Интертекстуальные вставки нерелигиозного характера в поэме Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» и практика их передачи на польский язык

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to analyze the intertextual references of a non-religious nature in the poem of Venedikt Yerofeyev „Moscow-Petushki” and the indentificton of their sources, as well as a presentation of the practice of intertextual translation into Polish. Presented study consists of two chapters and a Conclusion. The first - theoretical - chapter describes the different approaches of researchers to the phenomenon of the intertextuality and explains its two - broad and narrow understanding and the main difficulties associated with the translation of intertextual references. The second chapter presents an analysis of the all examples of intertextual references of a non-religious nature, that were found in the poem. The examination is accompanied by the identification and explanation of sources of the intertextuality, analyse of the two Polish translation versions with an assessment of the accuracy in the transfer of content, as well as the degree of recognizability of the meanings of the intertextual referencespl
dc.abstract.otherЦелью данной дипломной работы является выявление в произведении Венедикта Васильевича Ерофеева «Москва – Петушки» интертекстуальных вставок нерелигиозного характера, представление их источников, а также описание способов их передачи в переводе поэмы на польский язык. Дипломная работа состоит из двух глав и Заключения. В первой – теоретической – главе описаны различные подходы исследователей к феномену интертекстуальности и пояснено ее широкое и узкое понимание, а также рассмотрены основные трудности, связанные с передачей интертекстуальных включений в переводе. Вторая глава содержит анализ примеров интертекстуальных вставок нерелигиозного характера, вычлененных в поэме. Рассмотрение сопровождается выявлением и объяснением источников интертекстуальности и анализируются также оба варианта переводов поэмы на польский язык с оценкой точности в передаче содержания, а также степени распознаваемости привносимых интертекстуальными вставками смыслов.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była analiza intertekstualnych odniesień o niereligijnym charakterze w poemacie Wieniedikta Jerofiejewa „Moskwa – Pietuszki” i identyfikacja ich źródeł, a także przedstawienie praktyki przekładu ich na język polski. Praca dyplomowa składa się z dwóch rozdziałów i Zakończenia. Pierwszy - teoretyczny - rozdział opisuje różne podejścia badaczy do zjawiska intertekstualności i wyjaśnia jego dwa - szerokie i wąskie rozumienie oraz główne trudności związane z tłumaczeniem intertekstualnych odniesień. W rozdziale drugim przedstawiono analizę wszystkich przykładów intertekstualnych odniesień o niereligijnym charakterze, które zostały zidentyfikowane w poemacie oraz analiza dwóch polskich wersji tłumaczeniowych z oceną trafności w przekazywaniu treści, a także stopień rozpoznawalności znaczeń intertekstualnych odniesień.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMiakiszew, Władimir - 130489 pl
dc.contributor.authorSikorska, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMiakiszew, Władimir - 130489 pl
dc.contributor.reviewerOzga, Krzysztof - 131225 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:55:45Z
dc.date.available2020-07-27T20:55:45Z
dc.date.submitted2018-10-25pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-128535-200554pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232291
dc.languageruspl
dc.subject.enVenedikt Yerofeyev, intertextuality, translation, non-religious referencespl
dc.subject.otherВенедикт Ерофеев, интертекстуальность, перевод, нерелигиозные вставкиpl
dc.subject.plWieniedikt Jerofiejew, intertekstualność, przekład, odniesienia o niereligijnym charakterzepl
dc.titleИнтертекстуальные вставки нерелигиозного характера в поэме Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» и практика их передачи на польский языкpl
dc.title.alternativeIntertekstualne odniesienia o niereligijnym charakterze w poemacie Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa – Pietuszki i praktyka ich przekładu na język polskipl
dc.title.alternativeIntertextual references of non-religious nature present in the poem of Wieniedikt Jerofiejew Moskwa - Pietuszki and their Polish translationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to analyze the intertextual references of a non-religious nature in the poem of Venedikt Yerofeyev „Moscow-Petushki” and the indentificton of their sources, as well as a presentation of the practice of intertextual translation into Polish. Presented study consists of two chapters and a Conclusion. The first - theoretical - chapter describes the different approaches of researchers to the phenomenon of the intertextuality and explains its two - broad and narrow understanding and the main difficulties associated with the translation of intertextual references. The second chapter presents an analysis of the all examples of intertextual references of a non-religious nature, that were found in the poem. The examination is accompanied by the identification and explanation of sources of the intertextuality, analyse of the two Polish translation versions with an assessment of the accuracy in the transfer of content, as well as the degree of recognizability of the meanings of the intertextual references
dc.abstract.otherpl
Целью данной дипломной работы является выявление в произведении Венедикта Васильевича Ерофеева «Москва – Петушки» интертекстуальных вставок нерелигиозного характера, представление их источников, а также описание способов их передачи в переводе поэмы на польский язык. Дипломная работа состоит из двух глав и Заключения. В первой – теоретической – главе описаны различные подходы исследователей к феномену интертекстуальности и пояснено ее широкое и узкое понимание, а также рассмотрены основные трудности, связанные с передачей интертекстуальных включений в переводе. Вторая глава содержит анализ примеров интертекстуальных вставок нерелигиозного характера, вычлененных в поэме. Рассмотрение сопровождается выявлением и объяснением источников интертекстуальности и анализируются также оба варианта переводов поэмы на польский язык с оценкой точности в передаче содержания, а также степени распознаваемости привносимых интертекстуальными вставками смыслов.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była analiza intertekstualnych odniesień o niereligijnym charakterze w poemacie Wieniedikta Jerofiejewa „Moskwa – Pietuszki” i identyfikacja ich źródeł, a także przedstawienie praktyki przekładu ich na język polski. Praca dyplomowa składa się z dwóch rozdziałów i Zakończenia. Pierwszy - teoretyczny - rozdział opisuje różne podejścia badaczy do zjawiska intertekstualności i wyjaśnia jego dwa - szerokie i wąskie rozumienie oraz główne trudności związane z tłumaczeniem intertekstualnych odniesień. W rozdziale drugim przedstawiono analizę wszystkich przykładów intertekstualnych odniesień o niereligijnym charakterze, które zostały zidentyfikowane w poemacie oraz analiza dwóch polskich wersji tłumaczeniowych z oceną trafności w przekazywaniu treści, a także stopień rozpoznawalności znaczeń intertekstualnych odniesień.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Miakiszew, Władimir - 130489
dc.contributor.authorpl
Sikorska, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Miakiszew, Władimir - 130489
dc.contributor.reviewerpl
Ozga, Krzysztof - 131225
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:55:45Z
dc.date.available
2020-07-27T20:55:45Z
dc.date.submittedpl
2018-10-25
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-128535-200554
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232291
dc.languagepl
rus
dc.subject.enpl
Venedikt Yerofeyev, intertextuality, translation, non-religious references
dc.subject.otherpl
Венедикт Ерофеев, интертекстуальность, перевод, нерелигиозные вставки
dc.subject.plpl
Wieniedikt Jerofiejew, intertekstualność, przekład, odniesienia o niereligijnym charakterze
dc.titlepl
Интертекстуальные вставки нерелигиозного характера в поэме Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» и практика их передачи на польский язык
dc.title.alternativepl
Intertekstualne odniesienia o niereligijnym charakterze w poemacie Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa – Pietuszki i praktyka ich przekładu na język polski
dc.title.alternativepl
Intertextual references of non-religious nature present in the poem of Wieniedikt Jerofiejew Moskwa - Pietuszki and their Polish translation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Samara
1

No access

No Thumbnail Available