stabilnych oraz schyłkowych zaobserwowano inne kierunki zmian. Liczebności tych zbiorowości maleją, przychody na 1 przedsiębiorstwo stabilne utrzymują się na porównywalnym poziomie r/r, natomiast w przypadku jednostek schyłkowych wartości te maleją.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Martapl
dc.contributor.authorKrzyworzeka, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:05:11Z
dc.date.available2020-11-01T23:05:11Z
dc.date.submitted2020-10-14pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-132924-195616pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252030
dc.languagepolpl
dc.subject.eneconomic indicators – enterprise growth– financial indicators – high growth enterprises – SME sectorpl
dc.subject.plprzedsiębiorstwa szybkiego wzrostu – sektor MŚP – wskaźniki ekonomiczne – wskaźniki finansowe – wzrost przedsiębiorstwpl
dc.titleSpecyfika małych i średnich przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polscepl
dc.title.alternativeThe specificity of small and medium-sized high growth enterprises in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the study is to present the character of high growth enterprises (HGE) and to define their specificity in relation to stable enterprises and declining enterprises in Poland from 2012 to 2018. The thesis was based on secondary sources in the form of books, statistical reports of GUS, PARP, OECD and scientific articles. The structure of the work includes four chapters, the first and second of which use structuring methodology by exploring the literature. The last two chapters are empirical. The research methods used in the study are statistical data analysis and comparative-historical analysis. Between 2012 and 2018, 2014 was the turning point, when the Polish economy began to gain momentum in its reconstruction after the global crisis in 2008. Since then trends have changed, and the contribution of HGE companies to revenues, export net revenues and gross financial results generated by active enterprises 10+ exceeded figures that could be expected based on the size of this group. The number of HGEs was increasing systematically, as well as the value of revenues per 1 enterprise, which explains the overall increase in total revenues generated by them in the analyzed period. Changes took different direction as compared to stable and declining enterprises. The number of these groups was decreasing, revenues per stable enterprise remained stable, while revenues per declining enterprise were decreasing.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie istoty przedsiębiorstw szybkiego wzrostu (PSW) oraz określenie ich specyfiki w relacji do przedsiębiorstw stabilnych oraz przedsiębiorstw schyłkowych w Polsce w latach 2012-2018. Pracę oparto na źródłach wtórnych w postaci druków zwartych, raportów statystycznych GUS, PARP, OECD oraz artykułów naukowych. Struktura pracy zawiera 4 rozdziały, w tym pierwsze dwa mają charakter systematyzujący w formie eksploracji literatury przedmiotu, a dwa ostatnie charakter empiryczny. Metody badawcze, którymi posługiwano się w pracy: to analiza danych statystycznych oraz analiza porównawczo-historyczna. Na przestrzeni lat 2012-2018 przełomowym rokiem był 2014, w którym polska gospodarka zaczęła nabierać dynamiki w obudowywaniu jej po światowym kryzysie w 2008 roku. Od tego momentu trendy uległy zmianie, a wkład przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w generowane przychody ogółem, przychody netto ze sprzedaży na eksport oraz w wypracowywany wynik finansowy brutto przedsiębiorstw aktywnych 10+, przekroczył wartości, których można byłoby oczekiwać bazując na liczebności tej zbiorowości. Systematycznie rosła liczba PSW, a także wartość przychodów w przeliczeniu na 1 jednostkę, co wyjaśnia wzrost generowanych przez nie przychodów ogółem w analizowanym okresie. W porównaniu do przedsiębiorstw stabilnych oraz schyłkowych zaobserwowano inne kierunki zmian. Liczebności tych zbiorowości maleją, przychody na 1 przedsiębiorstwo stabilne utrzymują się na porównywalnym poziomie r/r, natomiast w przypadku jednostek schyłkowych wartości te maleją.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Marta
dc.contributor.authorpl
Krzyworzeka, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:05:11Z
dc.date.available
2020-11-01T23:05:11Z
dc.date.submittedpl
2020-10-14
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-132924-195616
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252030
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
economic indicators – enterprise growth– financial indicators – high growth enterprises – SME sector
dc.subject.plpl
przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu – sektor MŚP – wskaźniki ekonomiczne – wskaźniki finansowe – wzrost przedsiębiorstw
dc.titlepl
Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce
dc.title.alternativepl
The specificity of small and medium-sized high growth enterprises in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Poznan
6
Warsaw
3
Wroclaw
3
Bytom
2
Dublin
2
Głogów
2
Krakow
2
Brody
1
Kościan
1
Międzyrzec Podlaski
1

No access

No Thumbnail Available