Aktualne założenia programowe studiów w obszarze animacji kultury na uniwersytetach w Polsce. Analiza porównawcza

master
dc.abstract.enThe master's thesis was aimed at examining current curriculum assumptions in the field of cultural animation based on the content placed on university websites. The aim of the research is theoretical and cognitive - presentation of analyzes regarding current program assumptions, through which the author understands the perspective of the Act on Higher Education and Science of 20.07.2018 and regulations on studies and on the characteristics of learning outcomes. The research carried out in this work is significant, due to the specificity of cultural animation, expressed in the impact on all age groups or a strong relationship with participation in culture, cultural participation, dissemination of culture or cultural education, which are challenges for today's educators, instructors, animators or museum educators. Despite the use of new technologies, meeting with other people is still a more valuable experience, and the demand for well-qualified, committed animators is still growing. In the first chapter, the author introduces the formal perspective of conducting higher education, where she describes categories of education and study, citing the most important definitions in this area and presenting the most important problems related to their essence.The next two subsections refer to legal acts related to the classification of the university and the structure of studies, and also cite the most important changes resulting from the entry into force of the new law.The second chapter is a theoretical reflection on the subject of interdisciplinary character of cultural animation - an attempt to find its origin and location in various disciplines, as well as to indicate its heterogeneous definition and a variety of socio-subject references.The research methodology is entirely devoted to chapter three of the work - the author defined the purpose and subject of the study, as well as variables and indicators. The research method and procedure were also approximated.The last two chapters constitute research analysis. The key categories specified in the methodological chapter are the titles of subsequent subchapters, in which selected content from websites of universities offering studies in the field of cultural animation was tested, and then compared with each other.pl
dc.abstract.plPraca magisterska miała na celu zbadanie aktualnych założeń programowych studiów w obszarze animacji kultury, w oparciu o treści umieszczone na stronach internetowych uniwersytetów. Cel badań jest teoretyczno-poznawczy - prezentacja analiz dotyczących aktualnych założeń programowych, przez które autorka rozumie perspektywę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 roku oraz rozporządzeń w sprawie studiów i w sprawie charakterystyk efektów kształcenia. Realizowane w niniejszej pracy badania są znaczące, ze względu na specyfikę animacji kultury, wyrażającą się w oddziaływaniu na wszystkie grupy wiekowe czy silny związek z uczestnictwem w kulturze , partycypacją kulturalną, upowszechnianiem kultury czy edukacją kulturalną, będących wyzwaniami dla dzisiejszych edukatorów, instruktorów, animatorów czy edukatorów muzealnych. Mimo zastosowania nowych technologii, to spotkanie z drugim człowiekiem wciąż jest bardziej wartościowym doświadczeniem, a zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych, zaangażowanych animatorów nadal rośnie. W pierwszym rozdziale autorka przybliża formalną perspektywę prowadzenia studiów wyższych, gdzie opisuje kategorie kształcenia i studiowania, przytaczając najważniejsze definicje z tego obszaru oraz przedstawiając najistotniejsze problemy związane z ich istotą.Kolejne dwa podrozdziały nawiązują do aktów prawnych związanych z klasyfikacją uczelni i strukturą studiów, a także przytaczają najważniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie nowej ustawy.Drugi rozdział, to teoretyczna refleksja na tematu interdyscyplinarnego charakteru animacji kultury - próba odszukania jej genezy i ulokowania na gruncie różnych dyscyplin, a także wskazanie jej heterogeniczności definicyjnej i różnorodność społeczno-przedmiotowych odniesień.Metodologii badań w całości poświęcony został rozdział trzeci pracy - autorka określiła w nim cel i przedmiot badań, a także zmienne i wskaźniki. Przybliżona została także zastosowana metoda i procedura badawcza. Ostatnie dwa rozdziały stanowią analizę badań. Określone w rozdziale metodologicznym kategorie klucza stanowią tytuły kolejnych podrozdziałów, w których poddano badaniom wybrane treści pochodzące ze stron internetowych uczelni oferujących studia w obszarze animacji kultury, a następnie porównano je ze sobą.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPater, Renata - 174260 pl
dc.contributor.authorBiernacka, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPater, Renata - 174260 pl
dc.contributor.reviewerPauluk, Dorota - 131301 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:17:56Z
dc.date.available2020-07-28T04:17:56Z
dc.date.submitted2019-10-16pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-137190-202652pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238987
dc.languagepolpl
dc.subject.encultural animation, culture, study programs, studying, education, university classification, study structure, university studies, university, content analysis, Higher Education Act, cultural pedagogy, cultural education.pl
dc.subject.planimacja kultury, kultura, programy studiów, studiowanie, kształcenie, klasyfikacja uczelni, struktura studiów, studia wyższe, uniwersytet, analiza treści, ustawa o szkolnictwie wyższym, pedagogika kultury, edukacja kulturalna.pl
dc.titleAktualne założenia programowe studiów w obszarze animacji kultury na uniwersytetach w Polsce. Analiza porównawczapl
dc.title.alternativeCurrent curriculum assumptions in the field of cultural animation at universities in Poland. Comparative Analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis was aimed at examining current curriculum assumptions in the field of cultural animation based on the content placed on university websites. The aim of the research is theoretical and cognitive - presentation of analyzes regarding current program assumptions, through which the author understands the perspective of the Act on Higher Education and Science of 20.07.2018 and regulations on studies and on the characteristics of learning outcomes. The research carried out in this work is significant, due to the specificity of cultural animation, expressed in the impact on all age groups or a strong relationship with participation in culture, cultural participation, dissemination of culture or cultural education, which are challenges for today's educators, instructors, animators or museum educators. Despite the use of new technologies, meeting with other people is still a more valuable experience, and the demand for well-qualified, committed animators is still growing. In the first chapter, the author introduces the formal perspective of conducting higher education, where she describes categories of education and study, citing the most important definitions in this area and presenting the most important problems related to their essence.The next two subsections refer to legal acts related to the classification of the university and the structure of studies, and also cite the most important changes resulting from the entry into force of the new law.The second chapter is a theoretical reflection on the subject of interdisciplinary character of cultural animation - an attempt to find its origin and location in various disciplines, as well as to indicate its heterogeneous definition and a variety of socio-subject references.The research methodology is entirely devoted to chapter three of the work - the author defined the purpose and subject of the study, as well as variables and indicators. The research method and procedure were also approximated.The last two chapters constitute research analysis. The key categories specified in the methodological chapter are the titles of subsequent subchapters, in which selected content from websites of universities offering studies in the field of cultural animation was tested, and then compared with each other.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska miała na celu zbadanie aktualnych założeń programowych studiów w obszarze animacji kultury, w oparciu o treści umieszczone na stronach internetowych uniwersytetów. Cel badań jest teoretyczno-poznawczy - prezentacja analiz dotyczących aktualnych założeń programowych, przez które autorka rozumie perspektywę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 roku oraz rozporządzeń w sprawie studiów i w sprawie charakterystyk efektów kształcenia. Realizowane w niniejszej pracy badania są znaczące, ze względu na specyfikę animacji kultury, wyrażającą się w oddziaływaniu na wszystkie grupy wiekowe czy silny związek z uczestnictwem w kulturze , partycypacją kulturalną, upowszechnianiem kultury czy edukacją kulturalną, będących wyzwaniami dla dzisiejszych edukatorów, instruktorów, animatorów czy edukatorów muzealnych. Mimo zastosowania nowych technologii, to spotkanie z drugim człowiekiem wciąż jest bardziej wartościowym doświadczeniem, a zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych, zaangażowanych animatorów nadal rośnie. W pierwszym rozdziale autorka przybliża formalną perspektywę prowadzenia studiów wyższych, gdzie opisuje kategorie kształcenia i studiowania, przytaczając najważniejsze definicje z tego obszaru oraz przedstawiając najistotniejsze problemy związane z ich istotą.Kolejne dwa podrozdziały nawiązują do aktów prawnych związanych z klasyfikacją uczelni i strukturą studiów, a także przytaczają najważniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie nowej ustawy.Drugi rozdział, to teoretyczna refleksja na tematu interdyscyplinarnego charakteru animacji kultury - próba odszukania jej genezy i ulokowania na gruncie różnych dyscyplin, a także wskazanie jej heterogeniczności definicyjnej i różnorodność społeczno-przedmiotowych odniesień.Metodologii badań w całości poświęcony został rozdział trzeci pracy - autorka określiła w nim cel i przedmiot badań, a także zmienne i wskaźniki. Przybliżona została także zastosowana metoda i procedura badawcza. Ostatnie dwa rozdziały stanowią analizę badań. Określone w rozdziale metodologicznym kategorie klucza stanowią tytuły kolejnych podrozdziałów, w których poddano badaniom wybrane treści pochodzące ze stron internetowych uczelni oferujących studia w obszarze animacji kultury, a następnie porównano je ze sobą.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pater, Renata - 174260
dc.contributor.authorpl
Biernacka, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Pater, Renata - 174260
dc.contributor.reviewerpl
Pauluk, Dorota - 131301
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:17:56Z
dc.date.available
2020-07-28T04:17:56Z
dc.date.submittedpl
2019-10-16
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-137190-202652
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238987
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cultural animation, culture, study programs, studying, education, university classification, study structure, university studies, university, content analysis, Higher Education Act, cultural pedagogy, cultural education.
dc.subject.plpl
animacja kultury, kultura, programy studiów, studiowanie, kształcenie, klasyfikacja uczelni, struktura studiów, studia wyższe, uniwersytet, analiza treści, ustawa o szkolnictwie wyższym, pedagogika kultury, edukacja kulturalna.
dc.titlepl
Aktualne założenia programowe studiów w obszarze animacji kultury na uniwersytetach w Polsce. Analiza porównawcza
dc.title.alternativepl
Current curriculum assumptions in the field of cultural animation at universities in Poland. Comparative Analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Wrzesnia
4
Dublin
2
Puławy
2
Wroclaw
2
Lodz
1
Lublin
1
Pila
1

No access

No Thumbnail Available