Postawy pielęgniarek zatrudnionych w oddziale psychiatrii ogólnej wobec pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie a stres zawodowy

master
dc.abstract.enIntroduction: Nurses working in acute psychiatric wards confront many stress factors connected to the specifics of the ward. Nurses employed in general psychiatry departments are confronted with many stressful factors resulting from the specificity of the ward. Due to comorbid mental disorders, intellectually disabled people are often hospitalised in these wards. Getting to know the attitude of nurses towards the intellectually disabled is important due to the value of getting to know nurses' dispositions around assessment, emotional reactions, beliefs and behaviors towards patients with intellectual disabilities.Aim of the study: The aim of the work was to learn the attitudes of nurses towards patients with intellectual disability and to assess the intensity of stress at work in general psychiatry wards.Material and methods: The research was conducted among a group of 35 nurses employed in general psychiatry wards in three Małopolska hospitals. The studies used a diagnostic survey technique. Two research tools were used: an original questionnaire about the attitudes of nurses towards intellectually disabled patients, and the Scale of Feeling Stress - PSS-10 by Sheldon Cohen et al. (1983) in the adaptation of Zygfryd Juczyński and Nina Ogińska-Bulik (2009). Statistica 12.5 was used for statistical analysis, and the following tests were administered: W Shapiro-Wilk, U Mann-Whitney, ANOVA Kruskal-Wallis and Spearman's analysis of rho correlation. The significance level α = 0.05 was assumed.Results and conclusions: The answers, given by nurses, concerning presented attitudes towards mentally disabled patients are mostly positive in affective and behavioural component, and neutral in cognitive component. The nurses' attitudes towards mentally disabled individuals were affected by demographic variables except marital status. Almost half of the study objects reached average value of stress, which had no connection with duration of internship, place of living and education.pl
dc.abstract.plWstęp: Pielęgniarki zatrudnione w oddziałach psychiatrii ogólnej konfrontują się z wieloma stresogennymi czynnikami wynikającymi m.in. z kontaktu z pacjentami z różnymi zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, ze środowiska pracy czy organizacji oddziału. Ze względu na współtowarzyszące zaburzenia psychiczne niepełnosprawni intelektualnie często są hospitalizowani na tych oddziałach. Postawy pielęgniarek wobec niepełnosprawnych intelektualnie są ważne i powinny charakteryzować dyspozycję pielęgniarek do oceniania i emocjonalnego reagowania, przekonań oraz zachowań wobec pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną.Cel pracy: Celem pracy było poznanie postaw pielęgniarek wobec pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną oraz ocena natężenia stresu w pracy w oddziałach psychiatrii ogólnej. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 35 pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach psychiatrii ogólnej trzech małopolskich szpitali. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. Wykorzystano dwa narzędzia badawcze: autorski kwestionariusz ankiety dotyczący postaw pielęgniarek wobec pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie oraz wystandaryzowaną Skalę Odczuwanego Stresu - PSS-10. Do analizy statystycznej użyto programu Statistica 12.5, zastosowano testy: W Shapiro-Wilka, U Manna-Whitneya, ANOVA Kruskala-Wallisa oraz analizy korelacji rho Spearmana. Przyjęto poziom istotności α=0,05.Wyniki i wnioski: Odpowiedzi deklarowane przez pielęgniarki dotyczące prezentowanych postaw wobec pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie są w większości pozytywne w komponencie afektywnej i behawioralnej a obojętne w komponencie poznawczej. Na postawy pielęgniarek wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływały zmienne demograficzne za wyjątkiem stanu cywilnego. Niemal połowa badanych osiągnęła wartości przeciętne natężenia odczuwanego stresu, który nie miał związku ze stażem pracy, miejscem zamieszkania i wykształcenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.authorSzuba, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:04:51Z
dc.date.available2020-07-27T20:04:51Z
dc.date.submitted2018-10-11pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-127647-149453pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231511
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: attitude, nurse, stress, intellectual disability, psychiatry wardpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: postawa, pielęgniarka, stres, niepełnosprawność intelektualna, oddział psychiatrycznypl
dc.titlePostawy pielęgniarek zatrudnionych w oddziale psychiatrii ogólnej wobec pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie a stres zawodowypl
dc.title.alternativeOccupational stress and attitudes towards patients with intellectual disabilities among nurses working in psychiatric wardspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Nurses working in acute psychiatric wards confront many stress factors connected to the specifics of the ward. Nurses employed in general psychiatry departments are confronted with many stressful factors resulting from the specificity of the ward. Due to comorbid mental disorders, intellectually disabled people are often hospitalised in these wards. Getting to know the attitude of nurses towards the intellectually disabled is important due to the value of getting to know nurses' dispositions around assessment, emotional reactions, beliefs and behaviors towards patients with intellectual disabilities.Aim of the study: The aim of the work was to learn the attitudes of nurses towards patients with intellectual disability and to assess the intensity of stress at work in general psychiatry wards.Material and methods: The research was conducted among a group of 35 nurses employed in general psychiatry wards in three Małopolska hospitals. The studies used a diagnostic survey technique. Two research tools were used: an original questionnaire about the attitudes of nurses towards intellectually disabled patients, and the Scale of Feeling Stress - PSS-10 by Sheldon Cohen et al. (1983) in the adaptation of Zygfryd Juczyński and Nina Ogińska-Bulik (2009). Statistica 12.5 was used for statistical analysis, and the following tests were administered: W Shapiro-Wilk, U Mann-Whitney, ANOVA Kruskal-Wallis and Spearman's analysis of rho correlation. The significance level α = 0.05 was assumed.Results and conclusions: The answers, given by nurses, concerning presented attitudes towards mentally disabled patients are mostly positive in affective and behavioural component, and neutral in cognitive component. The nurses' attitudes towards mentally disabled individuals were affected by demographic variables except marital status. Almost half of the study objects reached average value of stress, which had no connection with duration of internship, place of living and education.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Pielęgniarki zatrudnione w oddziałach psychiatrii ogólnej konfrontują się z wieloma stresogennymi czynnikami wynikającymi m.in. z kontaktu z pacjentami z różnymi zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, ze środowiska pracy czy organizacji oddziału. Ze względu na współtowarzyszące zaburzenia psychiczne niepełnosprawni intelektualnie często są hospitalizowani na tych oddziałach. Postawy pielęgniarek wobec niepełnosprawnych intelektualnie są ważne i powinny charakteryzować dyspozycję pielęgniarek do oceniania i emocjonalnego reagowania, przekonań oraz zachowań wobec pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną.Cel pracy: Celem pracy było poznanie postaw pielęgniarek wobec pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną oraz ocena natężenia stresu w pracy w oddziałach psychiatrii ogólnej. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 35 pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach psychiatrii ogólnej trzech małopolskich szpitali. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. Wykorzystano dwa narzędzia badawcze: autorski kwestionariusz ankiety dotyczący postaw pielęgniarek wobec pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie oraz wystandaryzowaną Skalę Odczuwanego Stresu - PSS-10. Do analizy statystycznej użyto programu Statistica 12.5, zastosowano testy: W Shapiro-Wilka, U Manna-Whitneya, ANOVA Kruskala-Wallisa oraz analizy korelacji rho Spearmana. Przyjęto poziom istotności α=0,05.Wyniki i wnioski: Odpowiedzi deklarowane przez pielęgniarki dotyczące prezentowanych postaw wobec pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie są w większości pozytywne w komponencie afektywnej i behawioralnej a obojętne w komponencie poznawczej. Na postawy pielęgniarek wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływały zmienne demograficzne za wyjątkiem stanu cywilnego. Niemal połowa badanych osiągnęła wartości przeciętne natężenia odczuwanego stresu, który nie miał związku ze stażem pracy, miejscem zamieszkania i wykształcenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.authorpl
Szuba, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:04:51Z
dc.date.available
2020-07-27T20:04:51Z
dc.date.submittedpl
2018-10-11
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-127647-149453
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231511
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: attitude, nurse, stress, intellectual disability, psychiatry ward
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: postawa, pielęgniarka, stres, niepełnosprawność intelektualna, oddział psychiatryczny
dc.titlepl
Postawy pielęgniarek zatrudnionych w oddziale psychiatrii ogólnej wobec pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie a stres zawodowy
dc.title.alternativepl
Occupational stress and attitudes towards patients with intellectual disabilities among nurses working in psychiatric wards
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
58
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Wroclaw
8
Lubliniec
5
Lublin
4
Koszyce Wielkie
3
Krakow
3
Blachownia
2
Dąbrowa Tarnowska
2
Katowice
2
Tarnobrzeg
2

No access

No Thumbnail Available