Wdrożenie do prawa polskiego unijnej zasady równego traktowania w dostępie do dóbr i usług

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to analyse the practice of applying EU law in the field of non-discrimination in access to goods and services at the national level, and to show the problems that potentially hinder the achievement of the objectives expressed in the provisions of primary and secondary legislation of the European Union. The work is also aimed at reaching de lege ferenda conclusions regarding possible changes in the national law in order to ensure the effective implementation of the EU principle of equal treatment in the field of access to goods and services on a national basis. The first chapter of the work presents an analysis of the phenomenon of discrimination on the basis of sociological theories - i.e. in the perspective of the symbolic interactionism and the labelling theory, in particular in the light of the works of Howard Becker and Erving Goffman. The second chapter of the thesis is devoted to the dogmatic analysis of the principle of equal treatment and non-discrimination in the international, European and Polish law. The third chapter focuses on the study of the transposition of EU law in the field of non-discrimination in the access to goods and services into national legislation, as well as the analysis of the applicable national legal measures in order to ensure protection against discrimination in access to goods and services. The fourth chapter presents the practice of applying anti-discrimination provisions in the area of access to goods and services in the light of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and Polish national courts.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie praktyki stosowania unijnych przepisów w zakresie niedyskryminacji w dostępie do dóbr i usług na poziomie krajowym oraz ukazanie problemów, potencjalnie utrudniających osiągnięcie w Polsce celów wyrażonych w przepisach prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej. Praca ma ponadto na celu sformułowanie wniosków de lege ferenda odnośnie możliwych zmian w prawie krajowym celem zapewnienia efektywnej realizacji unijnej zasady równego traktowania w zakresie dostępu do dóbr i usług na gruncie krajowym.W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono analizę zjawiska dyskryminacji na gruncie teorii socjologicznych – tj. w perspektywie nurtu interakcjonizmu symbolicznego i teorii naznaczania społecznego, w szczególności w świetle rozważań Howarda Beckera oraz Ervinga Goffmana. Drugi rozdział pracy poświęcony jest analizie dogmatycznej zasady równego traktowania i niedyskryminacji w systemie prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego. Trzeci rozdział pracy skupia się natomiast na badaniu transpozycji przepisów unijnych w zakresie zakazu dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług do krajowego ustawodawstwa, a także analizie przysługujących krajowych środków prawnych służących ochronie przed dyskryminacją w dostępie do dóbr i usług. Rozdział czwarty z kolei ukazuje praktykę stosowania przepisów antydyskryminacyjnych w obszarze dostępu do dóbr i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKawka, Ingapl
dc.contributor.authorNowek, Paulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKawka, Ingapl
dc.contributor.reviewerSołtysińska, Aleksandra - 173756 pl
dc.date.accessioned2021-10-20T21:42:10Z
dc.date.available2021-10-20T21:42:10Z
dc.date.submitted2021-09-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-153338-227050pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281197
dc.languagepolpl
dc.subject.ennon-discrimination, principle of equal treatment, access to goods and services, implementation, Directive 2000/43, Directive 2004/113, Act on equal treatmentpl
dc.subject.plzakaz dyskryminacji, zasada równego traktowania, dostęp do dóbr i usług, implementacja, dyrektywa 2000/43, dyrektywa 2004/113, ustawa o równym traktowaniupl
dc.titleWdrożenie do prawa polskiego unijnej zasady równego traktowania w dostępie do dóbr i usługpl
dc.title.alternativeImplementation of the EU principle of equal treatment in access to goods and services into Polish lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to analyse the practice of applying EU law in the field of non-discrimination in access to goods and services at the national level, and to show the problems that potentially hinder the achievement of the objectives expressed in the provisions of primary and secondary legislation of the European Union. The work is also aimed at reaching de lege ferenda conclusions regarding possible changes in the national law in order to ensure the effective implementation of the EU principle of equal treatment in the field of access to goods and services on a national basis. The first chapter of the work presents an analysis of the phenomenon of discrimination on the basis of sociological theories - i.e. in the perspective of the symbolic interactionism and the labelling theory, in particular in the light of the works of Howard Becker and Erving Goffman. The second chapter of the thesis is devoted to the dogmatic analysis of the principle of equal treatment and non-discrimination in the international, European and Polish law. The third chapter focuses on the study of the transposition of EU law in the field of non-discrimination in the access to goods and services into national legislation, as well as the analysis of the applicable national legal measures in order to ensure protection against discrimination in access to goods and services. The fourth chapter presents the practice of applying anti-discrimination provisions in the area of access to goods and services in the light of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and Polish national courts.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie praktyki stosowania unijnych przepisów w zakresie niedyskryminacji w dostępie do dóbr i usług na poziomie krajowym oraz ukazanie problemów, potencjalnie utrudniających osiągnięcie w Polsce celów wyrażonych w przepisach prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej. Praca ma ponadto na celu sformułowanie wniosków de lege ferenda odnośnie możliwych zmian w prawie krajowym celem zapewnienia efektywnej realizacji unijnej zasady równego traktowania w zakresie dostępu do dóbr i usług na gruncie krajowym.W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono analizę zjawiska dyskryminacji na gruncie teorii socjologicznych – tj. w perspektywie nurtu interakcjonizmu symbolicznego i teorii naznaczania społecznego, w szczególności w świetle rozważań Howarda Beckera oraz Ervinga Goffmana. Drugi rozdział pracy poświęcony jest analizie dogmatycznej zasady równego traktowania i niedyskryminacji w systemie prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego. Trzeci rozdział pracy skupia się natomiast na badaniu transpozycji przepisów unijnych w zakresie zakazu dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług do krajowego ustawodawstwa, a także analizie przysługujących krajowych środków prawnych służących ochronie przed dyskryminacją w dostępie do dóbr i usług. Rozdział czwarty z kolei ukazuje praktykę stosowania przepisów antydyskryminacyjnych w obszarze dostępu do dóbr i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kawka, Inga
dc.contributor.authorpl
Nowek, Paula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kawka, Inga
dc.contributor.reviewerpl
Sołtysińska, Aleksandra - 173756
dc.date.accessioned
2021-10-20T21:42:10Z
dc.date.available
2021-10-20T21:42:10Z
dc.date.submittedpl
2021-09-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-153338-227050
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281197
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
non-discrimination, principle of equal treatment, access to goods and services, implementation, Directive 2000/43, Directive 2004/113, Act on equal treatment
dc.subject.plpl
zakaz dyskryminacji, zasada równego traktowania, dostęp do dóbr i usług, implementacja, dyrektywa 2000/43, dyrektywa 2004/113, ustawa o równym traktowaniu
dc.titlepl
Wdrożenie do prawa polskiego unijnej zasady równego traktowania w dostępie do dóbr i usług
dc.title.alternativepl
Implementation of the EU principle of equal treatment in access to goods and services into Polish law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Dublin
4
Warsaw
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Krakow
2
Brussels
1
Cegłów
1
Gadki
1
Malmo
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available