Analiza SWOT wykorzystania systemów e-zdrowia w warunkach pandemii COVID-19 w Polsce

licenciate
dc.abstract.enIntroduction. The COVID-19 pandemic has had a huge impact on changes in the health care system. Mobile applications have begun to be developed and e-health services have grown significantly. Noticeable development is visible in the aspect of telemedicine, which before the pandemic was not implemented to such an extent-teleportation was not practiced as it is today. An important element of the e-health system are the implemented services, such as: e-prescription, e-release, e-referral. The patient has access to treatment history and issued medical documents on the Internet Patient Account, which became widely used during the Pandemic.Objective. The aim of this study is to analyze the use of e-health systems under COVID-19 pandemic conditions in Poland. Presenting the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats will allow to understand the functioning of the system, thanks to which avoiding mistakes in the future will become more probable and planning the next modifications more accessible.Material and methods. The research method used in this work is SWOT analysis. The area covered by the study is Polish e-health systems. Publications, literature, available information from reliable sources and own observation are used for the study.Results. The analysis shows that there are more strengths from internal factors. The use of systems makes it possible to significantly improve the functioning of health care. E-health undoubtedly has an impact on solving the problems that emerged by the COVID-19 pandemic. It reduces the risk of disease and the likelihood of re-infection outbreaks in medical facilities. Additionally, it improves previously introduced functions, such as referral, discharge, and prescription, which, when converted to electronic versions, improve the efficiency of the services provided. Weaknesses resulting from e-health systems are misdiagnosis and lack of skills in using the system by the elderly, who are one of the largest groups of patients. Therefore, the opportunities include their education in this area. Additionally, training of health care employees, increasing trust in innovative solutions and introduction of a new service - videoconsultation are also chances. The second external factor, or threat to e-health systems, is the spread of the SARS-COV-2 virus through incorrect diagnoses, lack of long-term treatment plans, and situations common to technology such as information leakage and failures. Conclusions. Seniors are a social group that may have difficulty adopting new technologies, so providing access to the system and training them would certainly increase the effectiveness of the system. The e-health system in Poland works very well, changes are introduced quickly and it is also well organized. Telemedicine in time of pandemic is the right solution by limiting direct contacts with others.pl
dc.abstract.plWstęp. Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na zmiany w systemie ochrony zdrowia. Zaczęto tworzyć aplikacje mobilne, a usługi e-zdrowia znacząco się rozwinęły. Zauważalny rozwój jest widoczny w aspekcie telemedycyny, która przed pandemią nie była w takim stopniu realizowana- teleporady nie były praktykowane tak jak ma to miejsce obecnie. Ważnym elementem systemu e-zdrowia są realizowane usługi, takie jak: e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie. Pacjent ma dostęp do historii leczenia oraz wystawionych dokumentów medycznych na Internetowym Koncie Pacjenta, który w czasie Pandemii stał się powszechnie używany. Cel. Celem pracy jest analiza wykorzystania systemów e-zdrowia w warunkach pandemii COVID-19 w Polsce. Przedstawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pozwoli na poznanie funkcjonowania systemu, dzięki czemu uniknięcie błędów w przyszłości stanie się bardziej prawdopodobne, a zaplanowanie następnych modyfikacji bardziej dostępne.Materiał i metody. Zastosowaną metodą badawczą w tej pracy jest analiza SWOT. Obszarem, który został objęty badaniem są polskie systemy e-zdrowia. Do badania wykorzystane są publikacje, literatura, udostępnione informacje z wiarygodnych źródeł oraz obserwacja własna.Wyniki. Z analizy wynika, że z czynników wewnętrznych- mocnych stron jest zdecydowanie więcej. Wykorzystanie systemów umożliwia znaczne polepszenie funkcjonowania ochrony zdrowia. E-zdrowie bez wątpienia wpływa na rozwiązanie problemów jakie pojawiły się przez pandemię COVID-19. Zmniejsza ryzyko zachorowań i prawdopodobieństwo wystąpienia ponownych ognisk zakażenia w placówkach medycznych. Dodatkowo udoskonala wprowadzone wcześniej funkcje, takie jak skierowanie, zwolnienie, receptę, które po przejściu na elektroniczne wersje poprawiają efektywność realizowanych usług. Słabymi stronami wynikającymi z systemów e-zdrowia są błędne diagnozy oraz brak umiejętności w obsłudze systemu przez osoby starsze, które stanowią jedną z największych grup pacjentów. Dlatego do szans zaliczono ich edukację w tej dziedzinie. Dodatkowo szansą jest szkolenie pracowników ochrony zdrowia, zwiększenie zaufania do innowacyjnych rozwiązań oraz wprowadzenie nowej usługi- wideokonsultacji. Drugim czynnikiem zewnętrznym, czyli zagrożeniem dla systemów e-zdrowia jest rozpowszechnienie się wirusa SARS-COV-2 przez nieprawidłowe diagnozy, brak długoterminowych planów leczenia oraz powszechne dla technologii sytuacje takie jak wyciek informacji oraz awarie. Wnioski. Seniorzy są grupą społeczną, która może mieć trudności przyswajania nowych technologii, więc zapewnienie dostępu do systemu i przeszkolenie ich z pewnością zwiększyłoby efektywność systemu. System e-zdrowia w Polsce funkcjonuje bardzo dobrze, zmiany są szybko wprowadzane, jest też dobrze zorganizowany. Telemedycyna w czasie pandemii jest słusznym rozwiązaniem przez ograniczenie bezpośrednich kontaktów z innymi.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.contributor.authorBojko, Oliwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.contributor.reviewerKautsch, Marcin - 130047 pl
dc.date.accessioned2021-10-21T21:47:33Z
dc.date.available2021-10-21T21:47:33Z
dc.date.submitted2021-10-18pl
dc.fieldofstudyorganizacja i ekonomika ochrony zdrowiapl
dc.identifier.apddiploma-153856-267061pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281334
dc.languagepolpl
dc.subject.ene-health, COVID-19, SWOT analysis, telemedicinepl
dc.subject.ple-zdrowie, COVID-19, analiza SWOT, telemedycynapl
dc.titleAnaliza SWOT wykorzystania systemów e-zdrowia w warunkach pandemii COVID-19 w Polscepl
dc.title.alternativeSWOT analysis of the use of e-health systems under COVID-19 pandemic conditions in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. The COVID-19 pandemic has had a huge impact on changes in the health care system. Mobile applications have begun to be developed and e-health services have grown significantly. Noticeable development is visible in the aspect of telemedicine, which before the pandemic was not implemented to such an extent-teleportation was not practiced as it is today. An important element of the e-health system are the implemented services, such as: e-prescription, e-release, e-referral. The patient has access to treatment history and issued medical documents on the Internet Patient Account, which became widely used during the Pandemic.Objective. The aim of this study is to analyze the use of e-health systems under COVID-19 pandemic conditions in Poland. Presenting the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats will allow to understand the functioning of the system, thanks to which avoiding mistakes in the future will become more probable and planning the next modifications more accessible.Material and methods. The research method used in this work is SWOT analysis. The area covered by the study is Polish e-health systems. Publications, literature, available information from reliable sources and own observation are used for the study.Results. The analysis shows that there are more strengths from internal factors. The use of systems makes it possible to significantly improve the functioning of health care. E-health undoubtedly has an impact on solving the problems that emerged by the COVID-19 pandemic. It reduces the risk of disease and the likelihood of re-infection outbreaks in medical facilities. Additionally, it improves previously introduced functions, such as referral, discharge, and prescription, which, when converted to electronic versions, improve the efficiency of the services provided. Weaknesses resulting from e-health systems are misdiagnosis and lack of skills in using the system by the elderly, who are one of the largest groups of patients. Therefore, the opportunities include their education in this area. Additionally, training of health care employees, increasing trust in innovative solutions and introduction of a new service - videoconsultation are also chances. The second external factor, or threat to e-health systems, is the spread of the SARS-COV-2 virus through incorrect diagnoses, lack of long-term treatment plans, and situations common to technology such as information leakage and failures. Conclusions. Seniors are a social group that may have difficulty adopting new technologies, so providing access to the system and training them would certainly increase the effectiveness of the system. The e-health system in Poland works very well, changes are introduced quickly and it is also well organized. Telemedicine in time of pandemic is the right solution by limiting direct contacts with others.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na zmiany w systemie ochrony zdrowia. Zaczęto tworzyć aplikacje mobilne, a usługi e-zdrowia znacząco się rozwinęły. Zauważalny rozwój jest widoczny w aspekcie telemedycyny, która przed pandemią nie była w takim stopniu realizowana- teleporady nie były praktykowane tak jak ma to miejsce obecnie. Ważnym elementem systemu e-zdrowia są realizowane usługi, takie jak: e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie. Pacjent ma dostęp do historii leczenia oraz wystawionych dokumentów medycznych na Internetowym Koncie Pacjenta, który w czasie Pandemii stał się powszechnie używany. Cel. Celem pracy jest analiza wykorzystania systemów e-zdrowia w warunkach pandemii COVID-19 w Polsce. Przedstawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pozwoli na poznanie funkcjonowania systemu, dzięki czemu uniknięcie błędów w przyszłości stanie się bardziej prawdopodobne, a zaplanowanie następnych modyfikacji bardziej dostępne.Materiał i metody. Zastosowaną metodą badawczą w tej pracy jest analiza SWOT. Obszarem, który został objęty badaniem są polskie systemy e-zdrowia. Do badania wykorzystane są publikacje, literatura, udostępnione informacje z wiarygodnych źródeł oraz obserwacja własna.Wyniki. Z analizy wynika, że z czynników wewnętrznych- mocnych stron jest zdecydowanie więcej. Wykorzystanie systemów umożliwia znaczne polepszenie funkcjonowania ochrony zdrowia. E-zdrowie bez wątpienia wpływa na rozwiązanie problemów jakie pojawiły się przez pandemię COVID-19. Zmniejsza ryzyko zachorowań i prawdopodobieństwo wystąpienia ponownych ognisk zakażenia w placówkach medycznych. Dodatkowo udoskonala wprowadzone wcześniej funkcje, takie jak skierowanie, zwolnienie, receptę, które po przejściu na elektroniczne wersje poprawiają efektywność realizowanych usług. Słabymi stronami wynikającymi z systemów e-zdrowia są błędne diagnozy oraz brak umiejętności w obsłudze systemu przez osoby starsze, które stanowią jedną z największych grup pacjentów. Dlatego do szans zaliczono ich edukację w tej dziedzinie. Dodatkowo szansą jest szkolenie pracowników ochrony zdrowia, zwiększenie zaufania do innowacyjnych rozwiązań oraz wprowadzenie nowej usługi- wideokonsultacji. Drugim czynnikiem zewnętrznym, czyli zagrożeniem dla systemów e-zdrowia jest rozpowszechnienie się wirusa SARS-COV-2 przez nieprawidłowe diagnozy, brak długoterminowych planów leczenia oraz powszechne dla technologii sytuacje takie jak wyciek informacji oraz awarie. Wnioski. Seniorzy są grupą społeczną, która może mieć trudności przyswajania nowych technologii, więc zapewnienie dostępu do systemu i przeszkolenie ich z pewnością zwiększyłoby efektywność systemu. System e-zdrowia w Polsce funkcjonuje bardzo dobrze, zmiany są szybko wprowadzane, jest też dobrze zorganizowany. Telemedycyna w czasie pandemii jest słusznym rozwiązaniem przez ograniczenie bezpośrednich kontaktów z innymi.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.contributor.authorpl
Bojko, Oliwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.contributor.reviewerpl
Kautsch, Marcin - 130047
dc.date.accessioned
2021-10-21T21:47:33Z
dc.date.available
2021-10-21T21:47:33Z
dc.date.submittedpl
2021-10-18
dc.fieldofstudypl
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
dc.identifier.apdpl
diploma-153856-267061
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281334
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
e-health, COVID-19, SWOT analysis, telemedicine
dc.subject.plpl
e-zdrowie, COVID-19, analiza SWOT, telemedycyna
dc.titlepl
Analiza SWOT wykorzystania systemów e-zdrowia w warunkach pandemii COVID-19 w Polsce
dc.title.alternativepl
SWOT analysis of the use of e-health systems under COVID-19 pandemic conditions in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
178
Views per month
Views per city
Warsaw
29
Krakow
17
Wroclaw
13
Lodz
6
Poznan
6
Gdansk
5
Siemianowice Śląskie
5
Gmina Sierakowice
4
Szczecin
4
Gmina Brwinów
3

No access

No Thumbnail Available