Opieka nad pacjentem w trakcie chemioterapii z powodu raka jelita grubego

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Colorectal cancer is one of the most common malignancies in Poland. Due to the lack of typical symptoms at an early stage of the disease, it is sometimes diagnosed at an advanced stage, when radical treatment is no longer possible. In these cases, chemotherapy is one of the treatments. Undertaking professional nursing interventions over a patient provides specialist care and reduces the risk of possible complications. The aim: To assess the bio-psycho-social state of a patient with advanced colorectal cancer during chemotherapy, to present nursing diagnoses, the purpose, planned and implemented interventions and to assess the effects of undertaken care. Material and methods: The care was provided to a 73-year-old patient with advanced colorectal cancer during chemotherapy. The study used a case-by-case method and techniques such as: interview, observation and medical records analysis. The research tools were: febrile cards, medical orders and hospital discharge notes, test results, as well as forms of interview and scales. Results: The main nursing diagnoses made during chemotherapy were: decreased appetite, risk of malnutrition, risk of water and electrolyte imbalance, weakness, risk of complications due to decreased blood morphological values, as well as depressed mood and self-care deficit. In addition, the patient experienced side effects of therapy such as decreased appetite, nausea, diarrhea, constipation causing pain when pushing the stool and anemia. The interventions undertaken allowed for the achievement of the planned effects of actions. Additionally, the patient and the family were educated on the procedure at home, in case of side effects of further therapy. Conclusions: The correct formulation of diagnoses as well as the planning and implementation of patient interventions allowed for providing proper care, reducing the risk of complications and preparing for continuing care in the home environment.pl
dc.abstract.plWstęp: Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących w Polsce nowotworów złośliwych. Ze względu na brak typowych objawów we wczesnym okresie choroby, rozpoznany zostaje niekiedy w stadium zaawansowanym, gdy podjęcie radykalnego leczenia jest już niemożliwe. W takich przypadkach jedną z metod leczenia jest chemioterapia. Podejmowanie profesjonalnych interwencji pielęgniarskich nad pacjentem zapewnia specjalistyczną opiekę oraz zmniejsza ryzyko możliwych powikłań. Cel pracy: Ocena stanu bio-psycho-społecznego pacjenta z zaawansowanym rakiem jelita grubego w trakcie chemioterapii, przedstawienie diagnoz pielęgniarskich, celu, zaplanowanych i zrealizowanych interwencji oraz ocena efektów podjętej opieki. Materiał i metody: Opieką został objęty 73-letni pacjent z zaawansowanym rakiem jelita grubego w trakcie chemioterapii. W pracy zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku oraz użyto technik takich jak: wywiad, obserwacja i analiza dokumentacji medycznej. Narzędziami badawczymi, które wykorzystano były: karty gorączkowe, zleceń lekarskich oraz wypisów ze szpitala, druki wyników badań, a także formularze wywiadu oraz użytych skal. Wyniki: Głównymi diagnozami pielęgniarskimi rozpoznanymi w czasie chemioterapii były: spadek apetytu, ryzyko niedożywienia, ryzyko zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, osłabienie, ryzyko powikłań z powodu obniżonych wartości morfologicznych krwi, a także obniżony nastrój oraz deficyt samoopieki. Ponadto u pacjenta wystąpiły takie objawy uboczne terapii jak: obniżony apetyt, nudności, biegunka, zaparcia powodujące ból podczas parcia na stolec oraz niedokrwistość. Podjęte interwencje pozwoliły na uzyskanie zamierzonych w planie efektów działań. Dodatkowo u pacjenta oraz rodziny przeprowadzono edukację na temat postępowania w warunkach domowych, w razie wystąpienia objawów ubocznych dalszej terapii. Wnioski: Sformułowanie diagnoz oraz zaplanowanie i zrealizowanie interwencji u pacjenta pozwoliło na zapewnienie właściwej opieki, zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań oraz przygotowanie do kontynuacji opieki w środowisku domowym.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.authorWydra, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2020-08-27T14:12:54Z
dc.date.available2020-08-27T14:12:54Z
dc.date.submitted2020-08-24pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-144153-246753pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244789
dc.languagepolpl
dc.subject.encolorectal cancer, chemotherapy, complicationspl
dc.subject.plrak jelita grubego, chemioterapia, powikłaniapl
dc.titleOpieka nad pacjentem w trakcie chemioterapii z powodu raka jelita grubegopl
dc.title.alternativeCaring for a patient with advanced colorectal cancer during chemotherapypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Colorectal cancer is one of the most common malignancies in Poland. Due to the lack of typical symptoms at an early stage of the disease, it is sometimes diagnosed at an advanced stage, when radical treatment is no longer possible. In these cases, chemotherapy is one of the treatments. Undertaking professional nursing interventions over a patient provides specialist care and reduces the risk of possible complications. The aim: To assess the bio-psycho-social state of a patient with advanced colorectal cancer during chemotherapy, to present nursing diagnoses, the purpose, planned and implemented interventions and to assess the effects of undertaken care. Material and methods: The care was provided to a 73-year-old patient with advanced colorectal cancer during chemotherapy. The study used a case-by-case method and techniques such as: interview, observation and medical records analysis. The research tools were: febrile cards, medical orders and hospital discharge notes, test results, as well as forms of interview and scales. Results: The main nursing diagnoses made during chemotherapy were: decreased appetite, risk of malnutrition, risk of water and electrolyte imbalance, weakness, risk of complications due to decreased blood morphological values, as well as depressed mood and self-care deficit. In addition, the patient experienced side effects of therapy such as decreased appetite, nausea, diarrhea, constipation causing pain when pushing the stool and anemia. The interventions undertaken allowed for the achievement of the planned effects of actions. Additionally, the patient and the family were educated on the procedure at home, in case of side effects of further therapy. Conclusions: The correct formulation of diagnoses as well as the planning and implementation of patient interventions allowed for providing proper care, reducing the risk of complications and preparing for continuing care in the home environment.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących w Polsce nowotworów złośliwych. Ze względu na brak typowych objawów we wczesnym okresie choroby, rozpoznany zostaje niekiedy w stadium zaawansowanym, gdy podjęcie radykalnego leczenia jest już niemożliwe. W takich przypadkach jedną z metod leczenia jest chemioterapia. Podejmowanie profesjonalnych interwencji pielęgniarskich nad pacjentem zapewnia specjalistyczną opiekę oraz zmniejsza ryzyko możliwych powikłań. Cel pracy: Ocena stanu bio-psycho-społecznego pacjenta z zaawansowanym rakiem jelita grubego w trakcie chemioterapii, przedstawienie diagnoz pielęgniarskich, celu, zaplanowanych i zrealizowanych interwencji oraz ocena efektów podjętej opieki. Materiał i metody: Opieką został objęty 73-letni pacjent z zaawansowanym rakiem jelita grubego w trakcie chemioterapii. W pracy zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku oraz użyto technik takich jak: wywiad, obserwacja i analiza dokumentacji medycznej. Narzędziami badawczymi, które wykorzystano były: karty gorączkowe, zleceń lekarskich oraz wypisów ze szpitala, druki wyników badań, a także formularze wywiadu oraz użytych skal. Wyniki: Głównymi diagnozami pielęgniarskimi rozpoznanymi w czasie chemioterapii były: spadek apetytu, ryzyko niedożywienia, ryzyko zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, osłabienie, ryzyko powikłań z powodu obniżonych wartości morfologicznych krwi, a także obniżony nastrój oraz deficyt samoopieki. Ponadto u pacjenta wystąpiły takie objawy uboczne terapii jak: obniżony apetyt, nudności, biegunka, zaparcia powodujące ból podczas parcia na stolec oraz niedokrwistość. Podjęte interwencje pozwoliły na uzyskanie zamierzonych w planie efektów działań. Dodatkowo u pacjenta oraz rodziny przeprowadzono edukację na temat postępowania w warunkach domowych, w razie wystąpienia objawów ubocznych dalszej terapii. Wnioski: Sformułowanie diagnoz oraz zaplanowanie i zrealizowanie interwencji u pacjenta pozwoliło na zapewnienie właściwej opieki, zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań oraz przygotowanie do kontynuacji opieki w środowisku domowym.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.authorpl
Wydra, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2020-08-27T14:12:54Z
dc.date.available
2020-08-27T14:12:54Z
dc.date.submittedpl
2020-08-24
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-144153-246753
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244789
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
colorectal cancer, chemotherapy, complications
dc.subject.plpl
rak jelita grubego, chemioterapia, powikłania
dc.titlepl
Opieka nad pacjentem w trakcie chemioterapii z powodu raka jelita grubego
dc.title.alternativepl
Caring for a patient with advanced colorectal cancer during chemotherapy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
601
Views per month
Views per city
Warsaw
135
Krakow
31
Wroclaw
30
Poznan
26
Gdansk
21
Lublin
15
Lodz
14
Katowice
11
Rzeszów
11
Bydgoszcz
9

No access

No Thumbnail Available