Delikt w prawie administracyjnym

master
dc.abstract.enThis thesis takes the issue of administrative sanctions and procedures for their measurement. A large part of the work is devoted to the terminology arrangements necessary for the proper and consistent use of the conceptual grid. The aim of the study is a detailed analysis: an administrative sanction, genesis, its scope, structure elements, the method of application in Poland, measurement principles, and the nature and function. They are devoted to different interpretations of the tool of sanctions and their effects on the actions taken by the organizations managing. It should be remembered that widely understood and widely accepted purpose of sanctions is to ensure the protection of certain goods and values violated or threatened with violation in connection with the wrongful act of the addressee legal obligation. Speaking about the functions of legal sanctions, in fact, I mean functions (targets) that the legislature has set these sanctions. Most often singled out four functions sanctions: preventive, repressive, pusher and redistribution. There is no doubt that it should be regarded as the most important preventive function realized on the stage of a statutory sanction threats. Another issue were the analysis of individual regulations of substantive law and those anticipated in these regulations ways sanction against their disposition behavior. We analyzed both widely understood standards of environmental law and environmental protection, regulation of financial law, public economic and purely administrative. These considerations point to the great diversity and heterogeneity regulations relating to the imposition of sanctions.The complexity of the legal sanctions in administrative law manifests itself primarily in the sometimes considerable diversity in terms highlighted elements of their legal structure and performance of their functions. Due to the nature and content violated the obligations differences on the shape and content of sanctions, the discretion of the authority applying sanctions and the goals in the application of sanctions aim to achieve, tend to express the view that it is not possible to standardize regulations in this respect. A very wide range of research carried out by modern public administration, and the resulting variety of administrative duties, determines the extraordinary diversity of the sanctions applied by the administration.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska podejmuje problematykę sankcji administracyjnych oraz procedury ich wymierzania. Duża część pracy poświęcona jest ustaleniom terminologicznym niezbędnym dla prawidłowego i spójnego posługiwania się siatką pojęciową. Celem pracy jest szczegółowa analiza: sankcji administracyjnej, genezy, jej zakresu, elementów struktury, sposobu stosowania w Polsce, zasad wymierzania, oraz charakteru i funkcji. Poświęcone zostały różnym ujęciom funkcji sankcji i ich wpływom na działania podejmowane przez podmioty administrujące. Należy przy tym pamiętać iż szeroko rozumianym i powszechnie akceptowanym celem sankcji jest zapewnienie ochrony określonych dóbr i wartości naruszanych lub zagrożonych naruszeniem w związku z bezprawnym działaniem adresata obowiązku prawnego. Mówiąc o funkcjach sankcji prawnych w istocie mam na myśli funkcje (cele), jakie wyznaczył tym sankcjom ustawodawca. Najczęściej wyróżniane są cztery funkcje sankcji: prewencyjna, represyjna, przymuszająca i redystrybucyjna. Nie ulega wątpliwości, że za najistotniejszą należy uznać funkcję prewencyjną realizowaną na etapie ustawowego zagrożenia sankcją. Kolejny przedmiot rozważań stanowią analizy poszczególnych regulacji prawa materialnego i przewidywanych w tych przepisach sposobów sankcjonowania niezgodnych z ich dyspozycją zachowań. Analizie poddano zarówno szeroko rozumiane normy prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, regulacje prawa finansowego, gospodarczego publicznego i stricte administracyjnego. Rozważania te wskazują na wielkie zróżnicowanie i niejednolitość regulacji dotyczących nakładania sankcji.Złożoność problematyki sankcji prawnych w prawie administracyjnym przejawia się przede wszystkim w znacznym niekiedy zróżnicowaniu w zakresie wyróżnionych elementów ich struktury prawnej i realizowanych przez nie funkcji. Wynikające z charakteru i treści naruszanych obowiązków różnice dotyczące kształtu i treści sankcji, zakresu swobody organu sankcje stosującego oraz celów, jakie w związku ze stosowaniem sankcji zamierzają osiągnąć, skłaniają do wyrażenia poglądu, iż nie jest możliwym ujednolicenie regulacji w tym zakresie. Bardzo szeroki zakres badań realizowanych przez współczesną administrację publiczną oraz wynikająca z tego różnorodność obowiązków administracyjnych, przesądza o niezwykłym zróżnicowaniu stosowanych przez administrację sankcji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWoś, Tadeusz - 132743 pl
dc.contributor.authorKuszneruk, Dianapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWoś, Tadeusz - 132743 pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:03:09Z
dc.date.available2020-07-26T17:03:09Z
dc.date.submitted2015-09-23pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-100144-183789pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207270
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe rule of law, sanction,administrative law, constitutional Court, verdict,pl
dc.subject.plnorma prawna, sankcja, prawo administracyjne,Trybunał Konstytucyjny,wyrok,pl
dc.titleDelikt w prawie administracyjnympl
dc.title.alternativeTort in administrative lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis takes the issue of administrative sanctions and procedures for their measurement. A large part of the work is devoted to the terminology arrangements necessary for the proper and consistent use of the conceptual grid. The aim of the study is a detailed analysis: an administrative sanction, genesis, its scope, structure elements, the method of application in Poland, measurement principles, and the nature and function. They are devoted to different interpretations of the tool of sanctions and their effects on the actions taken by the organizations managing. It should be remembered that widely understood and widely accepted purpose of sanctions is to ensure the protection of certain goods and values violated or threatened with violation in connection with the wrongful act of the addressee legal obligation. Speaking about the functions of legal sanctions, in fact, I mean functions (targets) that the legislature has set these sanctions. Most often singled out four functions sanctions: preventive, repressive, pusher and redistribution. There is no doubt that it should be regarded as the most important preventive function realized on the stage of a statutory sanction threats. Another issue were the analysis of individual regulations of substantive law and those anticipated in these regulations ways sanction against their disposition behavior. We analyzed both widely understood standards of environmental law and environmental protection, regulation of financial law, public economic and purely administrative. These considerations point to the great diversity and heterogeneity regulations relating to the imposition of sanctions.The complexity of the legal sanctions in administrative law manifests itself primarily in the sometimes considerable diversity in terms highlighted elements of their legal structure and performance of their functions. Due to the nature and content violated the obligations differences on the shape and content of sanctions, the discretion of the authority applying sanctions and the goals in the application of sanctions aim to achieve, tend to express the view that it is not possible to standardize regulations in this respect. A very wide range of research carried out by modern public administration, and the resulting variety of administrative duties, determines the extraordinary diversity of the sanctions applied by the administration.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska podejmuje problematykę sankcji administracyjnych oraz procedury ich wymierzania. Duża część pracy poświęcona jest ustaleniom terminologicznym niezbędnym dla prawidłowego i spójnego posługiwania się siatką pojęciową. Celem pracy jest szczegółowa analiza: sankcji administracyjnej, genezy, jej zakresu, elementów struktury, sposobu stosowania w Polsce, zasad wymierzania, oraz charakteru i funkcji. Poświęcone zostały różnym ujęciom funkcji sankcji i ich wpływom na działania podejmowane przez podmioty administrujące. Należy przy tym pamiętać iż szeroko rozumianym i powszechnie akceptowanym celem sankcji jest zapewnienie ochrony określonych dóbr i wartości naruszanych lub zagrożonych naruszeniem w związku z bezprawnym działaniem adresata obowiązku prawnego. Mówiąc o funkcjach sankcji prawnych w istocie mam na myśli funkcje (cele), jakie wyznaczył tym sankcjom ustawodawca. Najczęściej wyróżniane są cztery funkcje sankcji: prewencyjna, represyjna, przymuszająca i redystrybucyjna. Nie ulega wątpliwości, że za najistotniejszą należy uznać funkcję prewencyjną realizowaną na etapie ustawowego zagrożenia sankcją. Kolejny przedmiot rozważań stanowią analizy poszczególnych regulacji prawa materialnego i przewidywanych w tych przepisach sposobów sankcjonowania niezgodnych z ich dyspozycją zachowań. Analizie poddano zarówno szeroko rozumiane normy prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, regulacje prawa finansowego, gospodarczego publicznego i stricte administracyjnego. Rozważania te wskazują na wielkie zróżnicowanie i niejednolitość regulacji dotyczących nakładania sankcji.Złożoność problematyki sankcji prawnych w prawie administracyjnym przejawia się przede wszystkim w znacznym niekiedy zróżnicowaniu w zakresie wyróżnionych elementów ich struktury prawnej i realizowanych przez nie funkcji. Wynikające z charakteru i treści naruszanych obowiązków różnice dotyczące kształtu i treści sankcji, zakresu swobody organu sankcje stosującego oraz celów, jakie w związku ze stosowaniem sankcji zamierzają osiągnąć, skłaniają do wyrażenia poglądu, iż nie jest możliwym ujednolicenie regulacji w tym zakresie. Bardzo szeroki zakres badań realizowanych przez współczesną administrację publiczną oraz wynikająca z tego różnorodność obowiązków administracyjnych, przesądza o niezwykłym zróżnicowaniu stosowanych przez administrację sankcji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Woś, Tadeusz - 132743
dc.contributor.authorpl
Kuszneruk, Diana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Woś, Tadeusz - 132743
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:03:09Z
dc.date.available
2020-07-26T17:03:09Z
dc.date.submittedpl
2015-09-23
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-100144-183789
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207270
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the rule of law, sanction,administrative law, constitutional Court, verdict,
dc.subject.plpl
norma prawna, sankcja, prawo administracyjne,Trybunał Konstytucyjny,wyrok,
dc.titlepl
Delikt w prawie administracyjnym
dc.title.alternativepl
Tort in administrative law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
3
Sanok
3
Warsaw
3
Poznan
2
Wroclaw
2
Hull
1
Lublin
1
Ruda Śląska
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available